Aqrotexnologiya fakültəsi

Vaqif Məmmədov

Professor

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin kimya kafedrasının professoru

Mob tel : 055- 678 – 49- 54

İş tel : 022- 252- 16- 50

E- mail :mammedov1948@mail.ru

Doğum tarixi :

19 iyul 1948

1972 ci ildə Gəncə Dövlət Pedoqoji İnstitutunun (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) kimya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1982- ci ildə “1- Hidroksi – 2 asetilnaftalinin bəzi amin və tiometil törəmələrinin sintezi və yağlarda və polimer materiallarda aşqar və metalların korroziyasında ingibitor kimi tədqiqi ” mövzusunda namizədlik  dissertasiyası müdafiə edərək “Üzvi kimya ” ixtisası üzrə kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi adını almışdır. 1996- ci ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

2015 – hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin professoru

2007- 2014 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin dosenti.

1981- 2007 ci illər Azərbaycan Texnologiya Universitetində laborant, assistent, baş müəllim, dosent.

1977- 1982- ci illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında saat hesabı müəllim.

19973- 1977-  ci illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının kimya kafedrasının aspirantı.

Apardığı dərslər :

Bakalavrda – “Ümumi kimya”, “Qeyri – üzvi kimya” , Üzvi kimya

Elmi yeniliyi :

Asetonaftol əsasında indiyədək elmə məlum olmayan onlarla azot və kükürd tərkibli birləşmələr sintez və tədqiq edilmiş,  onların müxtəlif yağlarda polimer materiallarında  və digər sahələrdə aşqar kimi təsiredici xassələri öyrənilmişdir.

Tədqiqat sahəsi :

Hazırda kafedrada “Bioloji aktiv maddələrin sintezi və tətbiqi ” mövzusunda aparılan elmi- tədqiqat işində iştirak edir.

Seçilmiş əsərləri :

Dərs vəsaitləri :

 1. Hüseynov R. İ. və başqaları Plastik kütlələr , onların maşınqayırmada , yeyinti və yüngül sənayenin maşın və aparatlarında t

ətbiqi – Gəncə AzTİ- nəşriyyat 1991- 225 səh.

 1. Hüseynov R. İ. və başqaları Elektron – Gəncə AzTİ- nəşriyyat 1996- 84 səh.
 2. Hüseynov R. İ. və başqaları Elektron və kimyəvi proseslər – Gəncə AzTİ- nəşriyyat 1998- 105 səh.
 3. Hüseynov R. İ. , Babanlı M. E.,  Hibridlər – Bakı BDU nəşriyyat 2002 158 səh.
 4. Hüseynov R. İ , Qocayaev T, Ekologiya – Bakı “Günəş nəşriyyat ” 2003 162 səh.
 5. Quliyeva L.H., Kərimova T.Q. “Üzvi kimyadan laboratoriya məşğələləri” Gəncə Əsgroğlu nəşriyyat 2009 , 154- səh
 6. Quliyeva L.H, Daşdəmirov K.Ş. Üzvi kimyadan praktikum – Gəncə Araz nəşriyyat – 2010 , 164 səh
 7. Quliyeva L.H, Rzayeva N.A, və başqaları. Ümumi və qeyri üzvi kimyadan təcrübə məşğələləri Gəncə , Araz nəşriyyat 2012  134 səh
 8. Kimya sual və cavablarda (yeni işlənmiş varianat) Gəncə, Araz nəşriyyat 2013 390 səh.
 9.  Mövsümov E.M., Quliyeva L.H, Analitik kimyadan praktik məşğələlər Gəncə Araz nəşriyyat 2014  195 səh.
 10. Quliyeva L.H , Səfərova L.N. Həsənova Ü. M.,  Qeyri – üzvi birləşmələrin kimyəvi xassələri  Gəncə Araz nəşriyyat 2014  157  səh.

Metodiki tövsiyyə və göstəriş

 • Hüseynov R. İ. və başqaları . Orta məktəblədə kompleks birləşmələrin tədrisi üsulu Gəncə şəhər mətbəsi, 1990 66 səh
 • Hüseynov R. İ. Qasımov İ. Q. Kimyadan tələbə tədqiqat işləri VI hissə GREM nəşr 2006, 77 səh.
 • Hüseynov R. İ. Qasımov İ. Q. Kimyadan tələbə tədqiqat işləri VII hissə Gəncə şəhər mətbəsi,  2010 , 112 səh
 • Hüseynov R. İ. Kəsəmənli X.H. , Hüseynov A. R. Kimyadan tələbə tədqiqat işləri VIII hissə GREM nəşr 2012, 106 səh.

 

Fənn proqramları :

 • Mövsümov E.M., Quliyeva L.H. , Daşdəmirov K.Ş. Ümumi kimya fənnindən proqram . Gəncə ADAU nəşr, 2009    10 səh
 • Daşdəmirov K.Ş. Üzvi kimya fənnindən proqram Gəncə ADAU nəşr, 10 səh.
 • Mövsümov E.M., Quliyeva L.H.  Qeyri – üzvi və analitik kimya fənnindən proqram Gəncə ADAU nəşr, 200916 səh
 • Üzvi kimya fənnindən proqram Gəncə ADAU nəşr, 201217 səh
 • Kimya fənni üzrə proqram Gəncə Araz nəşr , 2013 14 səh
  •  

Məqalələrin ümümi sayı 206 –dır.Onlardan bəziləri aşağıda göstərilib.

 • Au(III) karboksilatların sintezi və quruluş tənliyi.Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri Gəncə II Beyn.konf. GDU 25-27 may  2011
 • Salisil turşusunun Co(II), Mn(II), Ni(III), Zn, metal kompleksləri və onların piridin adduktlarının sintezi və quruluşlarının tədqiqi.Elmi- praktiki konfrans Gəncə ADAU, 3-4aprel 2012
 • Kredit təhsil sistemində biliyin düzgün qiymətləndirilməsi. Beyn. simpozium. 23-24 noyabr 2012. s.175-176
 • Синтез и исслед. комплексных соединений   антранилатов  Zn,  Cd(II)  и их пиразиновых аддуктов. Международная .научно-практич. конфер.

Москва, 2013,31 январь

 • Исследование. физико.-химических. свойств отходов в производстве строительных материалов. Международная науч .конфер .Донецк,16 ноябрь,2013
 • Свойства и применение кетон содержащих полимеров и материалов. на их основе . Международная научно прак. Конференция 2 октября 2014 Казань, стр 171-175
 • Обменные реакции амино метильных производных нафтолов. Международной научно прак. конференция. Казань , 25 март 2015 , стр. 158- 160.

Elmi – publisistik əsərlər.

 • Sən sağlamsanmı? Bakı , Azərbaycan Dövlət Nəşr, 1990 , 50 s.
 • Kimya və qiymətli daşlar. Gəncə AzTİ nəşr, 1999, 157 s
 • Kimya sağlamlıq və idman . Gəncə araz nəşr , 2006 , 82 səh
 • Müşahidələrim , düşünclərim deyimlərim Araz nəşr, 2012 78 səh
 • Hikmətlər, nəsihətlər, tövsiyyələr. Araz nəşr 2012 , 151 səh

Bütün göstərilənlərlə yanaşı tədris , tədris- metodiki, təşkilati işlrdə fəal iştirak edir.Universitet üzrə fəaliyyət göstərən bir neçə komissiyanın üzvüdür.