Aqrotexnologiya fakültəsi

Gülşən Əliyeva

Kafedranın assistenti

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza” kafedrasının assistenti

İş tel: 0222569706

e-mail: gulshen1980@list.ru

Doğum tarixi

21 noyabr 1980-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2001-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) “Istehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası” ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirərək bakalavr dərəcəsini almışdır.

2003-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) “Istehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası” ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirərək maqistr dərəcəsini almışdır.

2011-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Qida məhsullarının texnologiyası” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul olunub. Dissertasiyanın mövzusu “Bioşərab istehsalını təmin edən faktorların qiymətləndirilməsi və tədqiqi”.

Əmək fəaliyyəti

2013-hazırda-Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza” kafedrasında assistent

2006-2012-ci illər İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında İstehlak Mallarının Ekspertiza Mərkəzində məsləhətçi

Apardığı dərslər

Bakalavrda – “Ərzaq məhsullarının istehsal texnolo­giyası” (rus); “Ərzaq məhsullarının əmtəəşunaslığı və ekspertizası” (azərbaycan və rus); “Şərabın kimyası” (azərbaycan); “Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma” (azərbaycan və rus)

Elmi yeniliyi

Riyazi modelləşdirmə və eksperiment­lər­lə bioşərab üçün xammal və texnoloji mərhələlərdə tə­sirə malik parametrlərin qiymətləndirilməsi aparılmış, biosorbent­lər və şüaların təsirinə əsaslanan texnologiya və qurğu verilmişdir.

Tədqiqat sahəsi

Bioşərab istehsalını təmin edən faktorların qiymətlən­dirilməsi və tədqiqi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2012-ci il Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika elmi konfransı, Bakı

2014-ci il İğdır Universitetində təhsil təcrübəsi, elmi-tədqiqat işlərin aparılması, Türkiyə Cumhuriyyəti (türk)

2014-ci il Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Gəncə

2015-ci il “Maliyyə təklifi konsepsiyasının inkişafına” dair seminar, Bakı (ingilis)

2015-ci il TEMPUS SuToMa Aqroturizm layihəsi çərçivəsində “Şərab Turizmi modul-4” proqramı üzrə seminar, Tbilisi (ingilis)

2015-ci il Mevlana Dəyişiklik Proqram çərçivəsində Akademik Heyət Mobilliyində İğdır Universitetində dərs deyib, Türkiyə Cumhuriyyəti (türk)

2015-ci il “İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün quraq və yarım-quraq ərazilərdə su qənaət suvarma texnologiyaları” üzrə seminar, Çin Xalq Respublikası (ingilis)

Məqalələr

Bioşərab ilə əlaqəli xüsusiyyətlərin öyrənilməsi. // Azərbaycan Aqrar Elmi, №3, 2012, səh. 111-112

Müxtəlif üzüm sortlarından alınmış şərab materialları­nın tədqiqi // Azərbaycan Aqrar Elmi, №2, 2013, səh. 87-89

Bioşərab istehsalı və inkişaf perspektivləri // Dokto­rantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika Elmi Konfransının Materialları. I cild, Bakı, 2013, səh.57-58

Bioşərab texnologiyasında biosorbentlərin tədqiqi // Azərbaycan Aqrar Elmi, №4, 2013, səh.112-114

Исследование факторов, влияющих на развитие и специализацию виноделия в Азербайджане // Ж. Вино­делие и виноградарство.М., 2014, №1, стр. 9-12

Bioşərab hazırlanmasının bəzi aspektlərinin tədqiqi // AMEA, Gəncə Regional Elmi Mərkəzin “Xəbərlər məcmuəsi”, 2014, №56, səh.116-119

Виноделие Азербайджана // Магарач, Виногра­дарство и виноделие, 2014, №1, стр. 38-39

Bioşərab üçün xammal yetişdirilməsinin bəzi xüsusiy­yətləri // Müasir Aqrar elm: qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri – Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. I cild, 2014, səh.399-400

Моделирование оптимального планирования орга­ни­ческого виноделия // Ж. Виноделие и виног­радарство. М., 2014, №6, стр. 18-19

Şərabı ultrabənövşəyi şüa ilə işləyən qurğu // İxtira № a 20140123

Факторы, обеспечивающие производство биовина // Ж. Виноделие и виноградарство. М., 2015, №3, стр. 35-37.