ED 2.42 Birgə Dissertasiya Şurasının Elmi Seminarı

ED 2.42 Birgə Dissertasiya Şurasının 5308.01- “Ümumi iqtisadiyyat” ixtisası üzrə Elmi Seminarı
13 okt. 2021. 15:00 - 16:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI4NzRmNmMtNDQwYi00ZjgzLTlhODAtYzVmMWE3NmEwMWQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22a60931d1-64dc-4b5a-b726-932f70bbd146%22%7d

ED 2.42 Birgə Dissertasiya Şurasının 5308.01- “Ümumi iqtisadiyyat” ixtisası üzrə Elmi Seminarı
14 okt. 2021. 15:00 - 16:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRmZDkzNDEtNzJiYS00MTgzLWE4NjgtODcyYWQ3MWYzZjVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22a60931d1-64dc-4b5a-b726-932f70bbd146%22%7d