23 fevral 2022-ci il tarixində ADAU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında keçiriləcək növbəti iclas

23 fevral 2022-ci il saat 14:00-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında iddiaçı Yusif Əbülfət oğlu Hümbətovun “Azərbaycanda arıçılıq təsərrüfatlarının təşkili və iqtisadi idarəetmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi problemləri” mövzusunda 5312.01– “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisasında iqtisad elmləri elm sahəsi üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTZhMDExZWYtNGNiMi00ZDFkLTgyOWEtY2M5OTU3YWVjMTQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22a60931d1-64dc-4b5a-b726-932f70bbd146%22%7d