Baytarlıq təbabəti fakültəsi

Baytarlıq təbabəti fakültəsində kafedralar aşağıdakı istiqamətlərdə tədqiqat aparırlar:
- Qida Təhlükəsizliyi aspektləri;
- Qida təhlükəsizliyi və davamlı kənd təsərrüfatı sahəsində araşdırmalar;
- Azərbaycanda aflatoksikozun durumunun araşdırılması;
- Pandemiya zamanı qida zəncirindəki konkret risklər;
-Müxtəlif növ k/t heyvanları və quşlarında ən çox təsadüf edilən cərrahi, mamalıq və daxili xəstəliklərinin müasir üsullarla diaqnostikası, müalicə və profilaktikası;
-İnəklərdə yumurtalıqların xəstəlikləri, endometritlər və süd vəzilərinin xəstəlikləri: Bu istiqamətdə işlər Göy-göl rayonu fermer heyvandarlıq təsərrüfatlarında aparılır;
-Göy-göl rayonun fermer heyvandarlıq təsərrüfatında inəklərdə endometritlərin müalicəsində dərman bitkilərindən çaytikanı və boymadərənin tətbiqi;
-Yüksək məhsuldar qaramalda dırnaq xəstəliklərinin effektiv müalicə və profilaktika tədbir planlarının işlənilib hazırlanması;
-Pododermatitlərin və laminitlərin effektiv müalicə medotlarının işlənilib hazırlanması;
-Azərbaycanın ixtisaslaşmış təsərrüfatlarında camışların ketoz xəstəliyinin etiologiya, patogenez, müalicə və profilaktikası;
-Camışçılıq təsərrüfatlarında ketoz xəstəliyinin etioloqiyasıına təsir edən amillərin müəyyən edilməsi, fermer təsərrüfatlarında əmələ gətirən səbəbləri aradan qaldırmaq üçün seminarların təşkili;
-Camışlarda ketoz xəstəliyinin profilaktiki tədbirlərin tətbiq edilməsi, ekoloji təmiz məhsulun alınması üçün boğaz camışların qüvvətli yemlərlər ilə yemləndirilməsi;
-Camışlarda ketoz xəstəliyinin diaqnozunu müəyyən etmək üçün ağuz südünün və südün müayinəsi kvartalda bir dəfə seçilmiş təsərüfatlarda dispanserizasiyanın aparılması;
-Azərbaycanın iqlim şəraitində qaramal, camış, qoyun və keçi südlərinin baytar-sanitar ekspertizası və keyfiyyətinə müxtəlif amillərin təsirinin araşdırılması;
-Qırxbuğum cinsindən olan su bibəri, yolotu və quşbuğdası bitkilərinin farmakoqnostik, fitokimyəvi və farmokoloji tədqiqi;
-Selen mikroelementinin quşçuluqda tətbiqinin öyrənilməsi;
-Laktasiyanın müxtəlif mərhələlərində inək və camışların südündə bir sıra inqredient göstəricilərinin yem əlavəsi verilməsi ilə əlaqədar olaraq dəyişməsinin müqayisəli dinamikası;
-İmidaklopirid insektisidinin çəki balığının qan göstəricilərinə və davranışına təsirinin öyrənilməsi;
-Dərman vasitələri və dərman bitki xammalları ilə buzovların mədə-bağırsaq xəstəliklərinin profilaktika və müalicəsi;
-Azərbaycan florasında Chamaenerion latifolium cinsinə aid bitki növlərin farmako-kimyəvi tədqiqi;
-Azərbaycan florasında olan Esparsette (Onobrychis Adans) cinsinə aid bitki növlərin farmakoqnostik tədqiqi;
- Heyvanlar və quşlar arasında daha çox təsadüf olunan yoluxucu xəstəliklərin (infeksion və invazion) müasir diaqnostika üsullarının öyrənilməsi və xəstəliklərə qarşı daha səmərəli profilaktika və müalicə tədbirlərinin işlənib hazırlanması;
-Qoyunların Salmonellyozuna qarşı baytarlıq-sanitariya kompleks tədbir planlarının işlənilib hazırlanması və həyata keçirilməsi;
-Quşların kokk infeksiyalarına qarşı mübarizə tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi;
-Pişiklərdə və itlərdə mikrosporiyanın epizootoloji və epidemioloji xarakteristikası, xəstəliyin müalicə və profilaktikasının təkmilləşdirilməsi;
Sosial şəbəkələrdə paylaş: