30 mart 2022-ci il tarixində ADAU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında keçiriləcək növbəti iclaslar

30 mart 2022-ci il saat 14:00-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında iddiaçı Fuad Oqtay oğlu Hacıyevin “Xarici kapitalın qeyri-neft sektorunun innovasiyalı inkişafına təsirinin gücləndirilməsi” mövzusunda 5312.01 – “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisasında iqtisad elmləri elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjgwNTVkYjQtYzM3MS00ZWE1LWE2YzktYTZlM2EzNDE0MzM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22a60931d1-64dc-4b5a-b726-932f70bbd146%22%7d

30 mart 2022-ci il saat 16:00-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında iddiaçı Aygün Qorxmaz qızı Səmədovanın “Əhalinin həyat səviyyəsinin kənd turizminin səmərəli təşkili əsasında yüksəldilməsi istiqamətləri” mövzusunda 5308.01 – “Ümumi iqtisadiyyat” ixtisasında iqtisad elmləri elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZhZjE1ODYtYTBjZS00YjQxLTg1Y2ItYzAyNDAxYzBmZTgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22a60931d1-64dc-4b5a-b726-932f70bbd146%22%7d