Dissertasiya şurasının ilkin müzakirəsi

12.04.2021-ci il tarixdə ADAU-nun “Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının “ümumi iqtisadiyyat” ixtisası üzrə - 5308.01 doktorantı Gəncəyev Fərhad İlqar oğlunun “Sığorta münasibətlərinin inkişafının risklərin qiymətləndirilməsi və azaldılmasına təsiri” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir. İlkin müzakirədə iştirak üçün aşağıdakı linkə daxil ola bilərsiniz.

https://teams.microsoft.com/l/meetup join/19%3ameeting_NDQ1ODRiOTUtNGZkYi00ZTIyLTkxMDktYTA2MTMxOGE1ZWE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22ff2ce22f-7189-407d-98e6-45f724441f45%22%7d