Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Vamik Fərzəliyev

Dosent

Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin

Əczaçılıq və BSE kafedrasının dosenti

Mob.tel: 051 806 12 01

İş tel:022-256-37-83

Doğum tarixi:

 10 fevral 1950-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 

1973-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (İndiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti)  baytarlıq  fakültəsini bitirib.1984-cü ildə “Yem payına yağlar və selen əlavə edilmiş gövşəyən heyvanlarda mədə-bağırsaq həzminin öyrənilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, “İnsan və heyvan fiziologiyası” ixtisası üzrə

biologiya elmləri namizədi adını almışdır. 2010-cu ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

1973-1974-cü illər hərbi xidmət

1974-1984-cü illər, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Heyvandarlıq

 İnstitutu “Fiziologiya” laboratoriyasında, kiçik  elmi işçi

1984-1990-cı illər,Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutu “Fiziologiya” laboratoriyasında, baş elmi işçi      

1990-1997-ci illər, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası

“Anatomiya, Fiziologiya və Farmakologiya” kafedrasında,

assistent;
 2010-2015 illər,Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

 Əczaçılıq kafedrasında dosent

 

Apardığı dərslər

 

 Bakalavrda – Heyvanların fiziologiyası, normal fiziologiya, Insan və heyvan fiziologiyası, Qida fiziologiyası.

                                       

Magistraturada – “Baytarlıq toksikologiyası”

 

Elmi yeniliyi

Heyvanların yemləndirilməsində sənaye tullantılarının  tətbiqi

                                      

 

Tədqiqat sahəsi

Bəzi mikroelementlərin quşçuluqda tətbiqinin işlənib hazırlanması

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

1994-cü il “Yem payına sənaye tullantıları əlavə edilmiş sağılan   camışlarda işgənbə həzminin   öyrənilməsi” Azərbaycan fizioloqlarının -1 qurultayı. Bakı

2014-cü il, “Bəzi mikroelementlərin çatmaması şəraitində onların quşçuluqda tətbiqinin fizioloji və farmakoloji cəhətdən əsaslandırılması” Beynəlxalq konfrans, Gəncə.

Seçilmiş əsərləri

Dərs və metodik vəsaitlər

Heyvanların  fiziologiyasından praktikum. Bakı. Elm, 2014, 287 s.

Heyvanların  fiziologiyasından proqram (qrifli), Gəncə, 2011, 31 s.                   

Normal fiziologiyadan proqram (qrifilli), Gəncə, 2012, 18 s.

Məqalələr:

Влияние селена и его сочетаний с животным жиром,

хлопковым соаkcетеком на показатели липидного и азотистого обменов у бычков и буйволят.Юб.научная конфмолод.ученых и аспирантов Закавказских республик. Тбилиси, 1980.

Кормовой животный жир и соапеток как активаторы секреции желчи и поджелудочного сока у бычков и буйволят. Доклады «ВАСХНИЛ», 1980, №11.

Рубцовая ферментация у молодняка под влиянием жира и селена. «Животноводство», 1981, №8

 

Обмен и депонирование липидов у бычков и буйволят  на рационе с различными жирами и селеном. «Обмен липидов и липидное питание с-х животных. Сб.научных трудов, Боровск, 1982

 

Влияние муки из маслиных и яблочных выжимок на содержание летучих жирных кислот крови и рубце коров II  республиканская биохимическая конференция.Баку, 1993

Selen mikroelementinin quşlar üçün bioloji əhəmiyyəti. Gəncə,

Ümumrespublika Elmi-praktik konfransın materialları. 2015, s.210-212.