Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Suliddin Abbasov

Dosent

 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Heyvandarlıq və balıq məhsulları  istehsalının texnologiyası” kafedrasının dosenti.

Mob tel: 050 682 90 54

İş tel: 022 2569719

e-mail: suliddinabbasov@mail.ru

Doğum tarixi:

31 yanvar 1954-cü il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı.

1978-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) “Zoomühəndislik” fakültəsini bitirib.

1989-Moskva Ali Seleksiya Genetika İnstitutu, ixtisas artırma.

1990-cı ildə Moskva Ümumi Elmi Tədqiqat Heyvandarlıq İnstutunda, dissertasiya işini müdafiə edərək alimlik dərəcəsi almışdır.

1990-cı ildə aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.

1998-ci ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti.

1978-1979-Goranboy rayonu Komunist kolxozunda baş zootexnik.

1980-1981-Gəncə şəhəri İçtimai İaşə trestində zootexnik.

1981-1982-Rusiya Federasiyasının Saratov vilayətində Tatiçey bölgəsində Kirov adına Kolxozda briqadir.

1983-hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Heyvandarlıq və balıq məhsulları  istehsalının texnologiyası” kafedrasının dosenti.

Apardığı dərslər.

Bakalavrda - biometriya genetika əsaslarilə, balıqların seleksiyası və genetikası, baytarlıq genetikası, maldarlıq və südçülük,

Magistraturada – kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, seleksiyası və genetikası, maldarlıqda tətbiq olunan biotexnoloji üsullar, maldarlıqda seleksiya, genetika və törəmə qabiliyyətinin əsasları.

Elmi yeniliyi.

Azərbaycan maldarlığında aparılan hibridləşmənin səmərəliliyi və müxtəlif genotipli mədəni cinslərin uyğunlaşma xüsusiyyətləri.

Tədqiqat sahəsi.

Maldarlıq və zebuçuluq.

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar.

1989- Kənd təsərrüfatı heyvanlarının damazlıq işi, Moskva Ali Seleksiya Genetika İnstitutu, Moskva.

2010-cu ildə ADAU nun Gənc alimlərin ”Elmi Praktiki konfransı. Gəncə.

Seçilmiş əsərləri.

Dərsliklər:

Abbasov S.A. Genetika və seleksiyanın əsasları. Gəncə  Əsgəroğlu nəşriyyatı 2010, Səh., 265.

Abbasov S.A., Mehdiyev M.Ə., Ruşanov A.E., Turabov U.T., Heyvandarlıq. Gəncə  CM poliqrafiya 2010. Səh., 360.

Abbasov S.A., Əliyev M.Ə., Zebuçuluq. Bakı Hüquq Nəşriyyatı 2010, səh., 270.

Dərs və metodik vəsaitlər:

Abbasov S.A. Z.Q.Verdiyev. T.M.Turabov. Seleksiya damazlıq işində mikroelektron hesablayıcı maşınların (EHM) tədbiqinə dair metodik  göstəriş. Gəncə, 1991, 35 səh.

Abbasov S.A. Z.M.Salmanov. Zebunövlü ətlik damazlıq hibridlərin bəslənməsi və saxlanmasına dair metodik göstəriş. Gəncə, 1991, 7 səh.

Abbasov S.A. Mahmudov.M Z.Salmanov. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının  yetişdirilməsi fənninin öyrənilməsi üzrə metodik göstəriş. Gəncə, 1991, 50 səh.

 

Məqalələr

Təhsil sistemini necə görmək istəyirəm. // ADAU-elmi əsərləri.K.T mütəxəssilərinin hazırlanması problemləri. Gəncə-2009. səh 56-58.

Zebu və zebuçuluq. // Elmi-İŞ. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №10 (14) Bakı-2009. səh.33-42

Azərbaycanda ətlik və südlük hibrid naxırların yaradılmasında kuba zebusundan istifadə olunması. // F.Məlikov adına Az.ETHİ 80 illik yubleyinə həsr olunmuş,Elmi əsərləri.Gəncə-2009. səh 90-95.

Heyvandarlıqda hansı yetişdirmə üsulu vacibdir. // Az.Milli Elmlər akademiyası.Gəncə regional Elmi.mərkəzi.Xəbər məcmuə. №39 G-2010.səh 83-87

Hibridləşmənin nəzəri və təcrübəvi əhəmiyyəti. // ADAU nun Gənc alimlərin ”Elmi Praktiki konfransının materialları(08-10.XII.2009) Gəncə-2010. səh. 44-45

Использование амаранта-как пересрективную зерновую культуру для повышения продуктивности курнесушек.// ADAUnun Gənc alimlərin ”Elmi Praktiki konfransının materialları 08-10.XII.2009. Gəncə-2010.səh.49-50.