Mühəndislik fakültəsi

Nazim İsmayılov

Dosent

Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin  “Maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma” kafedrasının dosenti

Mob tel :  050 405 73 93

İş tel:       022 256  81 29

e-mail: N.K. İsmayılov @ gmail.com

                                                                                                                          

Doğum tarixi:

 

 

12 mart 1965

 

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 

1987-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsər­rüfatı İnstitutu­­nun (indiki Azər­­baycan Dövlət Aqrar Universiteti) mexanikləşdirmə fakültəsini bitirib.

1994-cü ildə “Üzüm zoğlarından yem istehsalında istifadə etmək üçün onların becərilmə texnologiyasının və qurğusunun işlənib hazırlanması” mövzusunda  namizəd­lik disser-tasiyası müdafiə edərək “Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi” ixtisası üzrə texnika elmləri namizədi adını almışdır.

2008-ci ildən dosentdir

 

Əmək fəaliyyəti

 

2009 – hazırda – Azər­bay­can Döv­lət Aq­rar Universiteti “Maşın mühəndis­liyi və standart­laşdırma”  kafedrasının dosenti

2000-2008-ci illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası “Maşınların istismarı, texniki servis və həyat faəliyyətinin təhlükəzisliyi”  kafedrasında dosent

1997-1999-cu illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiya­sı “Aqrar istehsalatın texniki təminatı” kafedrasında assistent

1994-1996-cı illər Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının Mexanikləş­dirilməsi və Elektrik­ləşdirilməsi İnstitutunda elmi işçi

1990-1993-cü illər Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi və Elektrik­ləşdirilməsi İnstitutunda aspirant (əyani)

1988-1989-cu illər Moskvada Timiryazyev adına Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında “Kənd Təsərrüfa­tı istehsalatı proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi və hesablama texnikasının tətbiqi” üzrə xüsusi kurs keçmiş

1987-1988-ci illər Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi və Elektrik-ləşdirilməsi İnstitutunda kiçik elmi işçi

 

 

 

Apardığı dərslər

 

Bakalavrda – “Metrologiyanın əsasları”, “Tətbiqi metrolo­giya” “Texnoloji ölçmələr”, “Texnoloji proses­lərin etibar­lılığı”

Magistraturada – “Ölçmə nəticələrinin riyazi analizi”

 

 

 

Elmi yeniliyi

 

Xırdalanmış üzüm zoğlarının ilkin olaraq yem mayası ilə becərilərək əzici vallarla əzilməsi və şnekli nəqletdiricidə qızmar səthdə sürtülərək aktiv havalandırılmaqla qurudulması prosesinin nəzəri və təcrübi tədqiqatları və həmçinin ilkin materialın fiziki – mexaniki göstəricilərindən asılı olaraq əzici vallı – şnekli quruducu qurğunun hesabat metodikasının işlənməsi və iş rejimlərinin əsaslandırılması

 

 

Tədqiqat sahəsi

 

Aqromühəndislik, maşın mühəndisliyi və metrolo­giya sahəsinin aktual problemləri

 

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

 

 

2014-cü il “Müasir Aqrar Elm: Qloballaşma Şəraitində Əsrin Aktual Problemləri və İnkişaf Prespektivləri”  Beynəlxaql Elmi – Praktik Konfrans, Gəncə

2015-ci il “Kreativ Sənaye Texnologiyalarının Tədrisi və Tətbiqi” Beynəlxaql Elmi – Praktiki Konfrans, Gəncə

2015-ci il “Aqrar Elmin və Təhsilin İnnovativ İnkişafı: Dünya Təcrübəsi və Müasir Prioritetlər” Beynəlxalq Elmi – Praktiki konfrans, Gəncə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçilmiş əsərlər

 

Dərsliklər:

 

İsgəndərzadə E.B., Hacıyev F.H. Metrologiya, standart­laşdırma və sertifikatlaşdırma – Bakı, Vektor – 2015. – 635 s.

 

 

Dərs və metodik vəsaitlər

 

Texnoloji ölçmələr fənnidən kurs işinin yerinə yetirilməsi üçün metodiki göstəriş – Gəncə, ADAU, 2012, 48 s.

Hacıyev F.H. Metrologiya, standartlaşdırma  və sertifikasiya mühəndisliyi ixtisası üzrə diplom işlərini  yerinə yetirmək  üçün metodiki göstəriş – Gəncə, ADAU, 2012, 58 s.

Ələkbərov İ.Ş. Metrologiyanın əsas­ları fənnin­dən praktikum. – Gəncə, ADAU 2013, 101 s.

 

 

 

Məqalələr

 

Aqrokimyəvi xidmət müəssisələri­­nin yerləşdirilmə­sinin optimallaşdırılması // AMEA-nən Gəncə bölməsinin “Xəbər­lər məcmuəsi”, 2003, №10, səh 32 – 36.

Aqrokimya vasitələri­nin əməliy­­­­yat texnologiya­larının təşkilində daşınmaların planlaşdırılması   //AMEA-nın Gəncə bölməsinin “Xəbərlər Məcmu­əsi”,  2007, №27, səh. 56 – 59.

Həsənov Ş.H. Yüksək tonnajlı yükünü özüboşaldan avtomobillərin istismar xüsusiy­yətləri  // AMEA-nın Gəncə REM-nin “Xəbərlər Məcmuəsi”, 2013, №54, səh. 85 – 90.

Süleymanov İ.Q. Bərabər  yerləşdirilmiş kənd təsərrüfatı yüklərinin orta daşınma məsafəsinin analitik təyini metodikası  //  ADAU-nun Elmi əsərləri Toplusu, 2014, №3, səh. 130 – 135.

Həsənov Ş.H. Tozlu hava şəraitində istismar edilən MAЗ avtomobillərinin havatəmizləyicilə­rinin süzgəc element­lərinin resursunun hesabat metodu  // AMEA-nın Gəncə bölməsinin “Xəbər­lər Məcmuəsi”, 2014, №56. səh. 45 – 50

Həsənov Ş.H. Maşınların texniki vəziyyətinin keyfiyyət əlamətlərinin nomenklaturasının optimallaşdırılması  // ADAU-nun Elmi Əsərləri Toplusu, 2015, №1, səh. 72 – 76.

Həsənov Ş.H. Hərəkət sürəti və yanacaq sərfi  //  AMEA-nın Gəncə bölməsinin “Xəbələr Məcuməsi”, 2015, №1 (59) 97 – 102.