Həqiqət Əliyeva

Baş müəllim

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin  Dillər kafedrasının baş müəllimi

İş.tel: 256-12-58

e-mail:

Doğum tarixi   

07 dekabr 1951-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1974-cü  ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı institutunun rus dili və ədəbiyyatı fakültəsini bitirmişdir

Əmək fəaliyyəti

1974-1979-cu illərdə Gəncə şəhəri 42 nömrəli tam orta məktəbdə rus dili müəlliməsi                                                    1979-cı ildən 1982-ci ilə kimi  ADAU-nun Dillər kafedrasında  baş laborant                                                                                 1982-ci ildən  kafedrada rus dili  müəllimi işləyir. 1999-cu ildə baş müəllim vəzifəsinə təyin edilib.                                                                                                   

Apardığı dərslər

Bakalavr- rus dili

Dərsliklər

Учебное пособие “ Русский язык” изд. Араз, Гянджа 2011г. 174 стр. п/л 11,5

Программа “практического курса русского языка для бакалавров всех факультетов АГАУ”. Изд. АГАУ. 11 стр. п/л 0,8

Məqalələr

“ Идейно-нравственное воспитание студентов-азербайджанцев в процессе обучения русскому языку”  Азербайджан помотехы Институт, Баку 1984 год. 37стр.

 “ Проведение внеаудиторный работы со студентами – азербайджанцами в сельскохозяйственном вузе ” Азербайджанский инженерностроителный Институт. Баку1986 год. 18-19стр

“ Azərbaycan- tatar ədəbi əlaqələrinin dövrləşdirilməsi məsələsinə dair” Bakı- 1990 səh.82-83

“ Методика проведения ситуативных упражнений со студентами-азербайджанцами в с/х вузе” АКТА, Gəncə-2000 səh.88-92

 “Росы текста в процессе обучения видам резевой деятельности ” АКТА, Gəncə-2001 səh.88-92

 “ Обучение русскому языку на материале текстов по специальности ” АКТА, Gəncə-2002 səh. 167-169

 “ Развитие  речи студентов на материале текстов по спечиальности” Azərbaycan Texniki Universiteti, Gəncə-2003 səh.169-170

“ Методика проведения контрольных изложений”  АзТУ. Gəncə-2003 səh.233-234

“Военно-патриотическое воспитание на занятиях русского языка в сельскохозяйственных в вузе” АзТУ. Gəncə-2003 SƏH.72-74

“ О при отбора спецтекстов ” АзТУ. Gəncə-2003 səh.202-203

“ Обучение языку специальности на занятиях русского языка в азербайджанской аудитории” АКТА, Gəncə-2003 səh.118-92

“ Методы использования терминов по текстильной и лёгкой иромытленности” АзТУ. Gəncə-2004 səh.135-136

“ Обучение аннотирование текста по спечиальности на занятиях русского языка” АКТА, Gəncə-2004 səh.75-76

“ Спецтексты на уролах руесного ” АзТУ. Gəncə-2009 səh.226-227

 “ О принципах отбора спецтекстов” АКТА, Gəncə-2005 səh.209-210

“ Перевод – еффективный вид работы при обучунии русскому языку” АКТА, Gəncə-2006 səh.447-449

 “ Конспектирование как вид работы над языком специальности” АзТУ. Gəncə-2009 səh.230-231

“ Использование на уроках русского языка спецтерминов по профилю вуза ”  АзТУ.                        Gəncə-2007 səh.132-134

“ Самостоятельная работа над спецтекстом” АКТА, Gəncə-2009 səh.130-131

“ Пересказ как одна из основных форм работы по развитию устной речи при преподавании русского языка в азербяджан группа”  АзТУ. Gəncə-2010 səh.214-215

“ Формы контроля сформированности навыпов устной (диалогической ) формы русской речи”    АзТУ. Gəncə-2010 səh.215-217

“ Единство обучения и воспитания на занятиях русского языка в АГАУ” ADAU, Gəncə-2011.  səh.130-132

“ Система упражнений по распространнию предложений на основе управления ( предложно –надежная и надежная форма ) ” ADAU, Gəncə-2012.səh.150-153

“Роль перефразировки в понимании и запоминании речевого материала” ADAU, Gəncə-2013.səh.186-190

“ Виды упрапснений к теме Гасударственные атрибуты” ADAU, Gəncə-2014 səh.175-178

“Классификация   фразеологизмов в русской лингвистике” ADAU, Gəncə-2015 səh.182-187