1 aprel 2022-ci il tarixində keçiriləcək FD 2.26 Dissertasiya şurasının iclası

FD 2.26 Dissertasiya şurasının iclası (Protokol №15)

1 aprel 2022-ci il 11:00 - 13:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDNkZjIwNjYtZWQ5My00NzAyLWIyMjktNjE3ODhiZTBmOWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22a60931d1-64dc-4b5a-b726-932f70bbd146%22%7d