Aqronomluq fakültəsi

Əliyeva İlahə

Assistent

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Biologiya kafedrasının  assistenti

Mob.tel

Iş tel: 256-08-97

e-mail: İlahaaliyeva@inbox.ru

Doğum  tarixi 30 iyul 1980

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2002-ci ildə AKTA-nın (indiki ADAU) Aqronomluq fakültəsini bitirib.

2002-2004-cu illərdə   “Botanika ”  kafedrasında Aqrogeobotanika ixtisası üzrə magistr pilləsində təhsil almışdır.

2011-ci ildə ADAU-nun  Biologiya kafedrasında dissertanturaya qəbul olunub.

 

Əmək fəaliyyəti

2012 - hazırda  ADAU-nun Biologiya kafedrasında assistent

2010-2012-ci illər ADAU-nun Botanika  kafedrasında böyük laborant

29.01.1998-24.10.1998-ci il AKTA-nın “Bitkilərin fiziologiyası və mikrobiologiyası” kafedrasında  laborant

Apardığı dərslər

Bakalavrda – “Botanika”, “Təkamül təlimi”, “Dərman bitkiləri”, “Bitki coğrafiyası”.

Elmi yeniliyi

“Azərbaycanın qış otlaqlarının bəzi yem bitkilərinin morfo-anatomik  analizi” mövzusunda elmi-tədqiqat işi aparır.

 

Seçilmiş əsərləri

  •  

Hümbətov Z.İ., Əliyev B.M., Əliyeva İ.F. Botanika fənnindən tədris və tədqiqat metodları. Bakı. 2015. 158 s.

 

  •  

 

Müxtəlif seyrəltmə müddətlərinin pambığın məhsuldarlığına və toxum keyfiyyətinə təsiri. // Magistrantlarınvə tələbələrin elmi məqalələrinin toplusu. Gəncə,2002

 

Azərbaycanın qərb bölgəsinin bozqır bitkiliyi və onun təsnifatı.// Bakalavr və magistrlərin akademik Həsən Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş Elmi-Praktiki Konfransının materialları. Gəncə, 2003

 

Azərbaycanın qərb zonasının bozqır ekosistemlərinin öyrənilməsinə dair. // Magistrların III Respublika Elmi Konfransı. Sumqayıt , 2003

 

Azərbaycanın qərb zonasının bozqır ekosistemlərinin taxıl bitkiləri və onların bioekoloji xüsusiyyətləri. // Respublikaregionlarının sosial-iqtisadi inkişafınayönəldilmiş elmi-texniki informasiya materialları toplusu. Bakı, 2004

 

Qış otlaqlarının faydalı bitkiləri və onlardan səmərəli istifadə. //

 

Azərbaycanın qış otlaqlarında yayılan Açı yovşan (Artemisia absinthium L.) bitkisinin bioekoloji təsərrüfat xüsusiyyətləri. //

 

Acı yovşan –(Artemisia absinthium L. ) bitkisinin morfo-anatomikanalizi. // AMEA-nın Xəbərləri. Bakı-Elm-2013

 

Vitaminlər. // ADAU-nun TEC, doktorant və dissertantlarının elmi-praktik konfransı. 05-19 noyabr,2013

 

Структурный анализ верблюжей колючки обыкновенной (Alhagi pseudalhagi L.) // BDU-nun Biologiya fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Eksperimental biologiyanın inkişaf perspektivləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2014

Kiçik yemlik (Tragopogon pusillus m.b.) bitkisinin morfo-anatomik quruluşu.Xəbərlər məcmuəsi. Gəncə, 2014

Ağot (Andropogon ischaemum L.) bitkisinin morfo-anatomik analizi. // Müasir biologiyavə kimyanın aktual problemləri. Elmi-Praktik Konfrans. Gəncə, 2015