08 dekabr 2021-ci il tarixində ADAU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında keçiriləcək növbəti iclaslar

08 dekabr 2021-ci il saat 14:00-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında iddiaçı Möhübbət Musa oğlu Hüseynovun “Aqrar sahənin innovativ inkişafının idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda 5312.01– “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisasında iqtisad elmləri elm sahəsi üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWE5YzBiMGEtYzViYy00YWU1LWJjYWUtYWViYWM3ZTBmNDM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22a60931d1-64dc-4b5a-b726-932f70bbd146%22%7d