Dissertasiya şurasının elmi seminarı

ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasının 5308.01-“Ümumi iqtisadiyyat” ixtisası üzrə Elmi Seminarı

29.03.2021-ci il tarixində saat 15.00-da doktorant İsgəndərova Mehriban Mirqasım qızının 5308.01- “Ümumi iqtisadiyyat” ixtisasında iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün  “Kiçik və orta sahibkarlığın maliyyə təminatı və onun inkişafında vergi mexanizminin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya işinin Elmi Seminarı keçiriləcəkdir.
Elmi Seminarda iştirak üçün aşağıdakı linkə daxil ola bilərsiniz.
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZjOWMzNTYtMzhiYi00ZWVkLWJhYjQtMzMzYWZmYWUzODFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22a60931d1-64dc-4b5a-b726-932f70bbd146%22%7d