VLADİMİR BAUTİN

VLADİMİR BAUTİN

K.A.Timiryazev adına Moskva Dövlət Aqrar Universitetinin-MKTA-nınprofessoru, iqtisad elməri doktoru, Rusiya Kənd Təsərrüfatı Elmləri Akademiyasının və REA-nın akademiki,Rusiya Federasiyasının əməkdar elm xadimi