Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

İlahəxanım Məmmədzadə

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Zoomühəndislik  və Baytarlıq  təbabəti fakültəsinin Əczaçılıq və BSE kafedrasının assistentidir.      

Doğum tarixi

14 fevral 1974-cü il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1995-cı ildə AKTA-nın Baytarlıq fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2014-cü ildən Əczaçılıq və BSE kafedrasındaassistentdir.

Əmək fəaliyyəti

2014-cü ildən Əczaçılıq və BSE kafedrasında assistent vəzifəsində çalışır.

2012-ci ildə ADAU-nun Əczaçılıq kafedrasına doktorant kimi təhkim olunub.b.e.d.,professor, Nəsibov Famil Nəsir oğlu rəhbərliyi altında “Bir sıra ishaləleyhi dərman bitkilərinin kimyəvi terapevtik preparatlarla kompleks şəkildə tətbiqi”

adlı dissertasiya mövzusu üzərində işləyir.

2000-ci ildən AKTA-nın Zoobaytarlıq və əmtəəşünaslıq fakultəsinin anatomiya

farmakoloğiya,terapiya və mamalıq kafedrasında baş laborant vəzifəsində calışır.

2000-ci ildə Baytarlıq fakultəsinin farmakoloğiya, anatomiya, mamalıq kafedrasına baş laborant vəzifəsinə kecirilmişdir.

1997-ci ildə Baytarlıq fakultəsinin farmakoloğiya,anatomiya və parazitoloğiya kafedrasına laborant vəzifəsinə kecirilmişdir

1996-cı ildə Baytarlıq fakultəsinin anatomiya, patanatomiya və histoloğiya kafedrasında laborant vəzifəsinə qəbul olunmuşdur

1990-cı ildə AKTA-nm Baytarlıq fakultəsinə daxil olmuş,1995-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Apardığı dərslər

Bakalavrda

Farmakologiya, əczaçılıq texnologiyası, baytarlıq toksikologiyası, fitoterapiya

Tədqiqat sahəsi

Bir sıra ishaləleyhi dərman bitkilərinin kimyəvi terapevtik preparatlarla buzovlarda kompleks şəkildə tətbiqi.

Məqalələr

Dünya maldarlığının inkişaf tempi və Azərbaycan maldarlığının əsasları. Elmi iş – aylıq beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı. 2009. Səh.59-66.

Azərbaycanda ətlik və südlük hibrid naxırların yaradılmasında kuba zebusundan istifadə olunması. Az.ETHİ-nun Elmi əsərləri. Gəncə.2009. səh. 90-95.

Xalq təbabətində dərman bitkilərindən istifadənin əhəmiyyəti. ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə-2012.№1. səh. 54-55.

Yeridilmə yollarından asılı olaraq dər-man maddələrinin təsir xüsusiyyətləri. ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə-2012.№2. səh. 95-96

Kiçik Qafqazın qoşqar və kəpəz dağ-ətəyi bölgəsində bitən əsas ishaləleyhi dərman bitkilərinin yayılması və ümumi xarakteristikası. ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə-2013.№2. səh. 79-81.

Cinslərin müqayisəli uyğunlaşma qabiliyyətinin fenotipik təhlili. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərlər məcmuəsi. Gəncə-2015. №1(59). Səh. 103-108.

Ishaləleyhinə istifadə olunan bitkilərin tətbiqinin maldarlıqda aktuallığı.Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans. Naxçıvan-2015. Səh. 60-64.

Fermer təsərrüfatlarında ishaləleyhinə istifadə olunan bitkilər. ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə-2015.№2. səh. 64-68.

значениирастительныхсборов в животноводстве. IV между-народной конференции. «Инновационные разработки молодых ученых-развитию агропромышленного комплекса»Ставрополь. 2015. Ст.-942-О

Действие растительных сборов на динамику роста и развития телят.Всероссийский научно-иссле-довательский институт живот-новодства имени академика Л.К. Эрнста»Материалы конференции, пос-вященной 120-летию м.ф. томмэ. Дубровицы. 2016

Hibridlərin inkişafına dərman bitkilərinin təsiri. ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə-2017. №1

Bitki yığıntılarının  ishaləleyhinə tətbiqinin əhəmiyyəti.Gəncə Dövləıt Universiteti. Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konferansı. Gəncə-2017