Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Oktay Əliyev

Baş  müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Əczaçılıq və BSE kafedrasında baş müəllim

Mobil  telefonu:055 636 27 99

İş telefonu: 022 25376 97

Doğum tarixi:  20 fevral 1959-cu il

Təhsili:  Ali, 1982-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) baytarlıq fakultəsini baytar həkimi ixtisası üzrə bitirib.

Əmək fəaliyyəti

1982-1985-ci illər, Rusiya Federasiyası Kaluqa Vilayətinin “Rossiya” damazlıq təsərrüfatında baytar həkimi.

1985-1986-cı illər, Moskva vilayəti Podolsk şəhərində Ümumittifaq Elmi Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutunun ”Embrionun transplantasiyası” laboratoriyasında elmi işçi və Ümumittifaq  Elmi Tədqiqat Fiziologiya, Biokimya və Yemləmə İnstitutunun “Bioloji-aktiv maddələr” laboratoriyasında elmi işçi.

1986-1990-ci illər, Rusiya Federasiyası Tula vilayətinin “Paxomovo” Damazlıq zavodunda Baş Baytar həkimi.

1990-1995-ci illər, Azərbaycan Respublikası Xanlar rayonu Zazalı Baytarlıq Sahəsinin müdiri.

1995-2000-ci illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Baytarlıq fakültəsi klinikasında baytar həkimi.

2000-2003-cü illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Baytarlıq fakültəsi “İstehlak mallarının ekspertizası və əmtəəşünaslıq” kafedrasında assistent və kafedranın dissertantı.

2003-2011-ci illərAzərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Baytarlıq fakültəsi “İstehlak mallarının ekspertizası və əmtəəşünaslıq” kafedrasında baş müəllim.

2011-ci ildən indiki zamana qədər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Əczaçılıq” kafedrasında baş müəllim.

Tədris etdiyi fənnlər

Bakalavriat pilləsində- “Əczaçılıq işinin təşkil Modul 1 və 2 ”, “Əczaçılıq əmtəəşünaslığı” və ”Tibbi əmtəəşünaslıq” fənnləri.

Elmi tədqiqatlar

İnək və camış südlərinin tərkibində bəzi inqridientlərin yem əlavələrinin verilməsi ilə əlaqədar olaraq müqayisəli dinamikasının öyrənilməsi məsələləri tədqiqat obyekti olaraq seçilmişdir.

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycanda  Gəncə vəətraf ərazilərdə istehsal olunan bəzi yem əlavələrinin iri buynuzlu mal-qara və camışların süd məhsuldarlığına kəmiyyət və keyfiyyət baxımından təsiri öyrənilir.

Seçıilmiş əsərləri

Dərs və metodiki vəsaitlər

Ərzaq mallarınm kəmiyyət və keyflyyət ekspertizalarının aparılmasının ümumi qaydaları 42 s. Gəncə 2000.

Bitki yağlarının keyfiyyət ekspertizası 52 s.Gəncə 2002

Çayın və qəhvənin keyfiyyət ekspertizası 60 s. Gəncə 2002.

Süd konservlərinin keyfiyyət ekspertizası 40 s. Gəncə 2002.

Кərə yağının və bərk pendirlərin keyfiyyət ekspertizası 52 s. Gəncə 2002.

Süd və süd məhsullarının ekspertizası 188 s. Gəncə 2005.

Elmi- metodik məqalələr

Müxtəlif növ heyvanların süd lipidlərinin yağ turşularının tərkibiAqronomluq və texnologiya fakultəsinin elmi əsərlər toplusu. Bakı 2003.

Gəncə-Qazax bölgəsində təmizqanlı və mələz camışların südünün qiymətləndirilməsi.Gəncə-Qars Baytarlıq Simpoziumunun materialları,Gəncə 2003.

Əvəzolunmaz (essensial) yağ turşuları və onların lipid metabolizmindəki mövqeyiAKTA-nın 75 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq Simpozium. Gəncə 2004.

Amino Acid İngredient of Milk Azeri Buffalo (Azərbaycan camışlarının südünün amin turşuları tərkibi)T.C. The Journal of the fakulty of Veterinary Medicine University of Yüzüncü Yıl. Ankara 2005

İnək və camışların süd lipidlərində yağ turşularının dinamikasıAzərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin Akademik A.İ.Qarayevin 95 illiyinə həsr edilmiş  III qurultayının materialları. Bakı 2005.

“Heyvanlar,quşlar,balıqlar və onların məhsullarından insanlara keçən təhlükəli yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə”yə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans materialları,   Gəncə 2009.2 s.

Süd,süd məhsulları və balın məhkəmə-baytarlıq erspertizasına dair tövsiyyələr, Gəncə 2013.