Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Qənbər Abdullayev

Kafedra müdiri

                                        Aqrar elmləri doktoru, professor, Rusiya Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının akademiki.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Heyvandarlıq və balıq məhsulları  istehsalının texnologiyası” kafedrasının müdiri.

Mob tel: 055 634 04 55

İş tel: 022 2569719

e-mail: qanbar.abdullayev@mail.ru

Doğum tarixi:

10 sentyabr 1954-cü il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı.

1976-cı ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) “Zoomühəndislik” fakültəsini bitirib.

1983-cü ildə Moskva Ümumittifaq Heyvandarlıq İnstitu­tu­nun  “Qoyunçuluq” şöbəsinin əyani aspiranturasını bitirib.

1993-cü ildə Aqrar elmləri doktoru adını almışdır.

1997-ci ildə professor elmi adı almışdır.

2012-ci ildə Rusiya Kənd Təsərrüfatı Elmlər Akademiyasının akademiki seçilmişdir.

Əmək fəaliyyəti.

1994-2002 - Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) “Zoomühəndislik” fakültəsinin dekanı.

1998-2010 - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən namizədlik dissertasiyası üzrə müdafiə şurasının həmsədri.

2003-hazırda - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Heyvandarlıq və balıq məhsulları  istehsalının texnologiyası” kafedrasının müdiri.

2011-hazırda - Respublika Dövlət Damazlıq Şurasının sədri.

Apardığı dərslər.

Bakalavrda - Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, qoyunçuluq, heyvandarlıq.

Magistraturada - Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, qoyunçuluq, heyvandarlıq.

Elmi yeniliyi.

Kökü kəsilməkdə olan qoyun cinslərinin bərpa edilməsi və yeni ətlik – südlük cins qrupunun yaradılması.

Mükafatları.

2004-cü il Təhsil Nazirliyinin və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin kollegiyasının qərarı ilə fəxri fərmanlarla təltif olunmuşdur.

2005-ci il Təhsil Nazirliyinin kollegiyasının qərarı ilə «Qabaqcıl Təhsil İşçisi» döş nişanı ilə təltif olunmuşdur. 

Tədqiqat sahəsi.

Qoyunçuluq.

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar.

1984-cü ildə Gənc alimlərin 111 Respublika elmi praktiki konfransı

1987-ci il Moskva ş. N.İ.Vavilov adına Ümumittifaq genetiklər və seleksiyaçılar cəmiyyətinin 1V qurultayı.

1988-ci il. Bakı ş. Gənc alimlərin və mütəxəssislərin 1V Respublika konfransı.

1989-cu il. Stavropol ş. Qoyunçuluğun inkişafına dair konfransı.

1990-cı il. Orenburq ş. Gənc alimlərin və mütəxəssislərin 1X Ümumittifaq konfransı.

1990-cı il. Frunze ş. Gənc alimlərin və mütəxəssislərin ali praktik konfransı.

1992-ci il. Gənc alimlərin Respublika konfransı.

1994-cü il. Moskva ş. Rusiyada heyvandarlığın inkişafına dair Beynəlxalq konfrans.

1998-ci il. Moskva ş. Elmi tədqiqat donuzçuluq inst. birlikdə keçirilən Elmi praktiki konfrans.

1999-cu ildə ABŞ-da təcrübə mubadiləsi.

2000-ci ildə Misir Respublikası təcrübə mübadiləsi.

2003-cü il Gen mühəndisliyi üzrə Avstriyada keçirilən Beynəlxalq konfrans.

2004-cü il. XV11 ULUSAL Bioloci Konqresi, Çukurova Universiteti, Adana.

2004-cü il. V11 Ümumdünya Camışçılıq konqresi. Manila, Filippin.

2012-ci il Болонья и проблемы подготовки кадров в птицеводстве Азербайджана. Simpozium. Gəncə.

Seçilmiş əsərləri.

Dərsliklər:

Abdullayev Q.Q. Salmanov Z.M. K/t heyvanlarmın yetişdirilməsi. «Maarif» nəşr. 350 səh.

Abdullayev Q.Q. Əliyev M.İ. «Yunun əmtəəşünaslığı və emalı texnologiyası». Dərslik 12 ç/v. Maarif nəşr. Bakı - 2003. 210 səh.

Abdullayev Q.Q. Bayramov H.S. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemləndirilməsi. Gəncə Poliqrafiya ASC. Gəncə - 2012, 248 səh.

Abdullayev Q.Q. Əliyev M.İ. Heyvandarlığın əsasları. Bakı Elm və Təhsil nəşriyyatı . 312 səh.

Abdullayev Q.Q. Əliyev M.İ. “Qoyunçuluq”. “Yazıçı nəşriyyatı” Bakı 2014. 451 səh.

Dərs və metodik vəsaitlər:

Abdullayev Q.Q. Verdiyev Z.Q. Heyvandarlıqda  damazlıq işi. AKTA-nın mətbəəsi. Gəncə – 1992. 5 ç.v.

Abdullayev Q.Q. Salmanov Z.M. Quliyev A.M. K/t heyvanlarda embrionun köçürülməsi və damazlıq işində onun əhəmiyyəti. AKTA-nın mətbəəsi. Gəncə - 1996. 2 ç.v.

 

 

 

Məqalələr.

Azərbaycanın ətlik-yunluq qoyunlarının dəri məhsuldarlığı. // J. «Zootexniya» Moskva – 1989 № 9. səh 69-71.

Bozax və ləzgi qoyunlarının dəri keyfıyyəti. // J. «Zootexniya» Moskva – 1991 № 10  səh 61-63.

Ləzgi və bozax cinsli qoyunların yeni tipi. // J. «Zootexniya» Moskva 1995. № 2 səh 11-12.

Yeni tipli bozax qoyunun çoxalma və böyümə xüsusiyyətləri. // K/t heyvandarlarının məhsuldarlıq və bioloji xüsusiyyətlərinin  yax-sı yolları. AKTA-nın  Elmi əsərləri  Gəncə - 1995. səh. 3-7.

Bozax qoyunlarının yeni tipinin yaradılmasının nəticələri. // Elmi əsərlər «Zootexniya» Bakı 1997. səh 3-5.

Мясная  продуктивность Бозахской породы нового типа.(на русском языке) // Научные труды «Зооветеренарного факультета». г.Гянджа 2004 г. Стр 91-95 г.Гянджа 2004 г.

Gəncəbasar və ekoloji saflıq.// “Heyvanlar, quşlar, balıqlar və onların məhsullarından insana keçən təhlükəli yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə”yə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfrans. Gəncə ş. 14-15 dekabr 2009 (azərb. və rus dillərində) səh. 255-260.

Зоотехния-проблемы, которые необходимо решить при  обучении в системе болоньи. // Beynəlxalq simpozium (23-24 noyabr 2012-ci il) Gəncə, Azərbaycan səh. 224-225.

Болонья и проблемы подготовки кадров в птицеводстве Азербайджана. // Beynəlxalq simpozium (23-24 noyabr 2012-ci il) Gəncə, Azərbaycan. səh. 242-244.

Формирование мясной продуктивности откормочного молодняка крупного рогатого скота.// Жур. «Зоотехния»  Февраль,  2015,  г.Москва стр. 26.

Azərbaycan Respublikasının Qərb bölgəsində ərzaq məhsullarının etibarlı  təminatı üçün qoyunçuluq məhsullarının yüksəldilməsi aspektləri.// АDАU-nun  Elmi əsərləri. Gəncə -2015,  № 1  səh. 63-67