Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Fərrux Rəhimov

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Menecment və aqrar marketinq” kafedrasının asistenti

Mob: 055-604-40-67

iş:256-96-54

e-mail:

28 avqust 1989-cu il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı:

Ali, magistr, assistent

“2011-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakultəsini bitirib.

2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin magistr pilləsinin “İqtisadiyyatın tənzimləməsi”ixtisasını bitirib.

2014-2015-ci tədris ilində Türkiyyədə İTU-də təhsil alıb

Əmək fəaliyyəti:

2013-2014-cü illərdə AMEA-nın Elmi Tədqiqat Cöğrafiya İnstitutunda aparıcı laborant

2015-ci 15 sentyabrdan ADAU-nun Menecment və aqrar marketinq kafedrasında assistent işləyir

Apardığı dərslər:

“Menecment”, “Korporativ idarəetmə”, “Marketinq”, “Antiböhranlı idarəetmə”, “Müəssisənin və qeyri kommersiya marketinqi”

Elmi yeniliyi:

Magistr dissertasiyası

Tədqiqat sahəsi:“Aqrar sahədə istehsal sturukturlarının modernləşdirilməsində idarəetmə metodları və texnologiyalarından istifadə”

 

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı:

1. “Türk Özerk Cumhuriyyetleri üzerine bir çalışma- Yakutistan örneği” Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları sempozyumu. Niğde - 2014 (2291-2300)

2. Kültürel Miras Turizm Alan Yönetiminde CBS'nin Kullanım İmkanları: Kale Siti örneği,Esri Kullanıcıları Konferansı Ankara 2014

3.Diğer Türk Cumhuriyetleri Ve Türkiye İlişkilerinin Gelişmesinde Uluslararası Öğrencilerin Rolü, Uluslararsı öğrenci sempozyumu, İstanbul 2015

4.“Azerbaycan ve Türkiye Eğitim Sistemində Coğrafya Bilgi Sistemləri Kullanımı”-28-29 Ekim Bakü/Azerbeycan 2015

5. 2015-ci Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər, Beynəlxalq Elmi konfrans, Gəncə  şəhəri.

Məqalələr:

1.Aqrar bölmənin maddi-texniki təminatında “Aqrolizinq” ASC-nin rolu Magistrlərin XIII Respublika elmi konferansının materialları. Sumqayıt.2013 (266-267)

2.“Государственное Регулирование Материально-Технического Обеспечен И Я Аграрной Отрасли” Проблемы агрохимического обслуживания сельского хозяйства (ГНУ ВНИМС Россельхозакадемии), сборник научных трудов, Ряазань, 2013 (168-172)

3.“Kənd təsərrüfatının maddi-texniki resurslarla təminatının bəzi məsələlər" ADAU, Xəbərlər məcmuəsi -  iqtisadiyyat Gəncə-2013, 132-133.

4. Государственное Регулирование Материально-Технического Обеспечен И Я Аграрной Отрасли, Проблемы агрохимического обслуживания сельского хозяйства (ГНУ ВНИМС Россельхозакадемии), сборник научных трудов, Ряазань, 2013 (168-172)

5. Cənubi Qafqaz ölkələrinin coğrafi mövqeyinin iqtisadi inkişafa təsirləri və qloballaşma imkanları, Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya IV Beynəlxalq konfransının materialları, Bakı- 2014 (399-403)

6.“Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin alternativ tətbiq sahələri” Azərbaycan Gənc alim, aspirant və magistrlər cəmiyyəti,  Gənc alimlərin əsərləri, Bakı-2014,(78-82).

7.“Həyat səviyyəsinin ölçülməsində İnsan İnkişaf İndeksinin tətbiqi” GEAD İB Gənc tədqiqatçıların elmi məqalələr toplusu, Bakı-2014 (269-276)

8.“Türk Özerk Cumhuriyyetleri üzerine bir çalışma- Yakutistan örneği” Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları sempozyumu. Niğde - 2014 (2291-2300)

9. Cənubi Qafqaz ölkələrinin coğrafi mövqeyinin iqtisadi inkişafa təsirləri və qloballaşma imkanları, Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya IV Beynəlxalq konferansının materialları, Bakı- 2014 (399-403)

10. Kültürel Miras Turizm Alan Yönetiminde CBS'nin Kullanım İmkanları: Kale Siti örneği,Esri Kullanıcıları Konferansı Ankara 2014

11.Diğer Türk Cumhuriyetleri Ve Türkiye İlişkilerinin Gelişmesinde Uluslararası Öğrencilerin Rolü, Uluslararsı öğrenci sempozyumu, İstanbul 2015