Mühəndislik fakültəsi

İbrahim Süleymanov

Dosent

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetin “Maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma”kafedrasınındosenti

Mob.tel: 051 8054488

İş tel:

e-mail: ibrahim-suleymanov-2015@mail.ru

 

Doğulduğu tarixi:

02 mart 1962-ci il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 

1989-cu ildə  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun(indiki ADAU)Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi fakültəsini bitirib.

1998-ci ildə  “Разработка  технологии и устройства для гнездового внесения минеральных удобрений при посеве семян бахчевых культур”  mövzusuvda dissertasiya işini müdafiə etmiş və Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə texnikaelmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır.

2000-ci ildən dosentdir.

 

Əmək fəaliyyəti

 

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti “Maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma” kafedrasinda dosent

 1996-2000 –ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti “Maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma” kafedrasinda baş müəllim

1993 - 1996-cı illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti “Maşınların təmiri” kafedrasında asistent müəllim.

1991-1993-cü illərAzərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti “Maşınların təmiri” kafedrasında tədris ustası.

1989-1993-cü  illər AzETKTMEİ-nin aspirantı.

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda – “Metro­lo­gi­ya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma”, “Texnoloji təchizat vasitələri”, “Sahənin texnoloji prosesləri və onların metroloji təminatı”, “Sınaq və sınaq avadanlıqları”

Magistraturada -  Standartlaşdırmanın layihələndirilməsinin əsasları

 

Elmi yeniliyi

 

İxtira - “Анкерно-дисковый сошник” - № 4838246/15 от 23.08.91, РФ.

İxtira - “ Устройство для регулирования нормы высева сыпучих материалов”- Патент № 2093000 РФ. Б.И. №29 от 20.10.1997.

İxtira – “Axıcılıq qabiliyyətli materiallar üçün dozalaşdırıcı”-Patent:İ2003 0011. №99/001602. Bakı 2003

İxtira - “Dozalaşdırıcı” - Standarlaşdırma, metroloqiya və patent üzrə dövlət aqentliyinin patent idarəsi. № А2001 0120. Bakı. 2003

 

Mükafatları

 

Tədqiqat sahəsi

Bostan bitkilərinin toxumlarının  səpini zamanı  mineral  kübrələrin yuva üsulu ilə  verilməsi  ücün  texnologiyanın və qurğunun  işlənib hazırlanması.

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

 

2004-cü il Simpoziumun Kulliyatı. Gəncə.

2005-ci il İqtisadi İnkişaf Nazirliyi. “Azərbaycan alimlərinin sosial-iqtisadi inkişafında rolu”.Bakı.

2014- cü il Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. ADAU. Gəncə.

2015-ci il Beynəlxalq Elmi-praktik Konfrans. Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir problemlər. Gəncə.

 

Seçilmiş əsərlər

 

Dərs və metodik vəsaitlər:

 

Süleymanov İ.Q., Bağırov E.Ə. Maşın mühəndisliyi ixtisası üzrə “Texnoloji təchizat vasitələri” fənnindən dərs vəsaiti - Gəncə, ADAU, 2015 – 84 s.

Süleymanov İ.Q. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Надёжность и ремонт машин» - АзСХА. Гянджа, 2000 – 24 s.

Materialşünaslıq və konstruksiya materialların texnologiyası fənni üzrə laboriya içlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş (АТ060200 – aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi ixtisası üzrə bakalavr səviyyəsi üçün) - АКТА. Gəncə,2004 – 24 s

 

Məqalələr

 

Устройство для порционного внесения сыпучих материалов. - Аграрная наука Азербайджана, № 6, 1991, Баку

Устройство для послойно-гнездового внесения минеральных удобрений.- Баку ,1991

Устройство для регулирования нормы высева сыпучих материалов. – АзНИИНТИ,№ 20, 1992, Гянджа

Yuvalara mineral kübrə verən qurğununiş rejiminin əsaslandırılması.–Azərbaycan Aqrar Elmi , №1, 1994, Bakı

Разработка технологии и приспособления к пневматической сеялке СУПН-8 для гнездового способа внесения минеральных удобрений при посеве семян бахчевых культур и определение экономических и качественных показателей - Библиографический указатель АзНИИНТИ, «Депонированные научные работы», № 4(8), 1994, Баку.

Обоснование кинематической схемы приспособления для гнездового внесения минеральных удобрений при посеве семян бахчевых культур – АзНИИНТИ, 1995, Гянджа

Исследование конструкции клапанного устройства приспособления для гнездового внесения минеральных удобрений при посеве семян бахчевых культур.  - АзНИИНТИ, 1995, Гянджа.

Bostanbitkisitoxumlarının yuva üsulu ilə səpin zamanı СУПН-8səpicisinəqondarılan tərtibatın işin keyfiyyət göstəricilərinin təyini. –Azərbaycan Elmlər Akademiyasının50 illiyinı hısr olunmuş elmi konfransın materialları, Gəncə, 1996.

Klapanın kontakt qaynaq üsulu ilə bərpası. - İV №30. Gəncə, 1996

Тrpaqbecərən maşınların işçi orqanlarının yeyilməsinə təsir edən faktorlar. -. АDКТА-70. Gəncə, 1999.

Некоторые закономерности изнашивания носков самозатачивющихся лемехов и изучение путей повышения их надёжности. - АГСХА-70. Сборник научных трудов секции механизации сельского хозяйства. Гянджа, 1999

Atmosfer korroziyasının kənd təsərrüfatı maşın hissələrinin möhkəmliyinə təsiri.- АКТА. Gəncə, 2001

Hissələrin bərpa texnoloqiyasının təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyi-. АКТА. Gəncə, 2001.

Эффективное применение полимерных материалов при ремонте сельскохозяйственной техники. - АСХА.Гянжа, 2001.

Kənd təsərrüfatı texnikasının etibarlığının artırılmasında səmərəli xidmət formasının bərpa texnologiyasınınişlənməsi. - АКТА- Gəncə, 2002.

Kənd təsərrüfatı texnikasının təmirində yeni üsulların tədqiqi. АКТА, Gəncə, 2002.

Sürətdən asılı olaraq gəvahininyeyilməsinin tədqiqi. АКТА, Gəncə, 2003.

Şum aqreqatının yüksək sürətində kötanın işçi orqanlarının abraziv yeyilməsinin tədqiqi. Beynəlxalq Elmi Simpozium Külliyatı.. АКТА-75. Gəncə 2004.

Təsərrüfatların və xidmət müəssisələrinin maddi texniki vasitələrə olan tələbatının əsaslandırılması. -AMEAGəncəReqional Elm Mərkəzi. Xəbərlər məcmuəsi. №12. Gəncə, 2004.

Texnikanın təmirində istifadə olunan bərpa üsullarının seçilməsi.-АКТА-75. Gəncə 2004

Tırtıl başmaqların və bəndlərin təmir texnologiyasının əsaslandırılması - АКТА-nın 75 illiyinəhəsr olunmuş elmi əsərlər toplusu.Bakı. 2004.

Зависимость надёжности двигателей от качества сборки и обкатки - Журнал Межгосударственного Совета по аграрной науке и информации стран СНГ. Ж. Аграрная наука. №1, 2005.Москва.

Maşın hissələrinin bərpasının iqtisadi əlverişliyi- AKTA, Gəncə, 2005.

Yeyilmiş maşın hissələrin polimer materiallarla bərpası. AKTA, Gəncə, 2005.

Bərpa olunan obyektlərin uzunömürlülüyünün igtisadi kriteriyalara görə hesablanması- Gəncə Regional Elmi Mərkəz. Xəbərlər məcmuəsi №46, 2011

Ölçü vasitələrinin tutuşdurmaqla yoxlanmasının metodoloji aspektləri. - ADAU- nun elmi əsərləri. №1. Gəncə, 2012.

Gəncə şəhərinin optimal su təchizatının məsələsi -Gəncə Regional Elmi Mərkəz. Xəbərlər məcmuəsi №51, 2013

Üzləşmə nöqtələrinin miqdarı və yerləşməsinini seçilməsi - Gəncə Regional Elmi Mərkəz. Xəbərlər məcmuəsi №54, 2013

Способы обеспечения точности деталей и сборочных единиц - ADAU- nun elmi əsərləri. №3. Gəncə, 2013

Bərabər yerləşdirilmiş kənd təsərrüfatı yüklərinin orta daşınma məsafəsinin analitik təyini metodikası. - ADAU- nun elmi əsərləri. №3. Gəncə, 2014

Maşın qayırma istehsalının metroloji təminatının hazırki vəziyyəti və perspektiv inkişafı. -Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. 85 il ADAU. II cild, 2014

Komplekslər metodununköməyi ilə konstruksiyanın optimal ölcülərinin təyini - Gəncə Regional Elmi Mərkəz. Xəbərlər məcmuəsi №57, 2014.

Radial araboşluğunun faktiki qiyməti üzrə diyirlənmə yastıqlarının uzunömürlülüyü göstəricilərinin təsisi. - ADAU- nun elmi əsərləri. №1. Gəncə, 2015

Применение системного подхода в управлении качеством продукции - «Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfrans,  ADAU.Gəncə, 2015