Mühəndislik fakültəsi

Rasim Ələkbərov

Dosent

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin «Maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma» kafedrasının dosenti.

            Mob.tel:   050 751 40 17

İş tel:       022 256 81 29

e-mail: rasimalekperli@yandex.ru

 

Doğum tarixi:

 

01 iyul 1959-cu il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1981-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) kənd təsər­rüfatı­nın mexanik-ləşdirilməsi fakültəsini bitirib.

2005-ci ildə «Konstruksiyanın dinamik gərginliyinə görə traktor dizellərinin energetik göstəricilərinin kompleks qiymətləndirilməsi üçün metod və vasitələrin işlənməsi» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək «Kənd təsərrüfatında texniki xidmətin texnologiyası və vasitələri» ixtisası üzrə texnika elmləri namizədi adını almışdır.

2013-cü ildən dosentdir.

 

Əmək fəaliyyəti:

2012-ci ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mühəndislik fakültəsinin «Maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma» kafedrasının dosenti

1999-2012-ci illərdə Aqromexanika Elmi Tədqiqat İnstitutunda laboratoriya rəhbəri vəzifəsində

1992-1998-ci illərdə sahibkar-kommersiya şirkət-lərində

1988-1992-ci illərdə Gəncə Kamaz avtomərkəzində mühəndis-diaqnost

1984-1987-ci illərdə AzETKTMEİ-nin əyani aspirantu-rası

1982-1983-cü illərdə Qızıl-Hacılı və sonra Xanlar rayonlarının Kənd Təsərrüfatı texniki Təchizat idarələrində böyük mühəndis-diaqnost vəzifəsi

 

 

 

Apardığı dərslər:

Bakalavrda – «Materialşünaslıq», «Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya», «Emal üsulları və alətləri», «Metalkəsən dəzgahlar», «Ölçü vasitələrinin metroloji təminatı».

Magistraturada – «Qarşılıqlı əvəzetmə»

 

 

Elmi yeniliyi

 

Traktor dizellərinin mühərriklərinin yanma kamerasına müdaxilə etmədən onun indikator göstəricilərini EHM bazasında avtomatlaşdırılmış kompleksin hazırlan­masıdır

 

Mükafatlar

Tədqiqat sahəsi

Ali məktəblərdə tədrisin aktual problemlərinin təkmilləşdirilməsi

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium­lar, konfrans­lar

«Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri» Buynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Gəncə 2011

Материалы междуна-родной научно техни-ческой конференции ГНУ ВИМ Россельхозакадемия Москва – 2011

Материалы междуна-родной научно техни-ческой конференции ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемия Москва – 2011

«Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı:dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər» beynəlxalq konfrans, Gəncə 2015

 

 

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

Dərs və metodik vasitələr

«Respublikanın iqtisadi rayonları üzrə yeni təsərrüfatçılıq şəraitində texniki xidmət və təmir müəssisələrində diaqnostika, təmir və texniki xidmət işlərinin və müasir avadanlıqların seçilməsi haqqında» tövsiyyə, Gəncə 2014.

 

 Məqalələr

Texniki xidmət məntəqəsinin optimal parametrlərinin  əsas-landırılması // Azərbay-can Kənd Təsərrüfatı  Akademiyasının Elmi Əsərləri, I buraxılış, Gəncə, 2009.

Зависимость дополнителной потребности в тракторах от срока их эксплуа-тации // Механизация и Элек-трификация сельского хозяйства, Москва, № 12, 2009 г.

Технология обработки и разуплотнения почвы // Вестник Полоцкого Государственного Университета Серия В. Промышленность. Прикладные науки. Новополоцк, Беларусия,  2012 г.

Способы обеспечения точности деталей и сборочных единиц // ADAU-nun elmi əsərləri, № 3, Gəncə 2013.