Mühazirələr

"Genetika" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: professor Nizami Seyidəliyev)

"Davamlı insan inkişafı" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Ramiz Xəlilov)

"Yükqaldırıcı və nəqletdirici maşınlar" fənnindən mühazirə mətnləri  ( müəllif: prof.əv. C.Ə.Məmmədov)

"Traktor və avtomobillər" (modul - 2) fənnindən mühazirə mətnləri  ( müəllif: dosent əvəzi  A.İsayev)

"Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsi " fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: prof. H.Zeynalov)

"Qida məhsullarının soyudulması texnologiyası " fənnindən mühazirə mətnləri ( müəllif: dos. Q.M.Allahverdiyeva)

 Курс лекций "Механизация животноводства М-1"  (автор : доц. Г.М.Аллахвердиева )

"Əmək mühafizəsi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Siyavuş Vəliyev )

"İqtisadi hüquq" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Əbdürəhman Kazımov)

"Politologiya" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Ceyhun Hüseynov)

  Лекционный материал по "Мультикультурализму"  (автор: ст.преподаватель  Фазиля Алиева )

  Лекционный материал по " Философии" (автор: ст.преподаватель Фазиля Алиева )

  Лекционный материал по "Истории Азербайджана" (автор: ст. преподаватель Севда Абдуллаева)

"Azərbaycan tarixi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Azər Axundov)

"Azərbaycan tarixi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Zümrüd Qəhrəmanova)

"Azərbaycan tarixi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Samirə Qasımova)

"Aqrar hüquq" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Mahir Məmmədov )

 Курс лекций "Конституции Азербайджанской Республики и основам права" (автор : ст.преподаватель Махир Мамедов)

"Konstitusiya" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: müəllim Elgün Aslanov)

"Multikulturalizmə giriş" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: müəllim Elgün Aslanov)

"Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Natiq Əliyev )

"Əmək mühafizəsi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Natiq Əliyev)

"Mülki müdafiə" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Natiq Əliyev)

"Mülki müdafiə" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent əvəzi Eldar Zeynalov)

"Əmək mühafizəsi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent əvəzi Osman Əliyev)

"Avtomobil yolları" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Ərəstun Mehdiyev)

"İnşaat işi" (modul - 1) fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Ərəstun Mehdiyev)

"Mühəndis geodeziyası" (magistratura səviyyəsi üçün) fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Ərəstun Mehdiyev)

"Fotoqrammetriya" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Aygül Məmmədova)

"Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Aygül Məmmədova)

"Ərazinin mühəndis təchizatı" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Aygül Məmmədova)

"Standartlaşdırma və metrologiya" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Aygül Məmmədova)

"Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi və qeydiyyatının əsasları" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Dinara Əliyeva)

"Funksional qida məhsullarının texnologiyası və bədii tərtibatı" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Firuddin Cəfərov)

"İstehlak mallarının təhlükəsizliyi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Firuddin Cəfərov)

"Xammal və qida məhsullarının təhlükəsizliyi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Firuddin Cəfərov)

"Yeni formalı qida məhsullarının texnologiyası" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Firuddin Cəfərov)

"Ərzaq mallarının konservləşdirilməsinin əsasları" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Sevda Məmmədova)

"Qida məhsullarının ekoloji təhlükəsiz texnologiyası" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Sevda Məmmədova)

"İstehlak mallarının ümumi texnologiyası" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Sevda Məmmədova)

 Курс лекций "Доврачебная  помощь " (автор: ассистент Шалаля Алиева)

 Курс лекций "Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней" (автор: ассистент Шалаля Алиева)