Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Xanzadə Cəfərov

Dosent

Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Anatomiya,  patanatomiya və patfiziologiya”  kafedrasının dosenti

Mob.tel: 055 – 327 – 44 – 19

Doğum tarixi:

16 fevral 1941 – ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1972 – ci ildə Az.KTİ Baytarlıq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.                           

1973 – cü ildə Kazan Baytarlıq İnstitutununda əyani             aspiranturaya daxil olub “Ev quşlarında və cüt dırnaqlılara yod 131 izootopunun və qamma şüasının    təsiri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək Biologiya elmləri namizədi  adını alıb.                                                                                                                                                       

1984 – cü ildən dosentdir

Əmək  fəaliyyəti

1976 – 78 – ci illər AzKTİ – da m.m.kursunda müəllim

1978 – 83 – cü illər AzKTİ – da m.m.kursunun müdiri

1983 – 1988 – ci illər AzKTİ da mm və radiobiologiya kafedrasının müdiri                                   

1984 – 1988 – ci illər keçmiş Sovetlər Birliyində SSRİ– Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində m.m. üzrə şüranın             üzvü

1989 – 94 – cü illər Az.K.T.İ. Zoologiya və Zoogigiyena kafedrasının dosent                  

1999 – 2005 – ci illər AZ.K.T.İ. – kliniki diaqnostika və terapiya kafedrasında dosent    

Apardığı dərslər

Bakalavrda –“K\t təsərrüfat radiologiyası”,      “Radioaktiv çirklənmə və onun ölçülməsi”, “Baytarlıq radiobiologiya”, “Radioekologia”                                                                                                        Magistraturada – Radiobiologiyanın  tədrisi    metodikasının əsasları                             

Elmi yeniliyi

Azərbaycanın qərb zonasının fauna və florasına təbii radioaktiv fonuna nəzarət mövzusunda elmi – tədqiqat işi

Mükafatları

2005- ci il İran RespublikasınınTehran Universitetinin Fəxri Fərmanı                                                                 

2010 – cu il Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Fəxri Fərmanı                                                          

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycanın qərb zonasının fauna və florasına təbii radioaktiv fonuna nəzarət mövzusunda elmi – tədqiqat işi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

1980 – ci il Bлияние рентгеновскогооблучения на живую массу  и на внутренние органы птицы.»Международная Научно конференция». Каунас.

1982 – ci il Фрукты, овощи  и продукты их переработки. Международная Научно конференция. Москва Скрявила.

2005 – ci ilRadioactive implication of artisisial izotops on envuronment and measures undektaken topollution in İran University Tehran

2008 – ci il. «Определение естественного радиоактивного фона растений  прозрастающих в далине реки Кира Шемкирского района» . Международная Научно конференция.Тибилиси.

2010 – cu il.  «Определение естественного радиоактивного фона растений  прозрастающих прозрастающих в Гекгелского района». Baku İnternational congress ecoloby – Economy – enercy.

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

Radiobiologiya .Gəncə1988. 112 səh. Dərslik

Dərs və metodik vəsaitlər

Cəfərov X.X. Radiobiologiyadan radioaktiv çirklənmənin təyini. Praktikum. Gəncə ADAU 1992 465 səh.

K\t radiobiologiyasının əsasları və toksikologiya fənni üzrə proqram. Gəncə 2008. səh.12

K\t radiobiologiyası və radioekologiyası fənnindən proqram. Gəncə 2011 .səh.11

Baytarlıq Radiobiologiyası fənnindən proqram. Gəncə 2011. Səh.16

Məqalələr

Ətraf mühitin təbii radioaktiv izotoplarla çirklənməsinə qarşı nəzarət. Международная конференция. Гянжа 2009. Стр.264

K\t məhsullarında təbii radiaktiv fonun artmasına qarşı radioekoloji tədbirlərin aparılması. Gəncə ADAU – nun Elmi Əsərləri 2010. 3. Səh. 236

Ətraf mühitin təbii radioaktiv fonuna qarşı radioekoloji nəzarət. Beynəlxalq Elmi Praktik konfransın tezisləri.  Gəncə  2010. S-224

Radionuklidlərin yüksək olduğu ərazilərdə k\ t istehsalının və kompleks mühafizə tədbrlərinin aparılması prinsipləri. ADAU Elmi Əsərləri.Gəcə 2010. Səh.340

Şəmkir rayonu Kür qəsəbəsi ərazisində yetişdirilən bitki məhsullsarında təbii radioaktiv fonun təyini. ADAU Elmi Əsərləri Gəncə 2011.səh 50

Göy – Göl rayonu ərazisində  bitən bitkilərdə təbii radioaktiv fonun təyini. ADAU elmi əsərləri 2012

Toyuqların diri çəkisinə və daxili orqanlarına rentgen şüasının təsiri. ADAU – nun Elmi Əsərləri.  2012 3. Səh 102

Goranboy rayonu toxumçuluq sahəsində və yabanı bitkilərdə təyin olunması. ADAU – nun Elmi Əsərləri.Gəncə 2013 2 . Səh.15

Goranboy rayonu ərazisində yerləşən təbii otlaq sahəsində radioaktiv fonun təyini. ADAU – nun Elmi Əsərləri. Gəncə 2013. Səh 16

Radioaktiv çirklənmənin ekoloji problemləri və onlara qarşı tətbiq olunan tədbirlər. Ekoloji k\t Bakı Ekspo mərkəzində 2013. S8

Samux rayonu bağaltı torpaqlarda təbii və süni radioaktivlik fonunun tdqiqi. ADAU Elmi Əsərləri.Gəncə 2014 Səh.76

Aqrosenozlarla  radionuklidlərin miqrasiyası. Ekoloji k\t Bakı Ekspo Mərkəzi. 2015 Səh.12