VAYRA VIKE-FREYBERQA

VAYRA VIKE-FREYBERQA

1999-2007-ci illərdə Latviya Respublikasının Prezidenti,

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri

 

VAIRA VIKE-FREIBERGA

President of the Republic of Latvia 1999-2007

Co-chair of the Nizami Ganjavi International Center

 

ВАЙРАВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА

Президент Латвийской Республики в 1999-2007 годах,

сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви