Aqronomluq fakültəsi

Natiq Cabbarov

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının baş müəllimi

Mob.tel  070-  233-47-10

İş tel –022-266-81-49

e. mail . natiq.cabbarov.78@mail.ru

Doğum tarixi:  25 fevral 1978

 Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

Bakalavr -2000–ci ildə    Azərbaycan Kənd Təsərrüfat Akademiyası  -Aqroekologiya

Magistr -  2003-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfat Akademiyası  ixtisas Ekologiya

Doktorant - 2013 –cü ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrası

Əmək fəaliyyəti

2007–hazırda  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının baş müəllim

Apardığı dərslər

Bakalavr pilləsi -  Coğrafi ekologiyanın əsasları, Azərbaycanın ekoloji vəziyyəti və problemləri, Meşəcilik və meşə ekologiyası

Elmi yeniliyi

Dağ-mədən sənayesində ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi

Mükafatları

Tədqiqat sahəsi

Daşkəsən, Gədəbəy

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

Seçilmiş əsərlər

Məqalələr

 1. Cabbarov N.S.  Monitoring of influence of the Mining Industry on a soil-plat cover in Ganja-Kazakh region of Azerbaijan. International Caucasian Forestry Symposium. Abstract book. 24-26 October 2013, Arvin, Turkey, p.85
 2. Cabbarov N.S. Monitoring of influence of the Mining Industry on a soil-plat cover in Ganja-Kazak region of Azerbaijan. International Caucasian Forestry Symposium. 24-26 October 2013, Artvin, Turkey. Proceedings,  p.421-423
 3. Cabbarov N.S, Dag-mədən sənayesinin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsinə dair.  ADAU-nun Elmi əsərləri. Gəncə, 2013, №3, s. 50-53.
 4. Cabbarov N.S., İbrahimov Z.A. Dag-mədən sənayesinin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi. Müasir aqrar elm: qloballaşma şəratində əsrin aktual problemləri və inkişaf prespektivləri. Beynəlxalq elmi - praktik konfrans. 22-24 sentyabr 2014, ADAU 85-il. Gəncə, Azərbaycan, I cild, Bakı, MBM, səh. 235-236.
 5. İbrahimov Z.A, Cabbarov N.S. Dag-mədən sənayesinin bitki örtüyünə təsirinin tədqiqinin nəticələri. Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: Dünya təcrübəsi və müasir proritetlər, Beynəlxalq elmi- praktik konfransın materialları, 23-24 oktyabr 2015,Gəncə, I cilid s. 237-242.
 6. Ibrahimov Z., Djabbarov N., Khalilova L., Nuguyeva Sh., Madadzada A., Strelkova L.P., Mamedov E., Frontasyeva M.V. Frıst attempt of trace element atmospherıc deposıtıon study ın Azerbaijan based on moss analysıs, ICP VEGETATION, February 29- March 4, 2016, Dubna, Russian Federation, Programme and Abstracts, The 29th Task Force Meeting of the UNİCE İCP Vegetation for Europe Convention on Long-Range Transbondary Air Pollution, Dubna February 29- March 4, 2016, p.58.
 7. Ibrahimov Z., Djabbarov N., Khalilova L., Nuguyeva Sh., Madadzada A., Strelkova L.P., Mamedov E., Frontasyeva M.V. Frıst attempt  of trace element atmospherıc deposıtıon study ın Azerbaıjan based on moss analysıs. ICP VEGETATION, February 29- March 4, 2016. Dubna, Russian Federation, Programme and Abstracts, The 29th Task Force Meeting of the UNİCE İCP Vegetation for Europe Convention on Long-Range Transbondary Air Pollution, Dubna February 29- March 4, 2016, (Poster).
 8. Cabbarov N.S. Dag-mədən sənayesi və şam ağaclarınən (Pinus silvestris L.) iynəyaepaqlılarda ağır metalların toplanması. ADAU-nun Elmi əsərləri, №3, Gəncə, 2018, s. 48-51.
 9. Cabbarov N.S. Dağ –mədən sənayesi və Daşkəsən rayonunda torpaqların ağir metallarla çirklənməsi. Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyası Gəcə bölməsi, Xəbərlər məcmuəsi, N:2(72), Elm nəşriyyatı, Gəncə-2018,  s. 84-90
 10. Cabbarov N.S. Gədəbəy əlvan metallar yatağinda hasilatın ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsı, Azərbaycan Aqrar Elim, Elmi nəzəri jurnal, №4, 2018, s. 111-117
 11. Cabbarov N. S. Daşkəsən rayonunda torpaqda, suda və bitki örtüyündə ağir metalların miqdarının qiymətləndirilməsi. Ekologiya və su təsərrüfatı, Elmi texniki və istehsalat jurnalı. №4, Bakı 2018, s. 32-41.
 12. Cabbarov N. S. Dag-mədən sənayesinin bitki örtüyündə ağir metalların miqdarına təsirinin qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Respublikası Ttəhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universiteti. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans, 04 - 05 may 2018, III hissə, s.58-61
 13. Cabbarov N.S., İbrahımov Zakır, Mining Industry Heavy Metal Content in Needles of Pinus silvestris Pine in Azerbaijan, INTERNATIONAL CONGRES ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Abstract book, 26-29 April 2018, Kastamonu, Türkey, Kastamonu University-2018 (p.537)
 14. Ibrahimov Z.A., Djabbarov N.S. Assessment of the heavy metals content in soil and plant cover around the Kedabek factory on the extraction and processing of the gold own ore (Azerbaijan). Eastern European Scientific Journal. Warsaw, Poland. № 41, 2018, p. 32-40
 15. Cabbarov N. S. Оценка загрязненности почв тяжелыми металлами вокруг Дашкесанского горно-обогатительного комбината, Бюллетень науки и практики, Bulletin of Science and Practice Т. 5. №9. 2019