28 fevral 2022-ci il tarixində ADAU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında keçiriləcək növbəti iclaslar

28 fevral 2022-ci il saat 14:00-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında iddiaçı Nuriyyə Zakir qızı Novruzovanın “Biznes mühitinin səmərəliliyinin və şəffaflığının yüksəldilməsində qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi problemləri” mövzusunda 5308.01 – “Ümumi iqtisadiyyat” ixtisasında iqtisad elmləri elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjYxZDEyMGItZjgxZC00YWI0LThlNmMtNTliZWJjZDc0Zjdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22a60931d1-64dc-4b5a-b726-932f70bbd146%22%7d

28 fevral 2022-ci il saat 16:00-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında iddiaçı Adıgözəlova Aynur Əsgər qızının “Ticarət müəssisələrində seqment uçotunun metodoloji aspektləri və təkmilləşdirilməsi” mövzusunda 5303.01 – “Mühasibat uçotu” ixtisasında iqtisad elmləri elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRmMWNmMWYtZGYwMi00MWZiLWE3MmQtMWVlZjc5NDNjOTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22a60931d1-64dc-4b5a-b726-932f70bbd146%22%7d