Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Mirəyyar Hüseynov

Baş müəllim

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Heyvandarlıq və balıq məhsulları  istehsalının texnologiyası” kafedrasının baş müəllimi.

Mob tel: 055 714 35 35

İş tel: 022 2569719

e-mail:

Doğum tarixi:

03 noyabr 1960-cı il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı.

1989-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) “Zoomühəndislik” fakültəsini bitirib.

1996-cı ildən ADAU-nun baş müəllimidir.

Əmək fəaliyyəti.

1981-1983-Masallı rayonu “Şən - həyat” sovxozu, fəhlə.

1989-hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Heyvandarlıq və balıq məhsulları  istehsalının texnologiyası” kafedrasının baş müəllimi.

Apardığı dərslər.

Bakalavrda-maldarlıq, balıqçılıq, südçülük.

Tədqiqat sahəsi.

Maldarlıq.

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar.

2003-cü il Gəncə - Qars Baytarlıq simpoziumu, Gəncə.

2010-cu il Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Gəncə.

Seçilmiş əsərləri.

Dərs vəsaiti

Hüseynov M.Ş. Məmmədov A.F. Süd və süd məhsullarının istehsal texnologiyası və əmtəəşünaslığı.Günəş nəşriyyatı. Bakı - 2001.

Dərs və metodik vəsaitlər:

H.S.Bayramov F.A.Məmmədov. Südçülük işi. Gəncə poliqrafiya nəşriyyatı 1997. 1 ç/v

Məqalələr

Camış südünün bakteriosid xassəsi.// Az.ETETİİ-nin nəşriyyatı  İn. vər. № 42 1993

Boğaz camışlarda maddələr mübadiləsinin xüsusiyyətləri.// AKTA-nın elmi əsərləri “Zootexniya” Bakı-1997.

Azərbaycanda yetişdirilən heyvanların südünün kimyəvi tərkibi, fiziki-texnoloji xassəsi və səmərəli istifadəsi.// AKTA-70 Baytarlıq və zootexniya ixt. elmi əsərləri, 2000

Muğan-Salyan bölgəsində yetişdiri-lən Simmental malının və onun Holştinlə mələzlərinin məhsuldar-lığı və südün əmtəəlik keyfiyyəti.// Gəncə - 2002

Camış südündən hazırlanan süd məhsullarının əmtəəlik keyfiyyəti.// Gəncə-Qars Baytarlıq simpoziumunun materialları Gəncə - 2003.

Müxtəlif ölkələrdə camışcı-lığın inkişafı və məhsuldarlıq göstəriciləri.// AKTA-nın elmi əsərlər toplusu  Gəncə - 2005.

Azərbaycanda yetişdirilən müxtəlif cins qaramal ətinin tərkibi və qidalılıq dəyəri.// AKTA-nın elmi əsərlər toplusu  Gəncə-2007.

Azərbaycanda süd istehsalı-nın artırılması və südün keyf. yaxşılaşdırılması yolları.// Beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri Gəncə - 2010.

Əmtəəlikfermer təsərrüfat - larında müxtəlif yun örtüyünə malik mələz qoyunların balaverməsi kökəldilməsi və süd məhsuldarlığı.// ADAU-nun əsərləri Gəncə-2014.

Zona üzrə cinslərin yetişdirilməsi.// ADAU-nun əsərləri Gəncə-2015.