20 aprel 2022-ci il tarixində ADAU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında keçiriləcək növbəti iclaslar

20 aprel 2022-ci il saat 14:00-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında iddiaçı Nailə Rauf qızı Əliyevanın “Azərbaycanın aqrar-emal sahələrində innovasiya fəallığının artırılması problemləri” mövzusunda 5312.01 – “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisasında iqtisad elmləri elm sahəsi üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTIwMWFkOWMtMmI2MC00ZmYwLTllOTYtYzBhNTlkMzkwYTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22a60931d1-64dc-4b5a-b726-932f70bbd146%22%7d