Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Ehkam Əliyev

Dosent

Baytarlıq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent                                                                                                                   

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya kafedrasında dosent.

mobil: 050 396 89 77.

E-mail: ehkam.aliev@gmail.com

Doğum tarixi

19 noyabr 1959-cu il

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

1976-cı ildə Səfərəliyev qəsəbə orta məktəbini bitirmişdir.

1977-1982-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun  baytarlıq fakultəsində təhsil almış və həmin fakultəni fərlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1983- ildə Rusiya Federasiyasının Tatarıstan respublikasında yerləşən  N.E.Bauman adına Kazan  Baytarlıq İnstitutuna məqsədli aspiranturaya  (əyani şöbəyə) daxil olmuş və 1986-cı ildə vaxtından əvvəl namizədlik dissertasiyasını yasib təhvil vermisdir. 1987-ci ildə Kazan şəhərində “Brusellaların vaksin ştamlarının və onların L-formalarının effektliliyinin immunomorfoloji qiymətləndirilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və baytarlıq elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır.

1997-ci ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

1976-1977-ci illərdə Xanlar rayonu Səfərəliyev üzümçülük sovxozunda fəhlə işləmişdir.

1977-1982- ci illərdə AKTİ-nin baytarlıq fakultəsində tələbə.

1982-1983- cü illərdə Dəvəçi Quşçuluq Fabrikində baytar həkimi.

1983-1986- ci illərdə Kazan Baytarlıq İnstitutunda əyani aspirant.

1987-1997-ci illərdə AKTA-da assistent.

1997-ci ildən hal-hazıra kimi AKTA-da dosent.

Apardığı dərslər

Bakalavrda – Patoloji anatomiya, yarma və məhkəmə-baytarlıq ekspertizası; Sitologiya, histologiya və embriologiya; Ev heyvanlarının anatomiyası.

Magistraturada – Əczaçılıq və BSE ixtisaslarında dərslər aparır.

Elmi yeniliyi

Brusellaların vaksin ştamlarının və onların L-formalarının effektliliyinin immunomorfoloji qiymətləndirilməsi; camışların immun səriştəli orqanlarının ontogenezdə inkişafının öyrənilməsi; camışların ketozunun histomorfologiyasının öyrənilməsi; fermer təsərrüfatları şəraitində və intensiv texnologiya ilə yetişdirilən quşların pasterellyosu, pullorozu və kolibakteriozunun patomorfologiyasının və histomorfologiyasının öyrənilməsi olmuşdur.

Mükafatları

2001-ci il Gəncə şəhər Səhiyyə idarəsinin təşəkkürnaməsi

2010-cu il Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının fəxri fərmanı

Dəfələrlə ADAU-nun rektorluğu tərəfindən təşəkkür almışdır

Tədqiqat sahəsi

İmmunomorfologiya: Camışların immun səriştəli orqanlarının ontogenezdə inkişafı və onların brusellyoz əleyhi immunitetdə rolunun öyrənilməsi. Heyvanların və quşların infeksion və invazion xəstəliklərinin patogenzinin, patanatomiyasının və diaqnostikasının öyrənilməsi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

1985-cı il, Elmi-praktik konfrans, Kazan (Rusiya).

1986-cı il, Patomorfologiya üzrə IX ümumittifaq konfrans,  Kaunas (Litva).

1988-ci il, Anatomların ümumittifaq konfransi, Kazan (Rusiya).

1989-cu il, Zaqafqaziya morfoloqlarının konfransı, Bakı.

1990-cı il, Patomorfologiya üzrə X ümumittifaq konfrans, Xarkov (Ukrayna).

1994-cü il,  Azərbaycan  Fizioloqlar Cəmiyyətinin I qurultayı, Bakı.

1999-cu il, Beynəlxalq Parazitosenoloqlar Assosiasiyasının konfransı, Vitebsk (Belorusiya).

2001-ci il, Ukrayna Parazitosenoloqlarının V qurultayı, Xarkov (Ukrayna).

2003-cü il, Gəncə-Qars Baytarlıq Simpoziumu, Gəncə.

2009-cu il, “Xüsusi təhlükəli infeksiyaların diaqnostikası” mövzusunda Regional seminar, Tbilisi.

2011-ci il, “Rus dilli ölkələr çərçivəsində heyvanların, quşların yemləndirilməsi texnologiyası, epizootoiyaların qarşısının alınması” mövzusunda Beynəlxalq seminar. Şi-ha-zi universiteti, ÇXR

2015-ci il, Azərbaycan Respublikası Milli Onkologiya Mərkəzi, patositomorfologiya laboratoriyasında təcrübə

2015-ci il, Onkologiya üzrə 2-ci beynəlxalq konfrans

2015-cü il Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Gəncə.

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

1. Əliyev E.İ. “Kənd təsərrüfatı heyvanlarının patoloji anatomiyası” (dərslik). Bakı, Uniprint, 2009, 488 s.

2. Əliyev R.M., Əliyev E.İ., Hüseynov M.C. “Baytarlıq işinin təşkili və iqtisadiyyatı” (dərslik). Gəncə, ADAU-nun nəşr., 2010, 365 s..

3. Əliyev E.İ. “Heyvan cəsədlərinin patoloji-anatomik yarılması və məhkəmə-baytarlıq ekspertizası” (dəreslik). Gəncə, B-print, 2014, 376 s.

Dərs və metodik vəsaitlər:

1. Patoloji anatomiyadan kurs işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş. Gəncə, 1993

2. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının patoloji anatomiyası (metodik göstəriş). Gəncə, 1997.

3. Patoloji anatomiya və yarma fənnlərinin proqramı. Gəncə, 1997.

4. “Patoloji-anatomik yarma kursu” (dərs vəsaiti). AKTA-nın mətbəəsi, Gəncə, 2004.

5. Patoloji anatomiya, yarma və MBE fənninin proqramı. Baytarlıq ixtisasının bakalavr pilləsi üçün. Gəncə, 2008, 2011,

6. Patoloji anatomiya, yarma və MBE fənninin proqramı. Baytarlıq ixtisasının magistratura pilləsi üçün. Gəncə, 2008, 2011,

7. Fermer təsərrüfatları şəraitində heyvan cəsədlərinin zərərsizləşdirilməsinə dair tövsiyələr. Gəncə, 2011.

8.Süd, süd məhsulları və balın məhkəmə-baytarlıq ekspertizasına dair tövsiyələr. Gəncə, 2013.

9. Elmin müasir problemləri fənninin proqramı. Gəncə, 2014.

10. Elmin tarixi və metodologiyası fənninin proqramı. Gəncə, 2014.

Məqalələr

1. Иммуноморфологическая оценка эффективности различных вакцинных штаммов бруцелл. В кн.: Тезисы научно-производственной конференции республики: «Достижения ветеринарной и зоотехнической науки в животноводстве», Казань, 1985, с. 119-121.

2. Морфологические изменения в лимфоидных органах, вызванные L-формами бруцелл. В кн.: Материалы V Закавказской конференции морфологов. Баку, 1989, с. 13-15.

3. Биостимуляторное действие сыворотки крови озвученной УЗ и облученной УФЛ кроликов на количество Т- и В-лимфоцитов. Материалы II республиканской  биохимической конференции. Баку, Знание, 1993, с. 31.

4. Camış embrionlarında immun səriştəli orqanların ontogenezdə inkişafı. AKTA-nın elmi əsərləri. Zootexniya, Bakı, 1997, c. 113-115.

5. Морфологические изменения лимфоидных органов, иммунизированных против бруцеллеза. Проблемы зооинженерии и ветеринарной науки. Материалы 5-го съезда паразитоценологов Украины. Харьков, 2001, с. 167-168.

6. Camışların immun səriştəli orqanlarının  postnatal ontogenezdə  böyüməsi və inkişafı. AKTA-nın elmi əsərlər toplusu. Gəncə, 2004, s 81-84.

7. Динамика развития патоморфологических изменений при экспериментальном пастереллезе птиц. Akademiyanın elmi əsərləri III buraxılış. Gəncə, 2008, s. 80-84.

8. Brusellyoza qarşı immunizasiya olunmuş  kəlçələrin dalağında və qan limfa düyünlərində baş verən immunomorfoloji dəyişikliklər. Heyvanlar, quşlar, balıqlar və onların məhsullarından insana keçən təhlükəli xəstəliklərlə mübarizəyə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları, Gəncə, 2009, 240-248.

9. Особенности морфологических изменений у высокопродуктивных буйволиц при кетозе. ADAU “Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri” beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri, Gəncə, 2011, s.120-121.

10.Fermer təsərrüfatları şəraitində quşların pullorozunun patoloji-anatomik diaqnostikası və müalicəsi. ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə, 2014, № 2, s. 90-92.

11. İntensiv texnologiya ilə yetişdirilən broyler quşlarında kolibakteriozun morfoloji xüsusiyyətləri. Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. I cild, Gəncə, 2015, s 486-488.