Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Yoluxmayan xəstəliklər kafedrası

Kafedra müdiri: prof. Arif TAĞIYEV

Ünvan: Gəncə şəhəri, Ozan küçəsi, 205

Tel.: (+994 22) 256 37 83 

E-mail: office@adau.edu.az

 

 Kafedra 1929-cü ildən müxtəlif adlarla fəaliyyət göstərmişdir. 1934-cü ildə Yoluxmayan xəstəliklər və klinik diaqnostika  kafedrası yaradılmış, 1939–cu ildə kafedra digər  kafedra ilə birləşdirilərək Əməli cərrahiyyə, 1946-cı ildə Patologiya və terapiya, 1950-ci ildə  Operativ cərrahiyyə və mamalıq, 1964-cü ildə Cərrahiyyə və mamalıq, 1979-cu ildə Yoluxmayan xəstəliklər və klinik diaqnostika, 1988-ci ildə Terapiya, klinik diaqnostika və cərrahiyyə, 1998–ci ildə Anatomiya, farmakologiya, terapiya və mamalıq kafedrası adlandırılmış, 2009-cu ildən isə  “Yoluxmayan xəstəliklər” kafedrası kimi fəaliyyətini davam etdirir.

Vaxtilə burda çalışmış alimlər:

Professor Babayev Yaqub Yusif oğlu ilk “Yoluxmayan xəstəliklər və klinik diaqnostika”  kafedrasının müdiri vəzifəsində çalişmışdır. 1937-ci ildə “Atlarda bir çox irinli proseslər zamanı qanın tərkibinin dəyişməsi” mövzusunda monoqrafiya yazmış, 150-dən artıq elmi əsərin müəllifi olmuşdur.

Professor Mehdiyev Məmməd Əsəd oğlu –1946-cı ildə “Patologiya və terapiya” kafedrasının müdiri işləmişdir. Terapiya fənninə dair ilk dərsliyin müəllifi olmuş, 150-dən artıq elmi əsəri nəşr edirlmişdir.1954-1962-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (ADAU) rektoru olmuşdur.

Professor Mövsümzdadə Qədir Qurban oğlu-1947-ci ildən “Klinik diaqnostika” kafedrasının müdiri olmuş, at və qaramalda böyrəyin funksional fəaliyyətini öyrənmişdir. 1989–cu ildə Zülal hidrolizatlarının baytarlıqda tətbiqinə dair monoqrafiya yazmış və həmin monoqrafiyaya görə  Dövlət Mükafatı Laureatı adına layiq görülmüşdür. Alimin 5 monoqrafiyası, 1 dərslik kitabı və 160 elmi məqaləsi dərc edilmişdir.

Professor Hacı Məmmədbağır oğlu Hacıyev-1962-ci ildən Klinik diaqnostika kafedrasının müdiri işləmişdir. İlk dəfə  Klinik diaqnostika və heyvanların yoluxmayan daxili xəstəliklər  fənnindən azərbaycan dilində dərsliklər yazmışdır. 1978-1988-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (ADAU) elmi işlər üzrə prorektoru olmuşdur.

Professor B.M.Bitski, dosentlər N.M.Preobrajenski, V.V.Spasski, İ.N.Qvatua, F.F.Poroxov və digər alimlər bu kafedrada çalışmışlar.

Mütəxəsis hazırlığı aparılan ixtisaslar və onların mahiyyəti.

Kafedrada bakalavriat səviyyəsində baytarlıq ixtisası üzrə mütəxəssis hazırlığı həyata keçirilir. Bundan başqa, magistratura səviyyəsində 3 ixtisaslaşma-yoluxmayan daxili xəstəliklər, mamalıq, ginekologiya və süni mayalanma və baytarlıq cərrahiyyəsi  üzrə mütəxəssislər hazırlanır.

  • Yoluxmayan daxili xəstəliklər üzrə: Magistr heyvanlara yanaşma qaydalarını, orqan və sistemlərin topoqrafiyasını, təsbit etmə və təhlükəsizlik qaydalarını, terapiyanın metod və vasitələrini, fizoterapiya və fizioprofilaktikanın əsaslarını bilməlidir.
  • Mamalıq, ginekologiya və süni mayalanma: Magistr müxtəlif növ heyvanlarda dişi və erkək cinsiyyət üzvlərinin topoqrafiyasını, cinsiyyət yetişkənliyi və tsiklini, cütləşmənin baş vermə səbəblərini, boğazlıq müddətinin təyin olunmasını, doğum və doğumdan sonrakı dövrün fiziologiyasını, doğum zamanı ana və balaya qulluq qaydalarını, donor və resipent heyvanların seçilməsini, donor heyvandan rüşeymin alınmasını, heyvanların süni mayalanmaya yararlı olub olmamasını bilməlidir.
  • Baytarlıq cərrahiyyəsi üzrə: Magistr heyvanların topoqrofik anatomiyasını, iri və xırda heyvanlarla işləyərkən təhlükəsizlik qaydalarını, aseptika və antiseptika qaydalarını, baytarlıq cərrahiyyəsində tətbiq  edilən yeni keyidici  və narkotik vasitələrin təsir mexanizmini, novakain blokadalarının aparılma qaydalarını, yaraların təsnifatını, cərrahi dispanserizasiyanın təşklini, xırda heyvanların anestezologiyası və reanimatologiyasının əsaslarını bilməlidir.

Kafedranın elmi istiqaməti: Yoluxmayan xəstəliklər kafedrasında inək və düyələrdə qısırlığın aradan qaldırılmasında bəzi hormonal (estrafan, asetat-megistral, sulfagen və vetestrol) preparatının təsirinin öyrənilməsi mövzusunda elmi-tədqiqat işi yerinə yetirilir.

 

     

   

 

Kafedranın əməkdaşları