Mühəndislik fakültəsi

Məlahət Həsənova

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma kafedrasında baş müəllim

İş tel:      022  256 81 29

Doğum tarixi:

12 avqust  1951-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1976 – ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun  k/t elektrikləşdirilməsi fakültəsini bitirmişəm

Əmək fəaliyyəti

1970 – ci ildən – 1995 – ci ilədək “Maşınların təmiri və metalların texnologiyası” kafedrasında laborant – baş laborant vəzifəsində çalışmışam

1995 – ci ildən həmin kafedrada assistent vəzifəsində işləmişəm

2002 – ci ildən “Maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışıram

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda – “Materialşünsalıq və konstruksiya materialları texnologiyası”, Qarşılıqlı əvəzolunmanın əsasları”, “Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya” fənlərini azərbaycan və rus dillərində mühazirə, laboratoriya, seminar praktiki dərslərini tədris edirəm.

Elmi yeniliyi

“Texnikanın saxlanılmasının etibarlığa təsiri” Azərbaycan Dövlət Elm və Texnika komitəsi. Zonal Elmi – texniki İnformasiya və Təbliğat mərkəzi

Gəncə - 1996 – cı il səh. 6

«Рекомендации по упрочнению де­та­лей почвоо­брабатывающих машин методом термомеханической обработки»

Рекомендации рассмотрены, рекомендованы и одобрены к внедрению НТС Министерства образования Аз. Республики. Баку – 2004, 4,05 п/л Мамедов Э.М., Гаджиев Ф.Г.

 

Mükafatlar

Tədqiqat sahəsi

“Azərbaycan Respublikası şəraitində “Belarus” markalı becərmə traktorun bazasında kartof  istehsalı üçün enerji – torpaqoruyucu texnoloji maşınlar kompleksinin əsaslandırılması və sadə konstruksiyalı işçi orqanların hazırlanması, standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması

Beynəlxaql teriniqlər, simpozium və konfranslar

AKTA – 75. Beynəlxalq Elmi Simpozium Gəncə - 2004

“Kənd təsərrüfatı maşınlarının etibarlılığının artırılma üsulları

Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. Beynəlxaql elmi – praktiki kofrans. Gəncə - 2011.

«Влияние высокотемпературной пластической деформации на коррозионную стойкость деталей почвообрабатывающих машин»

Социально – экономическое развитие современного государства в условиях глобализации Материалы II международной научно - практической конференции. «Актуальные проблемы перехода к постиндустриальному обществу». Саратов – 2012.

Müasir aqrar elm: Qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf  perspektivləri 85 – il ADAU.

Beynəlxalq elmi praktiki konfrans.

“Torpaq becərən maşınların tezyeyilən hissələrin möhkəmləndirilməsində yeni perspektivlər”. Gəncə - 2014 .

Seçilmiş əsərlər

Dərsliklər:

 Dərs və metodiki vəsaitlər

Məmmədov E.M. “Materialşünaslıq və KMT fənni üzrə - 050706 praktikum. Gəncə, ADAU, 2012, 78 s.

Məmmədov E.M., Əmiraslanov İ.A.

“Beynəlxalq standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma fənni üzrə metodik vəsait. Gənc., ADAU, 2012, 94 s.

Məmmədov E.M. Materialşünaslıq fənni üzrə 050326 metodik göstəriş . Gəncə, ADAU, 2013,  - 98 səh.

Məmmədov E.M.,  Hacıyev F.H., Məmmədov T.Y. “Qarşılıqlı əvəzolunmanın əsasları” fənni üzrə metodik göstəriş. Gəncə, ADAU, 2012, - 46 səh.

Məqalələr

Gəncə - Qazax bölgəsi rayonlarının “Aqrotexnikiservis” məntəqələrində kənd təssərrüfatı maşınlarının saxlanılmasının təşkili. Gəncə, ADAU, 2012, №2 səh. 46 – 48.

Влияние термомеханической обработки на механические свойства деталей картофелеуборочных машин. Gəncə, ADAU, 2012, №3 səh. 129 – 131.

Абразивно – изнашивающие свойства почв виноградников Гянджа – Казахской  зоны Азербайджанской Республики.  зоны Азербайджанской Республики. Gəncə, ADAU, 2013, №3, səh. 129 – 131.

Metalların möhkəmləndirilməsində istifadə edilən yeni üsul. Gəncə, ADAU, 2014, səh. 54 – 55.

Torpaq becərən maşınların hissələri­nin möhkəm­ləndirilməsində yeni perspektivlər. Gəncə, ADAU, 2015, səh. 112 – 115.