Mühəndislik fakültəsi

HƏYAT FƏALİYYƏTİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ KAFEDRASI

Kafedra müdiri: t.f.d., professor RamiZ XƏLİLOV

Ünvan:  Az 2016.Gəncə şəhəri, Özan küçəsi, 104, Mühəndislik korpusu

Tel. (+994 22) 266-15-61

E-mail: office@adau.edu.az

1981-сi ilə qədər “Əmək mühafizəsi” fənni Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi fakültəsinin  Maşın-traktor parkının istismarı kafedrasında tədris edilmişdir. 1981-ci ildə ”Əmək mühafizəsi” fənni “Maşın-traktor parkının istismarı” kafedrasından ayrılaraq, bu  adla müstəqil kafedra yaradılmışdır. 11 dekabr  2014-cü ildən “Həyat  fəaliyyətinin   təhlükəsizliyi”   adlandırılmışdır.

          Vaxtilə burada çalışmış alimlər: Professor C.Ələkbərov, professor Q.Əliyev,  dosent B. A. Həsənov, dosent M.Bağırzadə, dosent B.Həsənov, dosent N.Hacıyev,  dosent Ü.Hacıyev və başqları.

          Kafedranin maddi-texniki bazası:  Kafedrada “Əmək mühafizəsi”, “Mülki müdafiə” fənləri üzrə müvafiq tədris  ləvazimatı ilə təchiz olunmuş, bir laboratoriya və iki tədris kabinəsi yaradılmışdır.

         Mütəxəssis hazırlığı aparılan ixtisaslar: Kafedra tərəfindən  universitetdə  bütün ixtisasları üzrə  tələbələrə “Əmək mühafizəsi”, “Mülki müdafiə”, “Davamlı insan inkişafı”  Həyat  fəaliyyətinin  təhlükəsizliyi fənləri tədris olunur. Əldə olunan biliklər mütəxəssislərə texnosfera sahəsində təhlükəsiz və rahat istehsal şəraiti yaratmağa, fövqaladə hallarda dağıdıcı təsirlərin  aradan qaldırılması, əhalinin və maddi varlıqların mühafizəsini təşkil  etməyə, fəaliyyətin ümumbəşəri dəyərlər əsasında qurulmasına, gənclərin  idman hazırlığına kömək edir.

           Kafedranın elmi istiqaməti:   Kafedranın əməkdaşları tərəfində işçi yerlərin erqonometrik parametrlərinin təkmilləşdirilməsi və təşkilatı-texniki tədbirlər yolu ilə aqrar istehsalatda işçilərin əmək şəraiti və mühafizəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində elmi tədqiqat işləri yerinə yetirilir.