Aidə Həsənova

Kafedra müdiri

Filologiya elmləri namizədi ,  Azərbaycan Dövlət  Aqrar Universitetinin  Dillər kafedrasının müdiri , ADAU-nun professoru

İş.tel: 266-12-58

e-mail: aidahəsənli@mail.ru                                                                                          

Doğum tarixi                                                                                     

27 sentyabr 1957-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1980-–ci ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutuna  bitirmişdir.

1992-ci ildə AMEA-nın Nizami adına  Ədəbiyyat İnstitutunda “ Kitabi -Dədə Qurqud ingilis dilli tərcümələrdə” adlı namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, filologiya elmləri namizədidir.

 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dosent elmi adı verilmişdir.                         

Əmək fəaliyyəti

1980 –ci ildə Gəncə şəhəri 34 saylı orta məktəbdə ingilis dili müəllimi,

1981-ci ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Dillər kafedrasında ingilis dili müəllimi

 2005-cü ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Dillər kafedrasında  müdir vəzıfəsində çalışır.

Apardığı dərslər

Magistr- İngilis dili

Bakalavr-İngilis dili

Mükafatları

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 18 may tarixli 905 nömrəli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar Müəllim” fəxri adı verilmışdir.                                                                                                                       

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan Folkloru

Beynəlxalqtreninqlər, simpozium və konfransla

1.   the improvement of qualification Azerbaijan State University, Baku, 1984

2.    training course, Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, 1989

3.   informatics and computing Machinery course, Baku, 1989

4.   training course , Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, 1996

5.   the improvement of qualification Ganja 2004

6.   The Teacher Training Workshop at Ganja State University, 2003

7. “ Ensuring of gender equality in peace establishment For women – leaders”/, Ganja 2007

8/Azerbaijan women’s Leadership Program USA exchange”   Baku 2005, June 10 - 13

9.”International women Program”, Ganja 2006, September 5-9

10. “Open World” conference, U.S. Embassy, Baku, 2009 and 2010

11. “Applying New Forms of Education”, Oklahoma University and Washington, DC, 2008

12. “ The 2 nd Eurasian Silk Rovad Universities Convenlion ” On June 3-6. 2011 Erzurum Turkay.

 13. The 6 th South Caucasus Regional Elt Conference   “Reaching out for Success ” october 2014 Georgia

14. Foreign Languages Education for Professional Purposes.July 2014 Dushenbe

15. Foreign Languages Education for Professional Purposes 26-30 January Glassgow 2015

16. Foreign Languages Education for Professional Purposes 6-11 June 2015 Karakol

17. Foreign Languages Education for Professional Purposes  5-6 October 2015 Cheiti  Italy

18. Foreign Languages Education for Professional Purposes  7 October 2015 Peskara  Italy

Dərs və metodik vəsaitlər

Kənd Təsərrüfatı işciləri ücün rus-ingiliscə- azərbaycanmca praktik danışıq kitabı                        Baki-Elm 2005 (dərs vəsaiti)

Nitq Mədəniyyəti”  (dərs vəsaiti) Bakı,   “Qanun” nəş. 2007,

ADAU-nun Mühəndislik,Baytarlıq təbabəti və əczaçılıq, Aqronomluq, Aqrotexnologiya və Aqrar iqtisadiyyat fakültələrinin bakalavr pilləsi üçün ingilis dilindən proqram. Gəncə 2010

ADAU-nun Aqrar iqtisadiyyat və menecment fakültəsinin bakalavr pilləsi üçün ingilis dilindən proqram  Gəncə 2010

“English on veterinary” (dərs vəsaiti)  2011ci

ADAU-nun Aqronomluq, Aqrotexnologiya  fakültələrinin bakalavr və magistr  pilləsi üçün ingilis dilindən proqram. Gəncə 2012

ADAU-nun Baytarliq təbabəti və zoomühəndislik fakültələrinin bakalavr və magistr  pilləsi üçün ingilis dilindən proqram. Gəncə 2012

 English for Engineers (dərs vəsaiti) 2012-ci il

ADAU-nun Mühəndislik və Elektroenergetika və İnformasiya texnologiyaları  fakültələrinin bakalavr və magistr  pilləsi üçün ingilis dilindən proqram. Gəncə 2012

“English for agronomists” (dərs vəsaiti)

English for all” (dərs vəsaiti)-2015

Məqalələr

“Kitabi-Dədə Qorqud”ingilis dilində           Publisistik məqalə “Kirobabad kom-ti”22 aprel 1988

“Kitabi-Dədə Qorqud” ingilis tərcümələrində          Elmi məqalə          “Kitablar aləmində”jurnalı,1988,№2, 33

Azərbaycan folkloru İngilis tədqiqatlarında         Elmi məqalə “Kitablar aləmində” jurnalı, 1989 №1, 39-40

“Kitabi Dədə Qorqud” ingilis şərqşunaslığında  Elmi məqaləAzərbaycan folklorşunaslığı məsələləri,         Bakı,”Elm ,1990

İngilis dilinin tədrisində ixtisas mətnlərinin seçilməsi Elmi metodiki məqalə “respublika xalq təhsilli sistemində xarici dillərin fasiləsiz tədrisi”problem üzrə respublika seminar müşavirəsinin tezisləri.   Gəncə,1990. Səh 117-118

İngilis şərqşunası.X.Villiyam.”Basat və Təpəgöz”nəğməsi haqqında Elmi məqalə       Azərbaycan xaricdə,”Elm Bakı, 1991№9

“Kitabi Dədə-Qorqud” ingilis dilli mənbələrdə          Elmi əsər  Aftoreferat,1992

“Kitabi Dədə-Qorqud”dastanları    Elmi metodik məqalələri     Azərbaycan ədəbiyyatı kursunun tədrisinə dair metodiki işləmələr.Metodik vəsait.AKTA.Gəncə 1993.səh.6-7

“Koroğlu “dastanı     Elmi metodik məqalə

Azərbaycan ədəbiyyatı kursunun tədrisinə dair metodiki işləmələr.metodik vəsait AKTA,Gəncə-1993,s6-7

Qramatik materialların öyrənilməsi           Metodik məqalə        “Yeyinti, yüngül sənaye və xidmət sahələrini aktual problemləri”beynəlxalq elmi texniki konfransının məruzələrinin tezisləri.Gəncə AzTİ.1999s 225-226

Tələbələrin dərs ərzində fərdi işlərinin təşkili   Metodik məqalə “Yeyinti, yüngül sənaye və xidmət sahələrinin aktual problemləri”beynəlxalq elmi texniki konfransının məruzələrinin tezisləri.Gəncə.AzTİ.1999 s.286-287

“Kitabi Dədə-Qorqud” ingilis dilində Elmi məqalə Tədqiqlər ,№5, AzEA.Dilçilk İnstitutu,Bakı,Elm,1999

“Kitabi Dədə-Qorqudun”Qərb tədqiqatında öyrənilməsi tarixindən     Elmi məqalə  Tədqiqlər ,№4, AzEA.Dilçilk İnstitutu,Bakı,Elm,1999 S.206-212

“Kitabi Dədə-Qorqud” dastanlarında atalar sözləri və məsəllərin ingilis dilinə tərcüməlləri            Elmi məqalə Tədqiqlər ,№4, AzEA.Dilçilk İnstitutu,Bakı,Elm,1999 S.201-206

İngilis dilinin tədrisində ixtisas mətnlərinin seçilməsi ,Gəncə Regional Elmi Mərkəz Xəbərlər məcmuası Gəncə-2006

Dilin tədrisində dinləmə və anlama ,Gəncə Regional Elmi Mərkəz Xəbərlər məcmuası Gəncə-2007

Language Exchange”-ADAU,Beynəlxalq elmi praktik konfransların tezisləri;” Gəncə -2010

“Communicative language teaching”- ADAU,Beynəlxalq elmi praktik kon fransların tezisləri. Gəncə -2010

Principle of differentiation and integration in teaching English”-Az.TU Respublika elmi praktik konfransın materialları. Gəncə -2010

Speaking in teaching practice” AzTU Respublika elmi praktik konfransın      materialları Gəncə -2010

“Theoretical acpect of effective methods of teaching, The bases of teaching a foreign language” Az.T.U Respublika elmi praktik konfransın materialları Gəncə 2010

Methods of teaching foreign languages. -, Gəncə Regional  Elmi  Mərkəz. ” Xəbərlər Məcmuası” Gəncə-2010

Theoretical  Foundations of teaching speaking pupils of junior form – ADAU , elmi əsərləri, Gəncə-2010

Reading comprehsion -  BSİ 2011 “Qafqaz ölkələri, Türk dövlətləri və Türkiyə universitetləri tədqiqat əməkdaşlığı toplantısı” adlı elmi-praktik konfransın məcmuəsi. 2011.

Motivation and Research Methodology. ATU Respublika Elmi-Praktik Konfransının materialları Gəncə - 2012

The Training of specialists at bologna process. ADAU Beynəlxalq Simpozium Gəncə 2012