Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Fəxrəddin Mustafayev    

Dosent

 

      Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin

      Epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya

      kafedrasının dosenti

      Mob.tel: (.(050)315-73-18

      E-mail: faxpeddin.mustafayev@mail.ru

      Doğum tarixi:

       21 mart 1950-ci il

                                       

 Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

                                       

1967-1972-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun( İndikiAzərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Baytarlıq fakultəsində təhsil almışdır.

1975-1979-cu illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunda(AETBİ ) aspirant  olmuşdur.

 1989-cu ildə  Bakı şəhərində «Bataqlıq qunduzlarının (nutriyaların) parazit faunasının ekoloji-epizootoloji xarakteristikası və onun başlıca invaziyalarının elmi əsasları» mövzusunda namizədlik dissertasiyası    müdafiə etmişdir.

 1990-cı ildə SSRİ Nazirlər Soveti yanında Ali Attestasiya    Komissiyasının qərarına əsasən,  biologiya elmləri namizədi  alimlik dərəcəsi adı verilmişdir.  

 1993-cü ildə Azərbaycan Respublika Prezidenti yanında  Ali Attestasiya Komissiyasının qərarına əsasən dosent  elmi adı verilmişdir.

 

  Əmək fəaliyyəti

 2015-ci ildə-hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti Epizootologiya,mikrobiologiya və  parazitologiya kafedrasının dosenti

 2008-ci ildən YAP Gəncə Ş.T. “Elba” M.M.C ərazi ilk  təşkilatının sədri  2006-ci ildən ELBA M.M.C. laboratoria müdiri (müqavilə əsasında)

 2001-2008-ci illərdə Zoobaytarlıq və əmtəəşunaslıq fakultəsinin Həmkarlar Ittifaqı Komitəsinin sədri və fakultə  elmi şurasının üzvü 1993-cü ildən həmin kafedranın dosenti

 1983-1993-Epizootologiya,mikrobiologiya və parazitologiya     kafedrasında assistent 

 1982-1983-cü illərdə «Epizootologiya,mikrobiologiya və virusologiya»kafedrasında elmi işçi

 1975-1979-cu illərdə AETBİ-da qiyabi aspirant

 1973-1982-ci illərdə ixtisasına uyğun baytar həkimi

 1967-1972- AKTİ-nun (ADAU) Baytarlıq fakultəsinin tələbəsi

 

 Apardığı dərslər

 Bakalavrda – “Parazitologiya və invazion xəstəliklər”, Baytarlıq təbabəti genetikası və biotexnologiyanın əsasları; Diyar parazitologiyası

 Magistraturada- Araxnoentomologiya, Parazitologiya və invazion xəstəliklər, Ekoloji parazitologiya

 

 Elmi yeniliyi

  Azərbaycan respublikası şəraitində quşların aspergillyozunun bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi  və xəstəliyə qarşı mübarizə tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi

 

Tədqiqat  sahəsi

 Azərbaycanda quşların aspergillyozunun epizootik  vəziyyəti və ona qarşı mübarizı tədbirlərinin işlənib  hazırlanması

                                        

  Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

 2009- “Heyvanlar, quşlar, balıqlar və onlarınməhsullarından insanakeçən təhlükəli yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə”yə həsr olunmuş.  Beynəlxalq konfrans (Gəncə, Azərbaycan)

 2007-AMEA Zoologiya institutunun 70-illiyinə  həsr olunmuş Beynəlxalq  Konfrans ,Bakı 2006- Dünya heyvanlarının mühafizəsi cəmiyyəti (WSPA),  Beynəlxalq  Simpozium, Tbilisi, (Gürcüstan)

 2004- AKTA- 75 Beynalxalq simpozium

 2003-Beynalxalq Parazitosenoloqların  Assosiasiyasının II konfransı, Luqansk  (Ukrayna

2003-cü il Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü

2003- Gəncə-Qars Baytarlıq simpoziumu,Gəncə

 2003-Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin I qurultayı, Bakı

1995-Parazitoloqların IV qurultayı,Xarkov,(Ukrayna)

1989-Elmi-praktiki konfrans, Bakı (Azərbaycan)

1987- Parazitoloqların 5-ci Zaqafqaziya konfransı, Tbilisi (Gürcüstan)

1982-1983-Gənc alimlərin II –ci elmi-praktiki konfransı,  Bakı, (Azərbaycan)

1972-Tələbələrin elmi-praktiki konfransı, Kirovabad (Azərbaycan)

                                         

 Dərsliklər

 İnsan ekoloqiyası-Elmi redaktor(dərslik). 2015

Sosial ekoloqiya-Elmi redaktor(dərslik). 2015

 Baytarlıq təbabəti genetikası (dərslik). 2013

Biotexnologiyanın əsasları (dərslik). 2013

 Baytarlıq radiobiologiyası - redaktor (dərslik), 2012

Ekologiya – Elmi redaktor (dərslik). 2012

Yeyinti məhsullarının laborator müayinələri( dərslik).2010

                                        

Dərs və metodik vəsaitlər

 Epizootologiyadan program. Gəncə 1994.

 Bataqlıq qunduzların(nutrilərin)parazit faunasının ekoloji-  epizootoloji xarakteristikası və onun başlıca invaziyalarının elmi əsasları (Monoqrafiya), 1995          

 Qoyunların infeksion xəstəliklərinin kompleks  vaksinasiyası (Tövsiyə). 1990

 Qoyunçuluqda istifadə olunan bioloji preparatlar və seroloji reaksiyalar(Tövsiyə),1989

 İnfeksion xəstəliklərdə istifadə olunan bioloji preparatlar, onların növləri və tətbiqi(Dərs vəsaiti). 

                                             

 Məqalələr

Nutriyaçılığın inkişafının bəzi məsələləri. Kənd təsərrüfatı elmi    xəbərləri, Bakı,   1983

 Azərbaycanda Nutriyaların parazitləri və parazitozları Elmi işlər   AzETBİ toplusu,   1983

Nutriyaların koksiozuna qarşı bəzi preparatların tətbiqi. AzNİİTİ, Bakı, 1983     
 Nutriyaların koksiozuna qarşı mübarizə tədbirləri. AzNİİTİ, Bakı, 1984

  Nutriyaların trixotsifolyozuna qarşı mübarizə tədbirləri. AzNİİTİ,   Bakı, 1986

 Azərbaycanda Nutriyaların parazitar xəstəlikləri. Tbilisi, 1987
 Azərbaycanda ən çox geniş yayılmış nutriyanın parazitozlarına qarşı mübarizə tədbirləri.

 Azərbaycan Aqrosənaye komitəsi Elm və Təbliğat  şöbəsi. Bakı,  1988

 Nutrilərin Parazitozlarının qarşı prafilaktikanın elmi  əsasları.   1989

 Qoyunların infeksion xəstəliklərinin kompleks vaksinasiyasına   dair tövsiyələr,   Bakı, 1990   

 Nutriyaların parazitosenozunun müxtəlif struktur aspektlıri. Xarkov, Ukrayna, 1995                                      

 Nutriyaların fassillyozu. Xarkov, Ukrayna, 2003

 Quşların aspergillyozunun diaqnozu. Bakı,2003

 Azərbaycanda bataqlıq qunduzlarının trixosefallyozu.  Bakı, 2003