Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Vüsalə Sərdarlı

Dosent əvəzi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Epizootologiya,mikrobiologiya və parazitologiya” kafedrasının  dosent əvəzi

 e-mail. vusalasardar@ hotmail.com

Doğum tarixi: 3 oktyabr 1970 – ci il  

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı    

1992- ci ildə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasını( indiki  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) bitirib.

 2013 – cü ildə “Quzuların streptokokkozu zamanı  Immunodioloji reaktivliyin stimulyasiyası”mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək , biologiya üzrə fəlsəfə doktoru  adını almışdır.

 Əmək fəaliyyəti

 2015 – hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “ Epizootologiya,mikrobiologiya və parazitologiya”  kafedrasının baş müəllimi.

 2009-2013 – ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “ Epizootologiya ,mikrobiologiya və parazitologiya”  kafedrasında assistent.        

 1999-2009 –cu illər  Kənd Təsərrüfatı Akademiyasınin Epizootologiya, mikrobiologiya və  parazitologiya” kafedrasında baş laborant

 1997 –1999-cu illər  Kənd Təsərrüfatı Akademiyasınin “Zoogigiyena,BSE və mamalıq” kafedrasında baş laborant

 1995-1997- ci illər Kənd Təsərrüfatı Akademiyasınin “Zoologiya,zoogigiyena və BSE” kafedrasında baş laborant

 1992-1995 –ci illər Kənd Təsərrüfatı Akademiyasınin “ BSE və baytarlıq işinin təşkili” kafedrasında baş laborant                                                                    

 Apardığı dərslər         

Bakalavrda -   “İmmunologiya”,“Epizootologiya”,   ”Mikrobiologiya”   Quşların infeksion xəstəlikləri”

Magistraturada - Epizootologiya”,Quşların infeksion xəstəlikləri” , "Antropozoonoz xəstəlikləri”

Elmi yeniliyi

Stimulyator immunofan quzuların streptokokkozu zamanı vaksinlə  və terapevtik preparat trimeraksinlə birgə

 istifadəsi təklif edilmişdir. 

Tədqiqat sahəsi

Quzuların kokk infeksiyalarının öyrənilməsi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar.

 2003- cü il ”  Значение смешанных инфекций при стрептококкозе ягнят»   Beynəlxalq Konfrans,  Bakı 2009-ci il «Стрептококкоз ягнят»“Beynəlxalq Konfrans, Gəncə 2013 -  cü il  

 ” Усовершенствование методов диагностики стрептококкоза ягнят» Beynalxalq Elmi-Praktik konfrans. Gəncə 2014-cü il.

 «Сравнительная оценка лечебно-профилакти – ческих мероприятий и ликвидация стрептококкоза в  птицеводческих хозяйствах Азербайджанской Республики» Beynalxalq    Elmi-Praktik konfrans.Gəncə 2015

“Этиологическое значение стрептококков в инфекционной патологии молодняка мелкого рогатого   скота» Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «знания молодых для  развития ветеринарной медицины и АПК   страны» Санкт- Петербург   2015 ci il. Сравнительная  оценка действия лечебных                

 препаратов при стафилококкозе кур. Beynalxalq Elmi-Praktik  konfrans.  Gəncə

 Dərs və metodik vəsaitlər

Baytarlıq virusologiyası  fənnindən Proqram. Bakı, 2015

Baytarlıq immunologiyası fənnindən  Proqram. Bakı, 2015

Xəzdərili heyvanların infeksion xəstəlikləri  fənnindən Proqram. Bakı, 2015

  Məqalələr

  Значение смешанных инфекций при стрептококкозе ягнят. 

  II Международный конгресс молодых ученых  Азербайджанский Международный университет  Баку.- 2003.

  Экологическая роль микробных ассоциаций стрептококк   при стрептококковых инфекциях  II Международный   конгресс  молодых ученых  Азербайджанский

  Международный университет.-  Баку.- 2003.  

  Изучение резистентности и чувствительности стрептококков   к антимикробным препаратам.

   Научные труды факультета агрономии и зооветеринарии.  Баку.-  2003

   Стрептококкоз ягнят. Международная конференция.  Гянджа    2009

   Стрептококки на стыке медицины и ветеринарии

   Международная конференция.  Гянджа.-  2009

   Иммунофан для стимуляции иммунологической реактивности  макроорганизма при стрептококкозе.

    Гигиена, эпидемиология и иммунобиология Научно-практический журнал Алмата 2011 № 1

     Работа с выделенными культурами стрептококков полученных  от  больных ягнят. Научные труды АГАУ .-Гянджа .- 2011.- №2.

     Спектр патогенности стрептококков выделенных от ягнят 

     Аграрная наука Азербайджана Научно-Теоретический журнал Баку.- 2011.- №3

     Иммунобиологическая терапия ягнят при стрептококкозе

     Вестник Московского Государственного областного университета  серия « Естественные науки» .-2011.- №5

    Изучение терапевтической эффективности иммунофана на больных стрептококкозом ягнят. AMEA- nın Mikrobiologiya  institunun  Elmi əsərləri.- Baki.- 2012.- №1

    Особенности проявления инфекционного процесса при   стрептококкозе ягнят. ADAU-nun  Elmi əsərləri.- Gəncə-2012 №1              

    Профилактическая эффективность иммунофана при  стрептококкозе ягнят AMEA- nın Mikrobiologiya institunu  Elmi əsərləri Baki. -2012.- №2 

    Новый пoдход к проблеме стрептококкоза ягнят. ADAU-nun  Elmi   əsərləri.- Gəncə. -2012. -№2

    Усовершенствование методов диагностики стрептококкоза ягнят

    Ümummilli lider HEYDAR ƏLIYEVIN 90 illik yubileyinə həsr  olunmuş ümumirespublika elmi- praktiki konfransin materiallari 2013                       

    Некоторые клинико-лабораторные сопоставления стрептококкоза и сочетанной микст-инфекции.

    Müasir Aqrar Elm:  Qlobalaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri Beynəlxalq Elmi – Praktiki  konfrans  Gəncə.- 2014.- №2

    Сравнительная оценка лечебно-профилактических    мероприятий и ликвидация  стрептококкоза в    птицеводческих хозяйств

    Азербайджанской Республики. “ Baytarlıq” Elmi praktik jurnal Azərbaycan Baytar Həkimləri Assosiasiyası Bakı 2014. № 6

    Этиологическое значение стрептококков в инфекционной патологии молодняка мелкого рогатого скота.        
    Международная научная конференция студентов,аспирантов и молодых ученых «знания молодых для развития ветеринарной медицины и АПК страны» 

    Санкт-Петербург.- 2015.

    Сравнительная  оценка действия лечебных препаратовпри стафилококкозе кур.Beynəlxalq Elmi-Praktik konfransın    materialları.  23-24  oktyabr Gəncə 2015.  Cild 4