Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Akif Əliyev       

Dosent

Baytarlıq üzrə fəlsəfə doktoru,dosent  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Baytarlıq təbabəti və zootexniklik

fakültəsinin “Əczaçılıq və baytarlıq sanitariya ekspertizası” kafedrasının dosenti

                                           Mob.tel.: (055)742-71-51

                                           İş tel. :(022)256 37 83

                                          

 

Doğum tarixi

1 dekabr 1950-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi,elmi adı

1972 ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki

 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) baytarlıq fakültəsini bitirib.

1977-ci ildə Skryabin adına Ümumittifaq Helmintoloğiya

İnstitutunda “Azərbaycanın suvarılan torpaqlarında fassiolyozun

iti formasının preimaginal dehelmintizasıef üsulu ilə profilaktikası”

mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə edərək

baytarlıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini adını alıb. 

1989-cu ildən dosentdir.  

 Əmək fəaliyyəti

1972-1982-ci illər - Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunda kiçik və baş elmi işçi

1982-1988-ci illər  -  ADAU-nun Anatomiya,fiziologiya və farmako- logiya kafedrasında assistent

1988-2009-cu illər  -ADAU-n Anatomiya,fiziologiya və farmakologiya kafedrasında dosent əvəzi və dosent

                                           2003-2006-cı illər   Zoobaytarlıq və əmtəəşünaslıq fakültəsinin  dekan müavini.

                                           2009-2011-ci illər “Əczaçılıq və morfologiya” kafedrasınınmüdiri əvəzi

                                          2011-2014-cü illər  “Əczaçılq” kafedrasının müdiri

                                          2014 -cü ilin oktyabrından hal-hazıra kimi  - “Əczaçılq və BSE”  kafedrasında dosent

 

Apardığı dərslər

Farmakologiya, toksikologiya, toksikoloji kimya,latın dili, əczaçılıq texnologiyası

 

Elmi yeniliyi

İlk dəfə olaraq Azərbaycanın suvarılan torpaqlarında fassiolyozun əsas epizootooji cəhətləri müəyyənləşdirilmiş və köçəri qoyunçuluq təsərrüfatlarında invaziyanın  iti formasının preimaginal dehelmin-tizası üsulla ilə profilaktikası sxemi işlənib hazırlanmışdır .

 

Mükafatları

                                          1983-cü il - K.İ.Skryabin adına yubiley medalı

                                           2010 -cu il  - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxrifərmanı

 

Tədqıqat sahəsi

Anthelmint maddələrin və dərman bitkilərinin öyrənilməsi və müalicəvi səmərəliliyinin araşdırılması.

Beynəlxalq seminar,simpozium və konfranslarda iştirakı

 

1974-cü il -Действие диамфенетида на разные стадии

 фасциол Bakı, Ümumittifaq Kənd Təsərrüfatı Elmləri

 Akademiyasının Zaqafqasiya bölməsinin konfransı

 

1977-ci il- Действие ацемидофена на неполовозрелые Ф.

 гигантика и использование его с целю

 преимагинальных дегельминтизаций.

 «Методы профилактики и борбы с фасциолезом

 жвачных в обводняемых и осушаемых зонах СССР»

 Velikiye Luki şəhərində Ümumittifaq konfrans

 

                                           1980-ci  il- Изучение действия некоторых препаратов на

                                            преимагинальные формы фасциолы гигантской

 Moskva. Ümumittifaq Helmintoloqlar Cəmiyyitinin konfransı

 

                                           1981-ci il - К методике получения , сбора и хранения адолес –

                                           кариев фасциола гигантика в лабораторных условиях

 Bakı Parazitologiya üzrə III Zaqafqaziya konfransı

 

                                           1983-cü il - Роль моллюсков Лимнеа аурикулариа и Физа акута

                                           в эпизоотологии фасциолеза в Азербайджане. «Биологичес-

                                           кие основы борьбы с гельминтами   животных и растений»

 Moskva Ümumittifaq Helmintoloqlar Cəmiyyətinin konfransı.

 

                                            1983-cü il- Производственное испытание ацемидофена при

 

                                          остром фасциолезе овец. Профилактика и борьба с трема-

                                          тодозми животных в зонах мелиорации земель»

Moskva-Bakı.Ümumittifaq Helmintoloqlar Cəmiyyətinin konfransı

 

                                          1984-cü il- Изменение содержания меди в организме овец,

                                           зараженных фасциолезом и дегельминтизированных

                                           некоторыми антгельминтиками. Bakı.Mendeleyevin 150

                                           illiyinə həsr olunmuş Elmi-texniki konfrans

 

                                          1989-cu il - Действие некоторых химических веществ на

                                           пресноводных моллюсков  и яйца фасциол.

                                          «Профилактика, диагностика и меры борбы с инфекц.

                                          инвазион. и незаразными заболев. с/х  животных.  

Bakı.Respublika elmi-praktik konfrans

 

                                          1990-cı il - Эффективность антгельминтиков в       

                                          Зависимости от возраста гельминта. П межвуз.

                                           н.пр.Конф. « Новые

                                          фармакологические средства _в ветеринарии».

Leninqrad .Ümumittifaq konfrans

 

                                          1993-cü il Комбинированное применение антгельминтиков

                                          при фасциолезе буйволов.Gəncə.AMEA-nın respublika

                                          konfransı

 

                                          1994-cü il - Проблемы продовольствия и задачи  

                                          физиологиипродуктивных животных. Azərbaycan                      

                                          fizioloqlarının I –ci qurultayı. Bakı.

                                          

                                          2004-cü il -Buzovların  mədə- bağırsaq pozuntuları  zamanı  

                                          yerli floradan olan bəzi bitkilərin ishaləleyhi  təsiri. AKTA-n 75

                                          illiyinə  həsr olunmuşBeynəlxalq Elmi Simpozium, Gəncə.

 

                                               2010-cu il - Горец  мясокрасный – эффективное лечебное

                                          средство. ADAU-nun 80-illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq      

 

                                          Elmi praktiki konfrans. Gəncə,

 

2011-ci il Экспериментальный фасциолез-наиболее оптималь–

ная опытная модель для изучения эффективности антгельмин-

тиков против неполовозрелых фасциол. Актуальные проблемы паразитологии в Грузии.  Tbilisi, XI Beynəlxalq Konfrans.

 

2013-cü il - Изучение действия некоторых антгельминтных

препаратов на молодые формы фасциол. IV cъезд фармаколо-

гов и токсикологов России «Актуальные вопросы ветеринар-

ной фармакологии, токсикологии и фармации», Москва   

 

                                       2015-сi il - Эффективность применения либекрина при

                                       температурном стрессе у перепелов. “Aqrar elmin və təhsilin

                                       innovativ inkişafı: dünya  təcrübəsi və müasir prioritetlər”.

                                       Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Gəncə, 23-24 oktyabr 2015. 

 

Dərs və metodik vəsaitlər: 

                                           1.  Latın dilindən  metodik göstərişlər, Gəncə, 1989

2. Dərmanşünaslıq və heyvan morfologiyasında istifadə

 edilən latın terminlərinin orfoepiyası və sözdüzəltmə  məsələləri.

“Nafta-Press” nəşriyyatı. Bakı, 1999. 2,5 çap vərəqi

3. 9 fəndən tədris  proqramı

 

Məqaqələr:

 

1. Bəzi preparatların iti fassiolyozda müqayisəli effektkiyi. Moskva 

1974

2. Bəzi preparatların fassiolanın preimağinal formalarına

 təsirinin öyrənilməsi. Moskva.1980 

 

3.” Fasciola gigantika”-nın preimaginal formalarına qarşı

preparatlar. Moskva 1983

 

4. Camışların fassiolyozu zamanı preparatların kombinasiya

 üsulu ilə tətbiqi. Gəncə 1999.

 

5. Buzovların mədə-bağırsaq pozuntuları zamanı yerli floradan

                                           olan bəzi bitkilərin ishaləleyhi təsiri. Gəncə, 2004

 

                                           6. Экспериментальный фасциолез-наиболее оптимальная

                                            опытная модель для изучения эффективности антгельмин–

                                           тиков против неполовозрелых фасциол. Актуальные проб–

                                           лемы паразитологии в Грузии. Мат. Х1 Междун.конф. Сборник

                                           научных трудов, том ХI, 136-139, с. 136-139.

 

8. Горец мясокрасный-эффективное  лечебное средство. ADAU-nun 80 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi praktik konfransın materialları. Gəncə, 21-22 may, 2010.

 

9. Изучение действия некоторых антгельминтных

препаратов на молодые формы фасциол. Материалы

IV cъезд фармакологов и токсикологов России

«Актуальные вопросы ветеринарной фармакологии,

токсикологии и фармации», Москва, 2013, с. 38-41

 

                                    10. Эффективность применения либекрина при темпера–

                                        турном стрессе у перепелов. “Aqrar elmin və təhsilin innovativ

                                         inkişafı: dünya  təcrübəsi və müasir prioritetlər”. Beynəlxalq

                                         elmi-praktiki konfrans. Gəncə, 23-24 oktyabr 2015.