Mühəndislik fakültəsi

İnayət Əmiraslanov

Dosent

 

                                          

Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maşın mühəndisliyi və  standartlaşdırma  kafedrasının dosenti

Mobil. tel:    055 799 33 96

İş tel:           022 256 81 29

e-mail:

                                  

 Doğum tarixi 

 12 sentyabr 1949- cu il

 

 

             Təhsil, elmi dərəcəsi, elmi adı

 

1971- ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Kənd Təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi fakultəsini bitirib.

1990- cı ildə “Pambıqyığan maşınlarda quraşdırılan kiçik ölçülü pambıq təmizləyiçisinin sxeminin və ölçülərinin işlənməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək texnika elmləri namizədi adını almışdır.

2006- cı ildən dosentdir.

 

 

 

Əmək fəaliyyəti

 

2015 – hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma  kafedrasının dosenti

2006- 2014 –cü illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma”  kafedrasının dosenti

1996- 2006 – cı illər “Maşınların təmiri” kafedrasında baş müəllim

1991- 1996 – cı illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası “Maşınların təmiri” kafedrasında assistent

1980- 1990- cı illər Özbəkistan Respublikasının Orta Asiya Elmi- Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi və Elektrikləşdirilməsi institutunun “Pambıq yığılmasının mexanikləşdirilməsi” sektorunda elmi işçi

1978- 1979 – cı illər Kirovabad (indiki Gəncə) şəhərindəki Azərbaycan Elmi- Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi və Elektrikləşdirilməsi (indiki Azərbaycan Elmi Tədqiqat Aqromexanika) institunda  əyani aspirant

1979- 1980- ci illər elmi fəaliyyətini davam etdirmək üçün Orta Asiya Elmi- Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi və Elektrikləşdirilməsi institutuna ezam olunmuşdur.

1975- 1978 –ci illər Azərbaycan Elmi- Tədqiqat Aqromexanika  institunun “Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsi” laboratoriyasında elmi işçi

1973- 1975- ci illər Qazax rayonunun “Ağköynək” sovxozunda mühəndis- mexanik

 

 

 

Apardığı dərslər

 

 

Bakalavrda – “Standartlaşdırmanın əsasları”, “Xətti, bucaq və mexaniki ölçmələr”, “Beynəlxalq standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma”, “Maşınqayırma texnologiyasının əsasları”

Magistraturada – “Elmin müasir problemləri”, Elmin tarixi və metodologiyası”, Ölçmə nəticələrinin riyazi analizi”, “Patentşünaslıq”

 

 

 

Elmi yeniliyi

 

 

Pambıq yığan kombaynların təmizləyici aparatının təkmilləşdirilməsi hesabına pambığın zibillik faizinin  (30...35) %- dən  (15...20)%- dək azaldılması, ixtiralar səviyyəsində həll edilmişdir (ixtira № 757609, № 896080, № 999992).

 

 

                  

                        Tədqiqat sahəsi

                  

Kənd Təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi

 

 

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

 

2014- 2015- ci illərdə ADAU- da keçirilmiş beynəlxalq konfransların iştirakçısı

 

 

 

Dərs və metodik vəsaitlər

 

Əmiraslanov İ.A.         Maşın hissələrinin yeyilməsinin və çeşidlənməsinin (nöqsanlara görə) öyrənilməsi üsulları.  / Tövsiyə, -Gəncə, ADAU, 2004.  18s.

Əliyev A.B., Əmiraslanov İ.A., Mehtixanov E.F.    Respublikada “Aqrotexservis” xidmət məntəqələrində təmir emalatxanasının layihələndirilməsi və bərpa üsullarının əsaslandırılması. / Tövsiyə,  – Gəncə, ADAU, 2009.  22s.

Əmiraslanov İ.A. və başq.    Standartlaşdırmanın əsasları fənnindən praktiki məşğələlərin yerinə yetirilməsi üçün metodik vəsait.  -           Gəncə, ADAU , 2012,  99s.

Əmiraslanov İ.A. və başq.   Standartlaşdırmanın əsasları fənnindən kurs işlərinin yerinə yetirilməsi üçün metodiki vəsait.       –Gəncə, ADAU, 2012 .  15 s.

Əmiraslanov İ.A.və başq.     Xətti, bucaq və mexaniki ölçmələr fənnindən laborator məşğələlərinin yerinə yetirilməsi üçün metodik vəsait.    –Gəncə, ADAU, 2012. 18s.

Əmiraslanov İ.A. və başq.     Beynəlxalq standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma fənnindən praktiki məşğələlərin yerinə yetirilməsi üçün metodik vəsait.      –Gəncə, ADAU, 2013. 97s.

Əmiraslanov İ.A.və başq.    Maşınqayırma texnologiyasının əsasları fənnindən laborator məşğələlərinin yerinə yetirlməsi üçün metodik vəsait.    –Gəncə, ADAU, 2013. 88s.

 

 

 

Məqalələr

 

Логиинов Б.Б., Шполянский Д.М., Амирасланов И.А.   Очиститель вороха- хлопка. А.с.№757609  (СССР)  /ЦНИИХП- ром., САИМЭ : авт.изобрет.,   опубл.: -Б.И.№ 31.  -1980

Шполянский Д.М., Амирасланов И.А.   Очиститель вороха- хлопка.  А.с.№ 896080 (СССР)  / САИМЭ : авт.изобрет.,   опубл.: -Б.И.№ 8.  -1982

Амирасланов И.А., Спеваков Р.И.   Очиститель вороха- хлопка  хлопкоуборочный машины.А.с. № 999992 (СССР)  / САИМЭ авт.изобрет., опубл.: -Б.И.№ 1.  -1983

Амирасланов И.А.   Обоснование параметров малогабаритного очистителя хлопкоуборочной машин. -Ташкент.// Механизация хлопководства //  ,1983.  -№2, с.12-14

Иваненко Н.Д., Амирасланов И.А.    Повышение эффективности очистителя хлопкоуборочныой машины   - Ташкент.  // Механизация хлопководства    //  -1983. -№4,  с. 18- 20

Амирасланов И.А.   Усовершенствование малогабаритного очистителя хлопкоуборочной машин. -Ташкент.// Механизация хлопководства //  -1984. -№8,  с. 9- 10

Амирасланов И.А., Сулейманов И.Г.      /Некоторые закономерности изнашивания носков самозатачивающихся лемехов и изучение пути повышения их надежности.  /Elmi əsərlər toplusu, – ADKTA,   Gəncə, 1999, s. 55- 58

Əmraslanov İ.A.    Texnikanın korroziyadan qorunması.   / Elmi əsərlər toplusu, AKTA , Gəncə, 2001. s. 55-58

Əmiraslanov İ.A. Kənd təsərrüfatı  maşınları­nın ekolo­ji təhlü­kəsizliyi. / “Ana kür” С№4 (7), Gəncə - 2003, s 57- 60

Əmiraslanov İ.A.,Uşmend Z.A.   Ölçü vahidlərindən istifadənin əsaslandırılması

/ Bakalavr və magistrlərin elmi praktiki konferensiyasının materialları., -AKTA,

Gəncə, 2003, s. 127- 129

Əmiraslanov İ.A.,İsgəndərov E.N.Müxtəlif torpaqların gəvahi­nin yeyilməsinə təsiri/ Respublika rayonlarının sosial- iqtisadi inkişafına yönəlmiş elmi- texniki informasiya toplusu.– Bakı,2004. №1.s. 39- 42

Əmiraslanov İ.A., Sadıqov A.İ.    Müasir texnikanın inkişafında elmi tərəqqinin rolu.  /Aspirant, magistr və bakalavrların elmi- praktiki konfransının materialları.   –Gəncə,   ADAU. 2005. s. 93- 95

Əmiraslanov İ.A.,İsgəndərov E.N.   /Texnikanın saxlanması.  AKTA- nın Elmi əsərlər toplusu.,  2- ci buraxılış, - Gəncə . 2005. s 29-31

Əliyev A.B., Əmiraslanov İ.A., Mehtixanov E.F.         / “Aqrotexservis” məntəqələrində maşınların təmirinin təşkili. /ADAU- nun elmi əsərləri , -Gəncə,  ADAU, 2009. № 1  2s.

Hacıyev F.H.Əmiraslanov İ.A.,MəmmədovT.Y.   /Maşınqayırmada keyfiyyətin idarə olunma sistemləri.  /ADAU- nun elmi əsərləri , 1- ci buraxılış–Gəncə, ADAU, 2014 .№ 2  s. 46- 48

Məmmədov E.M.,Əmiraslanov İ.A.,Həsənova M.R.   /Azərbaycanda texniki nizamlamanın və standartlaşdırmanın əsas prinsipləri.     -ADAU- nun elmi əsərləri , 3- cü buraxılış,  -Gəncə, ADAU, 2015.  3s.