Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

İlqar Gəncəyev

Dosent

 

Baytarlıq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Azərbaucan Dövlət Aqrar Universitetinin  yoluxmayan xəstəliklər kafedrasının dosenti

Mob. Tel  -050 775 -42  -45

Doğum tarixi

26 –noyabr 1957 il

Təhsili elmi dərəcəsi , elmi adı

1980 ildə İvanovo k/t institutunun baytarlıq fakültəsini bitirib.

1986  ildə  Moskva baytarlıq akademiyasının  heyvanların daxili xəstəliklər kafedrasında “ İxtisaslaşdırılmış təssərüfatlarda yüksək məhsuldar inəklərin doğumdan sonraki hipokalsiemiyasının etioloqiya , patoqenez, diaqnostika mualicə və profilaktikası” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək “Heyvanların diaqnostika və terapiyası  “  ixtisası üzrə  baytar elmləri namizədi  adını almışdır.  1993 –cu  ildən dosentdir

 Əmək fəaliyyəti

1986  -1987   Ümümittifaq elmi-tədqiqat k/t  heyvanların fiziologiya, biokimya , və qidalanma institutu Borovsk.

1988 – 2015 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti  -assistent , dosent.

 Apardığı dərslər

Bakalavrda - Heyvanların daxili xəstəlikləri, Körpə heyvanların daxili xəstəlikləri, Heyvanların  klinik  diaqnostikası.

Maqistraturada-   Ümümi  terapiya.

İlk dəfə ixtisaslaşdırılmış təsərrüfatlarda tez-tez təsadüf edilən yüksək məhsuldar heyvanlarda  doğuşdan sonra tez-tez təsadüf edilən doğumdan sonrakı hipokalsiemiyanın etiologiya  və patoqenezi oyrənilmiş , və xəstəliyə qarşı effektiv mualicə və profilaktika tədbirləri işlənib hazırlanmışdır, və 1996 ildən sonra bu xəstəlik baytarlıq mamalığından çıxarılıb daxili xəstəliklər  təsnifatına salınmışdır.

2011 cu il - Azərbaycan həmkarlar ittifaqının fəxri fərmanı

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycanın ixtisaslaşdırılmılş camışçılıq təsərrüfatlarında yüksək məhsuldar heyvanlarda ketoz xəstəliyinin etiologiya , patoqenez, diaqnostika mualicə və profilaktikası.

 

Beynəlxalq treninqlər , simpozium və konfranslar

Международная конференция по проблемам патологии обмена веществ  Душанбе 1991г.

Международная   конференция по проблемам  развития с/х  Тбилиси 2010г

Seçilmiş  əsərləri

Dərsliklər

İ.Z .Əyubov, İ Gəncəyev   Baytarlıq rentqenologiyasının əsasları Bakı. Bakı  kitab mətbəəsi - 1998 il

İF.Gəncəyev, F.N.Nəsibov, H.B.Məmmədov Körpə kənd təsərrüfatı heyvanlarının daxili xəstəlikləri  Bakı. –Elm və təhsil nəşriyyatı. 2009 il.

Biokiməvi nəzəriyyələrin aktual problemləri. 11 beynəlxalq konfrans Gəncə 2011 il.

İ.F.Gəncəyev, F.N.Nəsibov, H.B. Məmmədov   Körpə kənd təsərrüfatı heyvanlarının daxili xəstəliklərindən təcrübə  məşqələləri  Elm.və təhsil nəşriyyatı  Bakı  2014 il.

Dərs və metodik  vəsaitlər.

Гянджаев  И. Ф.Некоторые болезни патологии обмена веществ     Гянджа-1992u

Gəncəyev İ.F., Əlizadə Ə.M. və.b.Tələbələrin sərbəst işləməsi üçün yoluxmayan daxili xəstəliklər fənnindən metodik göstəriş Gəncə 1992 il.

 İ.Z.Əyyubov. , İ.F. Gəncəyəv  , H.B.Məmmədov .-Camışların dispanserləşdirilməsinə  dair metodik vəsait

Gəncə -2000 il

 Ə.Ə. Əliyev, İ.F. Gəncəyev S.M. Axundov  N.G.Quliyev., E.H.Həsənov,   . İnək və camışlarda servis dövrünə nəzarət texnologiyasının tətbiqi.  Bakı. 2005 il.

Məqalələr.

Етиология послеродовой гипокальциемии у коров. Ветеринария .1985.№6. Стр. 49.

Етиология и гормональный статус послеродовой гипокальциемиикоров.Ветеринария. 1990. № 5,стр. 57.

Динамика уровня некоторых биохимических показателей в крови овец под действием различных доз нафталанской нефти. Межд. Конф.  По проблемам обмена веществ. Душанбе. 1991 г.

Послеродовая гипокальциемия коров. И.П.Кондрахин, И.Ф.Гянджаев. Ветеринария № 7. 1991г.

Етиологиякетозабуйволов . Материалы  4 ой Республ. науч.-практконф. Гянджа. 1993г

Camışların işkəmbəsində uçucu yağ turşularının əmələ gəlməsində matserobasillinin təsiri . K/t heyvanlarının yoluxucu və yoluxmayan xəstəlikləri ilə mübarizə. Elmi əsərlər .Gəncə 1999.il s.107.

Биохимические аспекты основных звеньев етиологии и патогенеза кетоза  высокопродуктивных  буйволиц. İkinci beynəlxalq konfr. Mater. Gəncə 2011. S. 274.

Гистологические и гистохимические особенности кетоза высокопродуктивных буйволиц.

Матер. Международ. Конф. Гянджа 2011. Стр.271.

Особенности морфологических изменений у высокопродуктивных буйволиц при кетозе. Beyn. Prakt. Konfr. ADAU. Gəncə 2011il s. 120-121.