27 oktyabr 2021-ci il tarixində ADAU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında keçiriləcək növbəti iclaslar

27 oktyabr 2021-ci il saat 14:00-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında iddiaçı Kəmalə Vaqif qızı Əzizovanın “Azərbaycanda müasir şəraitdə suvarılan torpaqların istifadəsinin iqtisadi səmərəliliyinin artırılması yolları” mövzusunda 5312.01– “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisasında iqtisad elmləri elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODAzZGNjZjYtMmRkNC00NTgyLWIwOWItMGNjMDgwNWRjNGE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22a60931d1-64dc-4b5a-b726-932f70bbd146%22%7d