Elmi Şuranın sədri:

Cəfərov  İbrahim Həsən oğlu                              - rektor, professor, sədr

                                    

Elmi Şuranın üzvləri:

 

Hətəmov Anar Nizami oğlu                                   - tədris işləri  üzrə   prorektor,  dosent,

                                                                                       şura sədrinin müavini

Məmmədov Səbuhi Nəbi oğlu                              - elmi katib, dosent

           Məmmədov Ramin Kamil  oğlu                           - elmi    işlər   üzrə   prorektor,  a.e.f.d.

Qasımova Aidə Zakir qızı                                      - tərbiyə   işləri   üzrə prorektor, dosent

Vəliyev İlyas Əhməd  oğlu                                    - təsərrüfat     işləri    üzrə     prorektor,

                                                                             dosent əvəzi

İsmayılov Məhərrəm Musa oğlu                           - aqronomluq      fakültəsinin   dekanı,

                                                                             dosent

Hüseynov Əfqan  İsgəndər oğlu                          - aqrotexnologiya fakültəsinin dekanı,         

                                                                            dosent

Nəsibov Famil Nəsir oğlu                                     - baytarlıq  təbabəti  və  zoomühəndis-

                                                                             lik fakültəsinin dekanı, professor                                                                                                                                                                                                                    

  Məmmədov Camaləddin  Ələkbər oğlu              - mühəndislik fakültəsinin dekanı,

                                                                               professor                                                                             

Qasımov Asəf Məhərrəm  oğlu                            - aqrar iqtisadiyyat fakültəsinin dekanı,

                                                                             dosent

Əsgərov Əlöysət Əsgər oğlu                                - aqrobiznes  və   idarəetmə  fakültəsi-

                                                                             nin dekanı,dosent

Fətəliyev Kamil Hətəm oğlu                                - “Aqromexanika” Elmi Tədqiqat   İnsti-

                                                                             tutunun direktoru, dosent   

Hacıyev Mahir Həmzə oğlu                                   - Heyvandarlıq Elmi  Tədqiqat   İnstitu-

                                                                             tunun  direktoru,   heyvandarlıq  və  

                                                                             balıq  məhsulları  istehsalı  texnolo-

                                                                             giyası kafedrasının dosenti

Mustafayev Aqil Surxay oğlu                                - magistr  hazırlığı   mərkəzinin  direk-

                                                                            toru                                                                        

  Hüseynov  Nüsrət Qəmbər oğlu                           - tədris   şöbəsinin     müdiri,    dosent

  Cəfərov Namiq Sahib oğlu                                    - daxili   nəzarət    şöbəsinin     müdiri                                                  

Hüseynov Arif  Mirzə oğlu                                     - torpaqşünaslıq və aqrokimya  kafed-  

                                                                             rasının müdiri, dosent                  

Hümbətov   Zaur   İsrafil  oğlu                              - biologiya      kafedrasının       müdiri,

                                                                             professor    

Seyidəliyev Nizami Yaqub oğlu                            - ümumi əkinçilik,  genetika  və  selek-

                                                                             siya kafedrasının professoru

Həsənova Aynur Oruc  qızı                                   - ümumi  əkinçilik,  genetika və  selek-        

                                                                             siya kafedrasının müdiri, dosent                          

İdrisov  Hüseyn  Əkbər  oğlu                                - bağçılıq kafedrasının  müdiri, dosent

Qazıyev  Arif  Tofiq oğlu                                        - biologiya kafedrasının dosenti

Məmmədov Qurban Yusif oğlu                            - bitkiçilik və bitki mühafizəsi   kafedra-

                                                                            sının müdiri, dosent  

Bəşirov Vüqar  Vahid  oğlu                                   - bitkiçilik  və  bitki   mühafizəsi  kafed-

                                                                             rasının dosenti

İbrahimov Zakir Abbas oğlu                                  - ekologiya  və  meşəçilik kafedrasının   

                                                                             müdiri, professor

Fətəliyev Hasil Kamaləddin oğlu                         - qida     məhsulları   mühəndisliyi   və  

                                                                            ekspertiza       kafedrasının     müdiri,  

                                                                            professor

Daşdəmirov  Kamandar Şükür oğlu                    - kimya   kafedrasınin   müdiri,  dosent

Babayeva Aygün  Dilən qızı                                  - yerquruluşu     kafedrasının     müdiri,  

                                                                            dosent

Abbasova Tamara Yuri qızı                                  - kimya    kafedrasının    dosent   əvəzi

Abdullayev Qənbər Qara oğlu                              - heyvandarlıq   və   balıq    məhsulları

  istehsalının    texnologiyası   kafedra-

  sının müdiri, professor

Əliyev Mirzə Mikayıl oğlu                                       - əczaçılıq    və    baytarlıq    sanitariya

                                                                            ekspertizası     kafedrasının     müdiri,

                                                                            professor

 

Abbasov Ramin Əlastan oğlu                               - terapiya,   mamalıq   və   cərrahiyyə

                                                                             kafedrasının baş müəllimi

Tağıyev Arif Əlirza oğlu                                         - anatomiya, patanatomiya  və    patfi-

                                                                             ziologiya kafedrasının müdiri,

                                                                             professor əvəzi

Adıgözəlova Dursun Miri qızı                                - anatomiya,   patanatomiya   və  patfi-

                                                                              ziologiya kafedrasının dosenti

Ələsgərov Zahir Əmir  oğlu                                   - epizootologiya,     mikrobiologiya   və

                                                                                       parazitologiya    kafedrasının müdiri,

                                                                                       dosent

Xəlilov Ramiz Talıb oğlu                                        - həyat     fəaliyyətinin      təhlükəsizliyi

                                                                             kafedrasının müdiri, dosent

Nadirov Nazim  Abbas oğlu                                  - kənd təsərrüfatı  texnikası  kafedrası-

                                                                             nın müdiri, dosent

Mirzalıyev Vaqif Adil oğlu                                      - yerüstü nəqliyyat vasitələri və  texniki

                                                                            serviz kafedrasının müdiri, dosent

Əliyev Qurban İsa oğlu                                          - yerüstü nəqliyyat vasitələri  və  texni-

                                                                             ki serviz kafedrasının professoru

Mirsalahov Mirnaib Mirqoca oğlu                         - meliorasiya və  hidrotexniki  qurğular

                                  kafedrasının müdiri, dosent

Babayev Şahlar Mahmud oğlu                             - texniki mex-a və qrafika kafedrasının

                                                                             müdiri, t.e.d.dosent

İsmayılov Nazim Köçəri oğlu                                - maşın   mühəndisliyi   və standartlaş-

                                                                             dırma kafedrasının dosent

Məmmədov Siyasət Zülfiqar oğlu                        - energetika     kafedrasinin     müdiri,

                                                                             dosent

Bağırzadə Mahir Manaf oğlu                                - elektrik    mühəndisliyi   kafedrasının

                                                                             müdiri, dosent

Həsənova Aidə Musa qızı                                     - dillər     kafedrasinin   müdiri,  dosent

Orucova Məhsəti Üzeyir qızı                                - informasiya  texnologiyaları  kafedra-

                                                                             rasının müdiri, dosent

Hüseynov Məhərrəm  Cəlal  oğlu                        - maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə   kafed-

                                                                             rasının müdiri, professor

Salahov  Elçin  Arif   oğlu                                      - maliyyə və iqtisadi  nəzəriyyə  kafed-

                                                                             rasının dosenti                                

Bayramov Azad  Mustafa oğlu                             - ictimai   elmlər    və   multikulturalizm

                                                                                       kafedrasnın müdiri, dosent

Aslanov  Elgün Məmmədəli  oğlu                       - ictimai   elmlər     və  multikulturalizm 

                                                                                        kafedrasının dosent əvəzi                                                                                                                                                                                                                      

Mustafayeva Raminə Ramiz qızı                        - aqrar sahənin iqtisadiyyatı kafedrası-    

                                                                                       nın müdiri, dosent

Muxtarova Pərvin  Elman qızı                              - mühasibat uçotu və audit   kafedrası-

                                                                                       nıın müdiri,dosent

Şəfiyev İsa Heydər oğlu                                        - mühasibat uçotu və audit   kafedrası-                  

                                                                                       nın baş müəllimi

Qəhrəmanov  Əlif  Niyazalı oğlu                          - marketinq kafedrasının baş  müəllimi

Orucov Vüsal Məhərrəm oğlu                               - Universitet   Həmkarlar İttifaqı  Komi-

                                                                                       təsinin sədri

Tağızadə Cahid Şükür oğlu                                  - Universitet  Tələbə  Həmkarlar İttifaqı   

                                                                                        Komitəsinin sədri

            Quliyev Sahil Rəhman oğlu                                  - Universitet Tələbə Elmi Cəmiyyətinin 

                                                                                         sədri

Muradzadə Orxan Əfqan  oğlu                             - Universitet Tələbə Gənclər Təşkilatı-

                                                                                         nın sədri

Məmmədov Ələkbər Cəlal oğlu                            - sahibkar