Mühəndislik fakültəsi

Ziyad Abbasov

Kafedra müdiri

  Texnika elmləri doktoru,  professor.

    Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Maşın mühəndisliyi və  standartlaşdırma” kafedrasının müdiri

                                Mob.tel:   055 375 22 67

                                İş tel:       022 256 81 29

                                e-mail:    ziyad.abbasov-gence@ mail.ru

 

           Doğum tarixi:

10 oktyabr 1939-cu il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1963-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) bitirib.

1973-cü ildə “Qabaq sinfinə məsub bitki toxumlarını səpən aparatın tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, kənd təsərrüfatı istehsalatının mexanikləşdirilməsi ixtisası üzrə texnika elmləri namizədi almışdır.

2009-cu ildə “Bostan bitkilərinin zolaqlarla becərilməsində texnologiya və maşınlar kompleksinin nəzəri və eksperimental əsasları” mövzusunda doktorluq disstertasiyası müdafiə edərək “Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsinin texnologiya və vasitələri” ixtisası üzrə texnika elmələri doktoru adını almışdır.

2013-cü ildən professor vəzifəsində çalışır.

 

 

 

Əmək fəaliyyəti

2015- hazırda – Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  “Maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma” kafedrasının müdiri

2012-2013 –cü illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma” dosent

2013-2015-ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma” kafedrasında professor

2007-2011-ci illər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Samux Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi

2000-2007-ci illər Gəncə Regional Aqrar Elm Mərkəzinin direktoru 1996-2003-cü illər Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi və Elektrikləşdirilməsi İnstitutunun (indiki Azərbaycan Elmi Tədqiqat Aqromexanika İnstitutu) direktoru

2000-2003-cü illər eyni vaxtda Gəncə Regional Aqrar Elm Mərkəzinin direktoru

1986-1996-cı illər AzərbaycanElmi Tədqiqat Aqromexanika İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

1970-1986-cı illər Azərbaycan Elmi Tədqiqat Aqromexanika İnstitutunda “Tərəvəz və bostançılığın mexanikləşdirilməsi” laboratoriyasının müdiri

1965-1970-ci illər Azərbaycan Elmi Tədqiqat Aqromexanika İnstitutunun “tərəvəzçiliyin mexanikləş­­diril­­mə­si” laboratoriya­sın­­­­da ki­çik el­mi işçi (qiyabi aspirant)

 

 

 

Apardığı dərslər

 

Bakalavrda–“Sahə texnologiyası”, “Kənd təsərrüfatının maşınqayırma texnologiyası”

Magistraturada –“Patentşünaslıq”, elmin müasir problemləri”, “maşınqayırmada texnoloji proseslərin layihələndirilməsi

 

             

Elmi yeniliyi

Keçmiş Sovetlər birliyində ilk dəfə olaraq, patent və ixtiralar səviyyəsində tərəvəz və bostan bitliklərinin zolaqlarla becərmə texnologiyası və maşınlar kompleksi işlənib hazırlanmış və geniş tətbiq edilmişdir. Yeni texnoloji maşınlar kompleksi keçmiş SSRİ  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, SSRİ Traktor və kənd təsərrüfatı maşınqayırma Nazirliyinin və SSRİ tərəvəzçilik Nazirliyinin birləşmiş Elmi – Texniki Şurasında müzakirə edilərək SSRİ-nin 1986 – 1995-ci illər üzrə perspektiv Maşınlar Sisteminə daxil edilərək maliyələşdirilmişdir. Maşınlar Kompleksi və torpaqqoruyucu texnologiya kimi Rusiya Federasiyasının Volqoqrad və Həştərxan vilayətlərində tətbiq edilmişdir.Texnologiya üzrə 32 patent və ixtira alınmışdır.

 

Mükafatları

1968-ci ildə SSRİ Ali Soveti  Rəyasət Heyətinin qərarı ilə 1941-1945-ci illər Böyük Vətən Müharibəsində qələbənin XX illiyi yubiley medalı

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan kənd təsərrüfatının yüksək templə inkişaf dövründə:

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Kollegiyasının qərarı ilə:

1973 – cü ildə elmi – tədqiqat institutlararası yarışlarının  qalibi döş nişanı

1974 – cü ildə elmi – tədqiqat institutlararası yarışlarının qalibi döş nişanı

1979 – cu ildə elmi – tədqiqat institutlararası yarışlarının qalibi döş nişanı

1979-cu ildə Ümumittifaq Elmi – Texniki Cəmiyyətin sədri akademik İşlinskinin imzaladığı Fəxri Diplom

1982-ci ildə Ümumittifaq Elmi – Texniki Cəmiyyətin sədri akademik N.A.İşlinskinin imzaladığı Fəxri Qramota

1980 – ci ildə X beşilliyin zərbəçisi döş nişanı

1983 – cü ildə XI beşilliyin zərbəçisi döş nişanı

1984 – cü ildə XI beşilliyin zərbəçisi döş nişanı

1985 – ci ildə XI beşilliyin zərbəçisi döş nişanı

1986 – ci ildə SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “Əməkdə fərqlənməyə görə”  medalı

1986 – ci ildə yeni yaradılmış enerji qoruyucu texnologiya və maşınlar kompleksinə görə “Aqrokompleks – 86” beynəlxalq sərgisinin qızıl medalı

1989 – cu ildə “Azərbaycan SSRİ-nin Əməkdar ixtiraçısı”  fəxri  adı

2008 – ci ildə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Kənd Təsərrüfatı işçisi” fəxri adı

 

 

Tədqiqat sahəsi

Kənd təsərrüfatı istehsalatının kompleks mexanikləşdirilməsi və aqrar maşınqayırma texnologiyası  sahəsi

 

                        Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar  

Mineral gübrələr üzrə VIII Ümumdünya Elmi Konqresdə məruzə, Moskva, 1976 – cı il

SSRİ  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Birləşmiş Elmi – Texniki Şurasında məruzə, 1983 – cü il

“Aqrokompleks – 86” beynəlxaql sərgidə stend məruzə, ÇSSR, Nitra, 1986 – cı il

Xəzər regionu ölkələri­nin “Kaspi-97”  Birin­ci Beynəl­xalq Kon-fran­sı, Bakı, 1997 – ci il

Naxçıvan Respublikasının təbii sərvətlərinin tədqiqinə həsr edilmiş Beynəl­xalq Simpozium­da məru-zə,Bakı, 1997 – ci il

Aqrar bölmənin mexanikləşdirilməsi  və energetika üzrə 8 – ci Beynəlxalq konqresdə  məruzə, Türkiyə, Quşadası, 2002 – ci il

Azərbaycan Aqrar Dövlət Universitetində “Müasir aqrar elm: qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri” beynəlxalq Elmi praktik kofransda məruzə,  Gəncə, 22 – 24 sentyabr 2014-cü il

Azərbaycan Dövlət  Aqrar Universitetində “Aqrar Elmin və təhsilin İnnovativ  inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər” mövzunda Beynəlxalq elmi – praktik Konfransda məruzə, Gəncə, 23 – 24 oktyabr 2015 –ci il

 

 

                                   Seçilmiş əsərləri

 Monoqrafiya, kitablar, tövsiyyələr

 

Технологические основы механизации бахчеводства, из-во «Чашыоглы», монография,  Баку, 1998, 244 с.

Комплексная механизация овощных и бахчевых культур в фермерских хозяйствах, ин.  из-во «Елм», Баку, 1998,96 с.

Tərəvəz – bostan bitkilərinin becərilməsi və yığım texnologiyası, kitab “minpoliqraf” nəşriyyatı, Gəncə, 46 s.

Рекомендации по внедрению энергосберегающей технологии и комплекса машин для полосового возделивания бахчевых культур (РТК 6403 по СМ на 1986 – 1995 г,г) брошюра,  АзНИИНТИ, Баку, 1992, 35 с.

 

 

 

Məqalələr

Аббасов З.М. Механизация посева тыквенных культур // Карто­фель и овощи., Москва: Колос, 1974, №2, с. 31-32

Аббасов З.М., Алекперов З.И. Переоборудование культиватора КРН-4,2 для междурядной обработки бахчевых культур // Техника всельском хозяйстве, Москва, 1975 г, №5, с. 31-32

Аббасов З.М., Алекперов З.И Механизация возделывания бах­чевых культур // Картофель и овощи, Москва, 1975 г, №9, с. 31-32

Аббасов З.М., Алекперов З.И. Комбинированный агрегат // Тех­ника в сельском хозяйстве, Москва, 1979, №1, с. 77

Аббасов З.М., Алекперов З.И. Машина для внесения минеральных удобрений // Техника в с/х., Москва: Колос, 1981, №2, с. 33

Аббасов З.М., Нуриев М.Ю. Механизация подпочвенного внесения минеральных удобрений // Вестник сельхох науки, Баку, 1981 г,№3

Аббасов З.М., Нуриев М.Ю. О рабоче катушечного туковысевающего аппарата // Вестник с/х. науки, Баку,1985,№4,с. 48-52

Аббасов З.М. Вопросы теории процесса западання семян в ячейку высевающего диска // Вестник с/х науки, Баку, 1985, №-5 с. 85-87

Аббасов З.М., Абдуллаев Ш.М. Универсальная овощная плат­форма // Техника в сельском хозяйстве, Москва: Колос, 1986,  №8 с. 56-57

Abbasov Z.M. Energy saying and soil protecting method as vell as a machinergy set for craids strip cultivation Проспект изд. Госагропрома, АзССР, Баку 1987, с 5 4 стр.

Аббасов З.М., Бабаев Ш.М. Приспособление для локального внесения гербицидов. Материалы Всесоюзной научно-производственной конференции, молодых ученых и специалистов сельского хозяйства. Изд, МСХ АзССР, Баку 1988 с. 181 стр.

Аббасов З.М., Ягубов К. Устройство для синхронного высева семян.  Материалы Закавказской научно-производственной конференции, молодых ученых и специалистов сельского хозяйства. Изд, МСХ АзССР, Баку 1988 с. 15.   2 стр.

Аббасов З.М. Полосовое возделывание бахчевых культур //Плодоовощное хозяйство, Москва, 1987, №9, с. 38

Аббасов З.М., Бабаев Ш.М. Теоретический расчет расхода жидкости при порционном внесении // Аграрная наука Азербайджана,  Баку, 1991, №1, с. 3-41

Аббасов З.М., Халилов И.Д. Обоснование параметров и фор­мы направляюще-поливных борозд (на азерб. языке) // Аграрная нау­ка Азербайджана. Баку, 1991, №2, с. 53-54

Аббасов З.М., Тагиев А.Д., Бабаев Ш.М. Новое устройство для опрыскивателей // Аграрная наука Азербайджана, Баку, 1991, №3, с. 38-40

Аббасов З.М., Бабаев Ш.М. Разработка устройства для хими­ческой борьбы с сорняками в защитных зонгнезд пригнездовом по­севе семян // Аграрная наука Азербайджана, Баку, 1991, №4, с. 28-31

Аббасов З.М., Бабаев Ш.М. Приспособление для гнездового внесения гербицидов // Защита растений, Москва: Колос, 1991, №12

Аббасов З.М., Халилов И.Д. Определение тягового сопротив­ления черенковых ножей и рыхлительной лапы рабочего органа для восстановления и обработки направляюще-поливных борозд сб.тр. АзНИИМЭСХ, Баку, 1991, с. 56-60

Аббасов З.М., Бабаев Ш.М. Устройство для гнездового посева семян и внесение удобрений / Сборник научных  трудов  АзНИИМЭСХ,  Баку, 1991, с. 88-92

Аббасов  З.М., Бабаев Ш.М. Теоретическое определение расхода жидкости в пробковых распределителях // Сборник научных трудов АзНИИМЭСХ, Баку, 1991,с. 79-85

Аббасов З.М., Мамедов Н.А. Влияние расположения рабочих органов на затраты энергии при глубоком рыхлении (на азерб. языке) // Аграрная наука Азербайджана, Баку, 1991, №1, с. 35-37

Аббасов З.М., Якубов К.Г. Анализ существующих   математи­ческих моделей движения семян при посеве // Аграр. Наука  Азерб  Баку, 1998, №5-6, с. 64

Аббасов З.М., Касаманский А.Ш. Факторный анализ распреде­ления гранулированных пестицидов на поверхности почвы // Аграрная наука Азербайджана. Баку, 2000, №3-4, с. 116-123

Abbasov Z.M., Mamedov C., Mecidov R. Agricultural Mecha­ni­zation Energy and Agricultural Production of Azerbaijan Republic.  Proceedings of the 8 th international cong­­ress of mechanization and Energy in Agriculture, TURKEY, 2002. c 466….468. 6 s.

Аббасов З.М., Обоснование параметров ленточно-полосовой технологии возделывания бахчевых культур // Аграрная  наука  Азер­байджана,  Баку, 2008, №2, с. 71-74

Аббасов З.М., Обоснование параметров разбрасывающего ра­бочего органа при полосового внесение органических удобрений научные труды / Аз.СХА, вып. 1, Гянджа, 2008, с. 107-112

Аббасов З.М. Анализ сил действующих на полосогорежущие рабочие органы // Тракторы и сельскохозяйственные машины, Москва 2008, №10, с. 42-43

Аббасов З.М. Теоретический анализ процесса высева гранул катушечным высевающим аппаратом // Механизация и электрифика­ция сельского хозяйства, Москва, 2008, №11, с. 35-38

Аббасов З.М. Показатели работы приспособления к сеялке СУПН-8 для посева семян бахчевых культур с внесением гербицидов // Аграрная наука Азербайджана, Баку, 2008, №4-8, с. 108-110

Аббасов З.М. Качественные и эксплуатационные показатели технологического комплекса машин для полосового возделывания бахчевых культур // АМЕА Gəncə Regional Elmi Mərkəzi, “Xəbərlər Məcmuəsi”, Gəncə 2008, №37, s. 57-63

Аббасов З.М. Изучение энергетических показателей плоскорежущих рабочих органов / Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi əsərləri, Bakı,  2008, №3, s.79-81                                   

Аббасов З.М., Аскеров Э. Теоретический анализ высева гранул.  Ж "Аграрная наука" Москва 2010 № 6, с. 27   8 стр.

Abbasov Z.M., Babayev A., Bəşirov V.,  Mehdiyev İ. Torpaq və enerji qoruyucu texnologiyanın tətbiqi şəraitində Şəki Qaratorpaq  Kənd Təsərrüfatı Müəssisəsində buğda istehsalının iqtisadi və  energetik səmərəliliyi. UNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının "İNSAN və BİOSFER" Az Milli Komitəsinin əsərləri, Bakı "Təhsil" 2010, s. 252.  12 səh.

Abbasov Z.M., Bağırov E.Ə.  AMEA Gəncə Regional Elm Mərkəzi, Xəbərlər Məcmuəsi №50 səh. 94-99. “Elm” nəşriyyatı, Gəncə, 2012. 6 səh.

Abbasov Z.M., Kotan gəvahininin yeyilmə intensivliyinə təsir edən amillər. 3 səh. ADAU-nun H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfrans materialları Gəncə 2013, səh 165. 3 səh.

Abbasov Z.M., Hacıyev F.H., İsmayılov N.K.Qərb bölgəsində tərəvəz və kartof istehsalının texniki və texnoloji problemləri.  ADAU-nun H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfrans materialları Gəncə 2013 səh 168-169.   4 səh.

Abbasov Z.M., Hacıyev F., İsmayılov N. Kənd təsərrüfatı maşınlarının işçi orqanlarının yeyilməyə davamlığının artırılması yolları. ADAU-nun Elmi əsərləri, Gəncə,2014, №2, səh. 6 səh.

Abbasov Z.M., Vəliyev S.Respublikanın bölgələri üzrə külək, su eroziyasına qarşı torpaqqoruyucu zolaqlarla becərmə texnikasının və maşınlar kompleksinin əsasladırılması. ADAU, Beynəlxalq elmi praktik konfransın materialları, 2-ci cild 22-24.09. Gəncə-2014, səh.122-125. “MBM” nəşriyyatı. Bakı, 2014. 6 səh.  

Abbasov Z.M., Hüseynov S. Qərb bölgəsində əhalinin keyfiyyətli kartof məhsulu ilə təminatı problemləri. ADAU, Beynəlxalq Elmi praktik konfransın materialları, II cild, Gəncə, 2014.səh.222-223. “MBM” nəşriyyatı, Bakı, 2014. 5 səh.

Abbasov Z.M., Pambıqçılıqda enerji resursqoruyan perspektiv maşınlar sisteminin əsaslandırılması E.T. “Aqromexanika” İnstitutunun elmi kofrans materialları, 16.10.2014, səh___, Gəncə,2014. 4 səh.

Аббасов З.М., Велиев С.Применение почвозащитной технологии и система машин в Азербайджане. Сборник научных работ «Еврозийского союза ученых современные концепции научных исследовании», часть 5, Технические науки, Москва, 2014 стр 6-10.  8 səh.

Cəfərov İ.H., Abbasov Z.M. Azərbaycanda aqrar sektorun prespektiv inkişafının kosmik informasiya təminatı. ADAU Beynəlxalq Elmi praktik konfransın materialları, I cild, Gəncə, 2015. səh.  MBM nəşriyyatı, Bakı, 2015. 5 səh.

                                                                     

 

                                

 

Patentlər, ixtiralar

 

 

А.С. 490417 СССР, МКИ АОШ 35/32 Рабочий орган  культива­тора // Аббасов З.М.. Алекперов З.И., Нуриев М.Ю. и др. (СССР) №1955946/30-15 заявлено 02.08.73; опубл. 05.11.75, бюл. №41

А.С. 927150 СССР, МКИ АО1СЗ/06 Приспособление к разбрасывателям удобрений // Аббасов З.М., Эминбейли З.Н., Кулиев Г.Ю. и др. (СССР) №3213456/30-15 заявлено 05.12.80; опубл. 15.050 1982, бюл. №18

А.С. 993850 СССР, МКИ АО1С15/00 Разбрасыватель удобре­ний // Аббасов З.М., Козловский Е.Г., Кулиев Г.Ю., Ахмедов А.Г. и др. (СССР) №3000280/30-15 заявлено 05.11.80; опубликовано 17.02.83, бюл. №5

А.С. 1130210 СССР. МКИ АО1С17/00 Разбрасыватель удобре­ний // Аббасов З.М.. Гусейнов З.А.. и др. (СССР) №3463797/30-15 заявлено 02.07.82; опубл. 23.12.84, бюл. №47

А.С. 1224001 СССР МКИ В05В1/26 Распылитель жидкости // Аббасов З.М., Мамедов Ч.И. и др. (СССР) №3759588/23-05 заявлено 28.06.84; опубл. 15.04.86, бюл. №14

А.С. 1298146_.СССР, МКИ АО1С15/00 Разбрасыватель удобренйи // Аббасов З.М., Ве            лиев Б.М. (СССР), опубл. 15.05.87; бюл. №11

А.С. 1464922 СССР, МКИ А01В79/02 Способ обработки почвы при полосовом земледелии // Аббасов З.М. (СССР), №4190161/30-15 заявлено 09.02.87; опубл. 15.03.89, бюл. №10

А.С. 1512506 СССР, МКИ А01С7/18, 7/06 Устройство для гнездового посева семян и внесение удобрений // Аббасов З.М., Баба­ев Ш., Якубов К.Г.- и др. (СССР), №4320224/30-15 заявлено 22.10.87;  опубл. 07.10.89,  бюл. №37

А.С. СССР,  № 1507242,  БИ, №  34, М, 1989

А.С. 1521418 СССР, МКИ А01М7/00 Устройство для внесения жидких препаратов в почву // Аббасов З.М.. Бабаев Ш.М., Якубов К.Г. и др. (СССР), №4075282/30-15 заявлено 26.03.86 опубл. 15.1189, бюл. №42

А.С. 1517800 СССР, МКИ АО1С23/00 Устройство для распределения жидкости при гнездовом опрыскивании // Аббасов З.М., Бабаев Ш.М.. Якубов К.Г. и др. (СССР), №4379082/30-15 заявле­но 11.12.87; опубл. 30.10.89, бюл. №40

А.С. 1473732 СССР, МКИ А01С7/14 Высевающий аппарат // Эминбейли З.Н., Мамедов Р.М.. Аббасов З.М., и др. (СССР), №4268788/30-15 заявлено 17.04.87; опубл. 23.04.89, бюл. №15

А.С. СССР, п/р ф. 1/9 №4884480 / 15094034, 10.09.1990 4 стр. Сулейманов И.  Бабаев Ш.

А.С. СССР, п/р ф. 1/9 № 4838246/15018769, 14.02.1990 4 стр.

А.С. 1605996, СССР, № БИ № 42. 1990 4 стр. Аббасов З.М. Эминбейли З. Мамедзаде Т.

А.С. 1628887 СССР, МКИ А01С7/18, 7/16 Устройство для гнездового посева семян и локального внесения удобрений // Аббасов З.М., Бабаев Ш.М. и др. (СССР), №4482032/15 заявлено 14.09.88;  опубл. 23.02.91, бюл. №7

А.С. 1641212 СССР, МКИ АО1С23/00 Устройство для распределения жидкости при гнездовом опрыскивании // Аббасов З.М., Бабаев Ш.М., Кулив Г.Ю. и др. (СССР), №4600590/15 заявлено 02.11.88; опубл. 15.04.91, бюл. №14

А.С. 683510  СССР. МКИ А01В35/26 Рабочий орган для  нарезки и восстановление направляюще-поливных борозд // Аббасов З.М., Халилов И.Д., Мамедов Н.А. и др. (СССР), №4752310/15 заявлено  23.10.89;  опубл. 15.10.91, бюл. №38

А.С. 1648258 СССР, МКИ А01В13/16 Способ обработки поч­вы и почвообрабатывающее орудие // Мамедов Н.А., Кулиев Г.Ю., Аббасов З.М. и др. (СССР), №4697009/15 заявлено 24.05.89; опубл.

А.С. СССР, № 1713472  БИ №7, М, 1992

А.С. 1782509 СССР,  МКИ АО1М7/00 Устройство для внесения жидкости в почву  //  Аббасов З.М., Бабаев Ш.М. Якубов  К.Г. и др. (СССР), №4884481/15 заявлено 01.10.90; опубл. 23.12.92, бюл. №47                

А.С. 1711704 СССР, МКИ АО1С»№/00 Устройство для рас­пределения жидкости при гнездовом опрыскивании // Аббасов З.М., Бабаев Ш.М. и др. (СССР), №4720363/15 заявлено 1 8.07.89; опубл. 15.01.92,  бюл.  №6

А.С. 1759365 СССР, МКИ АО1М7/00 Устройство для регу­лирования нормы жидкости при локальном внесении// Аббасов З.М., Бабаев Ш.М., и др. (СССР), №4673948/15 заявлено 06.04.89; опубл. 07.09.92, бюл. №33

А.С. 1764551 СССР, МКИ АО1С23/00 Устройство для распре­деления" жидкости при внесении удобрений // Аббасов З.М., Бабаев Ш.М., Тагиев А.Д. и др. (СССР), №4746860/Р5 заявлено 22.08.90; опубл. 30.09.92, бюл. №36

А.С. 1713472 СССР. МКИ А01С15/16 Дозатор сыпучих мате­риалов // Эминбейли З.Н., Аббасов З.М., Кулиев Ф.Б., и др. (СССР), №4733069/15; заявлено 29.08.89, опубл. 23.02.92, бюл. №7

А.С. 1806500 СССР, МКИ АО1В49/02 Почвообрабатывающее орудие // Мамедов Р.М., Эминбейли З.Н., Аббасов З.М. и др. (СССР). №4915302/15; заявлено 28.02.91; опубл. 07.04.93, бюл. №13

Патент 2064751 Российской федерации. МКИ АО1С7/04  Пневматический высевающий аппарат //  Аббасов З.М., Якубов К.Г. и др. (АЗЕРБ,),  9302589/15 заявлено 30.04.93; опубл. 10.08.96,  бюл  №22

Патент 2093000 Российской Федерации. МКИ АО 1С 15/00 Ус­тройство для регулирования нормы высева сыпучих материалов // Аб­басов З.М., Сулейманов И.Г., Бабаев Ш.М. и др. (АЗЕРБ.), №4884480/13 заявлено 10.09.90; опубл. 20.10.97, бюл. №29

Патент Az. İ  20000152, А01М7100, Навеска для штанга оп­рыскивателя // Аббасов З.М.. Бабаев. Ш.М. и др. № 5032600/16 (Азерб) заявлено 26.08.91, опуб. 12.05.2000

Patent Az. İ Yemyığan kombayn   //  Abbasov Z.M. Mikayılov S.N.  №20100096,  2001,  0154 .  21.10.2010

Patent Az. İ Mineral gübrəsəpən işçi orqan  // Abbasov Z.M. Babayev S.M. Əsgərov F.İ. 2010,  №a 0071, 15.09.2014  №-li qərar

Patent Az. İ  Taxılyığan kombayn  təmizləyici qurğusu  // Abbasov Z.M. Siyalov N.H.  № a2001, 0153