Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Adil Ramazanov

B.e.f.d., ADAU-nun professoru

Baytarlıq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,profesor

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin pofessoru

Mob.tel: 051 551 50 99

 Doğum tarixi

8 mart 1936-cı il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1955-1957-ci illərdə Tbilisi Ali Zabitler (TAU) məktəbində oxumuş,

1961-1966-cı illərdə Azərbaycan Kənd Təsəmifatı institutunun baytalıq  fakültəsini bitirib.

1972-ci ildə «Qaramal va camışlarda çanaq-bud oynaqlarının, qan  damarları  və əzələləri» mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək baytarlıq elmləri  namizədi adını almışdır.

1978-ci ildən   dosentidir.

 Əmək fəaliyyəti

1961-ci iİdən 1966-cı ilə qədər Göyçay istehsalat idarəsmdə baş  epizootik həkim.

1967- 1970-ci illərdə AKTA-nın əyani aspiranturasında oxumuş

 AKTA-da  baytarlıq klinikasında ordinator- klinika müdiri işləmişdir.

1978-ci ildən dosent işləyir.

Faküİtədə dekan miiavini, partiya təşkilatı katibi, xalq nəzarəti  qrupunun sədri, yerli komitəniın sədri. Ekologiya və Biotexnologiya İnstitutunda idarəetmə üzrə birinci prorektor vəzifələrində işləmişdir.

Hal-hazırda “Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya” kafedrasının professorudur.

 Apardığı dərslər

 Anatomiya fənni  rus və Azərbaycan bölməsi

  Elmi yeniliyi

  İlk dəfə camışlarda  qan damar sisteminin yaşdan aşlı olaraq öyrənilməsi.

  Mükafatları

Tələbə inşaat dəstəsindəki  yaxşı işinə görə fəxri fərman.

Ağdam r-u H.Hacıyev adına  üzümçülük sovxozunda məhsul yığımı fəal iştirakına görə fəxri fərman.

AKTA rektorluğunun və Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin “Fəxri Fərmanı” Azərbaycan Respublikaının  Fəxri Ziyalısı  Diplom N-115 Azərbaycan Respublikaının  Vətənimizin Dövlətimizin Naminə  Fəxri  diplomu    2015-ci il

 “Qızıl qələm” mükafatı 2011-ci il

 Vətən Ulduzları Heydərçilər qəzetinin fəxri fərmanı 2004-cü il

 Avropa mətbuat evinin ən yaxşı tədrisçi aliminə “Qızıl medal”

Tədqiqat sahəsi

Müxtəlif növ heyvanlarda: qoyun, keçi, camış və qaraımalda orqanlaın qan təchizatının növ və yaş xüsusiyyətlərini öyrənmək.

Beynelxalq treninqlər, simpozium və konfranslar 

1970-ci il – Leninqrad - Anatomların, histoloqların konfransı.

1971-ci il - Kazan- Ümumittifaq anatomlann konfransı.

1971-ci iI-Tбилиси-Закавказский научной конференции по вопросам  животноводства и ветеринарии.                        

1972-ci il - Leninqrad - İX Ümümdünya anatomlarının konqresi                                                      '

1972- ci il - Səmərqənd - Ümümittifaq elmi konfransı - yaş anatomiyası üzrə

1974-ci il – Kазань-Материалы докладов Всесоюзной Научной Конференции посвященной 100-летию Казанского ордена Ленина Ветеринарного Института

1975-ci il - Tbilisi - Zakafqaziya morfoloqlannın konfransı

1977- ci  il –  Баку – Тезисы Докладов Научной Конференции посвященной 75 – летию со дня основания Азер НИИ

1983-ci  il  - Кишинев – Методическая конференция для студентов

198S-cİ ü - Kiyev - Ukrayna Morfoloqlannın kon&ansı

] 989-cu il - Bakı - Zakafqaziya Morfoloqlarının konfransı

1991-ci il - Gənçə - Teləbələrin və gənc alimlərin Ümümittifaq konfransı

1991-ci il - Kiyev - Ukrayna Morfoloqlarının İI konfransı.

1991-cı il –  Киев – Морфо-экологические  проблемы в животноводстве и  ветеринарии.                         

1992-ci il - Poltava - XI anatomların, histoloqların və embrıoloqların qunıltayı

1992-cı il -   Улан-Уде Возрастная, видовая Адаптационного Морфология    животных (Материалы второй региональной научноц конференции   морфологов Сибири и Дальнего Востока)

1993-ci il – Саратов – Влияние антропогенных факторов на структурные     преобразования органов,тканей, клеток человека и животных. Материалы    2-й  Всероссийской конференции,(16-18 сентября 1993 г)часть 3-4

1995-ci il - Kür çayının Ekoloji probienılərinə dair konfrans

1999-cu il - Kiyev - Elmi əsərlərə həsr edilmiş koııfrans

2001-ci il –Xapьков – 5-я Конференция Морфологов Украины   посвященная   

130- летию кафедры анатомии дoмашних животных ХЗВИ

2001-cı iL - Bakı - Azərbaycan Tibb Universitetinin magistırlərinin Elmi   pedaqoji  təcrübəsinin gündəliyinə hesr edilmış konfrans  2003-cü il – Gəncə   - Beynəlxalq Gəncə-Qars batarlıq simpoziumu

2008-ci il - Van - Anatomlann Dünya Konqresi. V.Ulusal   Veteriner  Anatomii Konqresi - Bıldiri ozetleri                                    

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

2001-ci i! - Anaıomiyadan sümük bəhsi – dərslik
2004-cii i! - Aboregen beyvan və quşların genefondu - dərslik
2007-ci il. Ev quşlanının anatomiyası - dərslik
2008-ci il - Ev heyvanlarmın anatomiyası – dərslik

2013-cü il -  Heyvanların anatomiyası  dərslik

2014-cw il -  Ev heyvanlarının anatomiyası

Dərs  və metodik vəsaitlər

1.Heyvanların anatomiyası  Gəncə 2001 dərs vəsaiti

2.Müasir təsərrüfatçılıq  şəraitində  insani münasibətlər Gəncə 2006

3.Heyvan anatomiyası  sümük bəhsi  Gəncə 2001

4.İdman gigiyena və sağlamlıq Gəncə 2010

5.Ürək-damar sistemi və qanyaradan orqanların histoloji  quruluşu  Gəncə 2012

Proqram

1. Heyvan anatomiyası      Gəncə 2003

2. K\t heyvanlarının  morfologiyası   Gəncə 2000

3. Heyvan və quş cinslərinin  genofondu  Gəncə 2003

4.2004 cli il - Beynəlxalq Ehmi Simpoziumun fakültələrdəki bölmələrinin  proqramı

     5. 2005-ci il - Azərbaycan Tibb Universiteti. Magistrin Elmi Pedaqoji    təcrübəsiııin gündəliyi  və  proqramı

     6.Ev heyvanlarının anatomiyası.Əczaçılıq və baytarlıq ixtisasları üzrə Bakı 2009.

7.Aqrar heyvan və quşların genofondu  Bakı 2009.

Məqalələr

Возрастное и видовые  особенности печени и ее сосуды  буйволы,  крупного   рогатого скота овец и коз в  различные периоды онтогенеза.  ADAU. Elmi əsərləri Gəncə 2015.

2.Раннее развития  дисплазии  тазоведренного сустава у собак Журнал  ветеринария и кормлении. ст.44  «Веткорм» июль- август2015

3.Некоторые лечебное  растения  используемые в  ветеринарии и  медицины.  Mockvada çapda

4.Çanaq  arteriyasının  ümumi xarakteristikaı  (ev heyvanlarında) ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə 2014.