Aqrotexnologiya fakültəsi

Hasil Fətəliyev

Kafedranın müdiri

Texnika elmləri doktoru, professor

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza” kafedrasının müdiri

Mob.tel: 0503233972

Iş tel: 0222569706

e-mail: hasil.fataliyev@mail.ru

Doğum tarixi:

28 aprel 1959-cu il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1981-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti - ADAU) «Meyvə-tərəvəzçilik və üzüm­çülük» fakültəsinin «üzümçülük və üzümün ilkin emalı» ixtisaslaşmasını fərqlənmə diplomu ilə (Lenin təqaüdü ilə) bitirmiş və SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin göndərişinə əsasən həmin institutda assistent vəzifəsinə təyin edilmmişdir. Moskva Yeyinti Sənayesinin Texnologiyası İnstitutunun «Şərabçılığın texnologiyası» kafedrasında birillik elmi stajkeçmədə olmuş və sonra aspirantura təhsili almışdır. 1987-ci ildə həmin İnstitutda ”Elektrokontakt qızdırmadan istifadə edilməklə şirə və şərab alınması” mövzusunda  dissertasiya işini müdafiə edərək texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

1991-ci ildən dosentdir.

2005-cı ildə “Azərbaycan şərablarının hazırlanma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi” mövzusunda  doktorluq dissertasiya işini müdafiə edərək texnika elmləri doktoru elmi dərəcəsi, sonra isə professor elmi adı almışdır.

Əmək fəaliyyəti

2009-hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin

Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasının müdiri

2002-2009-cu illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası “Aqronomluq və texnologiya” fakültəsinin dekanı

2000-2002-ci illər Üzümçülük, şərabçılıq, k/t məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası” kafedrasında dosent                                                                                               

2000-2002-ci illər “Gəncə Biznes Qrup”-da təlim meneceri                                                           

“Gəncə Regional Məsləhət Mərkəzi” (aqrar sahə üzrə)

1994-2000-ci illər Üzümçülük, şərabçılıq, k/t məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası” kafedrasının müdiri                                                                                                

1990-1994-cü illər “Üzümçülük, şərabçılıq, k/t məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası” kafedrasında dosent

1988-1990-cı illər “Üzümçülük, şərabçılıq, k/t məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası” kafedrasında baş müəllim

1981-1988-ci illər “Üzümçülük, şərabçılıq, k/t məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası” kafedrasında assistent

Apardığı dərslər

Bakalavrda - Alkoqollu içkilərin texnologiyası; Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası; Şərabın texnologiyası; Şərabın kimyası; Şərabın mikrobiologiyası

Magistraturada – Şərabın texnologiyası; Şərabın kimyası; Şərabın mikrobiologiyası

Elmi yeniliyi

Şirə və şərabların bioliji sabitləşdirilməsi üçün elektrotermik işlənməyə əsaslanan üsul və qurğu işlənib hazırlanmış və iqtisadi səmərə ilə istehsalatda tətbiq olunmuşdur.

Salxımın bərk və  tənəyin çoxillik hissələrindən içkilər istehsalında istifadənin üstünlükləri əsaslandırılmış və xüsusi tip şərabların sürətləndirilmiş üsulla alınması üçün üsul və qurğu işlənib hazırlanmışdır.

Mükafatları

2010-cu il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərancamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur

Tədqiqat sahəsi

Şirə və şərabların bioloji dayanıqlılığının yüksəldilməsi, Azərbaycan şərablarının texnologiyasının təkmilləşdirilməsi, o cümlədən xüsusi tip şərabların tezləşdirilmiş üsulla hazırlanması, xammalın və bəzi qida məhsullarının elektrotermik üsullarla işlənməsi və qida məhsullarının təhlükəsizliyi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2002-ci ildə Dünya Bankının Azərbaycan Dövləti ilə birgə Gəncə Regional Məsləhət Mərkəzinin yaradılması üçün keçirdiyi treninq 

2003-cü ildə Türkiyə Beynəlxalq kimya konqresi;

2002-2004-cü illərdə Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GTZ) “Azərbaycan şərablarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması” layihəsi

 2004 –cü ildə Almaniyanın Ştutkart şəhərində keçirilən “intervits- interfrukta” Beynəlxalq sərgisi;

2012-ci ildə I Beynəlxalq Gəncə Şərab Festivalı;

2013-cü ildə Fransanın Burqund və Konyak bölgələrində Beynəlxalq tədbirlər və müqavilələrin bağlanması

2014-cü ildə II Beynəlxalq Gəncə Şərab Festivalı çərçivəsində keçirilən Beynəlxalq Konfrans və Beynəlxalq dequstasiyada sədr

2016-cı ildə III Beynəlxalq Gəncə Şərab Festivalı çərçivəsində keçirilən Beynəlxalq Konfrans və Beynəlxalq dequstasiyada sədr

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

Fətəliyev H.K. Şərabçılıq. Bakı, Bilik, 1995, I hissə, 260 səh.

Fətəliyev H.K. Şərabçılıq. Bakı, Bilik, 1995, II hissə, 160 səh.

Fətəliyev H.K. Alkoqollu içkilərin texnologiyası. Bakı, Elm, 2007, 516 səh.

Fətəliyev H.K. Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası. Baki, Elm, 2010, 432 səh.

Fətəliyev H.K. Şərabın texnologiyası. Bakı: Elm, 2011, 596 səh.

Cəfərov F.N., Fətəliyev H.K. Funksional qida məhsullarının texnologiyası. Bakı, Elm, 2014, 384 səh.

Fətəliyev H.K. İçkilərin ekspertizası. Bakı, Elm, 2015, 444 səh.

Fətəliyev H.K. Şərabın mikrobiologiyası Bakı, Elm, 2016, 342 səh.

Dərs  vəsaitləri:

Fətəliyev H.K. və b. Şərabın kimyası. Kirovabad, 1984, 62 s.

Fətəliyev H.K. Şərabın texnologiyası. Kirovabad, 1986, 98 s.

Fətəliyev H.K., Mikayılov V.Ş. Tünd alkoqollu içkilər. Bakı, Elm, 2007, 172 səh.

Fətəliyev H.K., Mikayılov V.Ş. Qida məhsulları mühən­dis­li­y­­inin hesabatları. Bakı, Kooperasiya. 2012, 176 səh.

Fətəliyev H.K. Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası fənnindən praktikum. Bakı, Elm, 2013, 228 səh.

Fətəliyev H.K. Şərabçılıqdan praktikum. Bakı, Elm, 2013, 328 səh.

Fətəliyev H.K., İsmayılov M.T. Konyakın texnologiyası. Bakı, Ecoprint nəşriyyatı, 2016, 304 səh.

Fətəliyev H.K., Heydərov E.E. Süfrə şərablarının müasir texnologiyası. Bakı, Ecoprint nəşriyyatı, 2017, 336 səh.

Fətəliyev H.K., Cəfərov F.N., Allahverdiyeva Z.C. Funksional qida məhsullarının texnologiyası fənnindən praktikum. Bakı, Mütərcim, 2017, 128 səh.

Fətəliyev H.K., Əsgərova A.N., Əsgərova İ.M. Meyvə və tərəvəzlərin emalı texnologiyası. Bakı, Ecoprint nəşriyyatı, 2017, 368 səh.

Fətəliyev H.K., Musayev T.M., Əliyeva G.S. Meyvə-giləmeyvə şərablarının texnologiyası, Bakı, Ecoprint nəşriyyatı, 2018, 312 səh.

Müəlliflik şəhadətnaməsi və patentlər

Способ термической обработки элек­троли­ти­ческих жидкостей и устройство для его осушествления. Автор.свидительство. АС № 1473114

Meyvə içkisi hazırlanma üsulu. İxtira № a 20000023

Ting qazıb çıxarmaq üçün qurğu. İxtira № İ 20010089

Tünd alkoqollu içki hazırlanma üsulu. İxtira № a 20010087

Tünd alkoqollu içki hazırlanma üsulu. İxtira №a 20010016

Способ термической обработки электролити­ческих жидкостей и устройство для его осуществления. Патент RU2000132993

Torpağa fumiqantları verən maşın. İxtira İ 20040090

Vərdənəli xırdalayıcı-daraqayırıcı qurğu. İxtira İ 20080186

Şirə və şərab materiallarının duruldulması üçün qurğu.

İxtira İ 20080157

Meyvə və giləmeyvələrin istilik emalı üçün qurğu. İxtira İ 20080164

Üzümü qırmızı üsulla işləyən qurğu. İxtira İ 20100019

Şərab materialı üçün ekstraktor. İxtira İ 20100020

Quruducu qurğu. İxtira İ 20100021

Üzüm şirəsi üçün elektroflotasiya qurğusu. İxtira İ 20100082

İstilikdəyişdirici. İxtira İ 2011 0015

Ətdən damarı ayıran qurğu. İxtira İ 20160080

Elektrodlu qızdırıcı qurğu. İxtira İ 20160085

Şərabı ultrabənövşəyi şüa ilə işləyən qurğu. İxtira İ 20160102

Şərab materialı hazırlama qurğusu. İxtira İ 20170034

Üzüm şirəsini qıcqırtmaq üçün qurğu. İxtira İ 20180021

Monoqrafiya və tövsiyələr

Перспективы применения электроконтактного нагрева при выработке виноградного сока и других продуктов. Обзорная информация, серия «Пишевая промышленность», АзНИИНТИ Баку,1989,32 с.

 Совершенствование технологии приготовления крепких вин типа мадеры. Рекомендация. Баку, 1999, 26 с.

Биологическая стабилизация соков и вин ускоренным способом. Рекомендация. Баку, 2000, 18 с.

Azərbaycanın qərb bölgəsində məsləhət və informasiya xidmətinin metodologiyası. Tövsiyə. Gəncə, 2002, 32 c.

Совершенствование технологии Азербайджан­ских вин. Монография. Баку, Элм, 2004, 140 стр.

Titrəyişli maserasiya ilə süfrə şərablarının texnologiyasının təkmilləşdirilməsi. Tövsiyə. Bakı, 2012, 50 səh.

Qırmızı natural şərabların texnologiyasının təkmilləşdirilməsi. Monoqrafiya, Bakı, Elm, 2016, 128 səh.

Məqalələr

Электроконтактный нагрев модельных растворов виноматериалов // Материалы пятой Всесоюзной конференции «Электрофизи­чес­кие методы обработки пищевых продуктов», Москва, 1985, стр.179-180. «Для служебного пользования».

Приготовление виноматериалов и соков с применением экстрактов из твердых частей виноградной грозди // Материалы VI научной Кон­фе­ренции молодых ученых Мос­ков­ского Технологического Инс­титута Пишевой Промыш­ленности, Москва, 1986, Деп. в Агро НИИТЭИПП 22.12.1987, № 1699.

Электроконтактная обработка продуктов пере­работки винограда // Тезисы докладов все-союзной конференции, Москва, 1987, стр.92-93. “Для служебного пользования”

Изменение химического состава винома­териа­лов при мадеризации различными способами // Аграрная Наука Азер-байджана, Баку, 1999, № 1-2, стр.21-22.

Исследование модельных растворов виноматериалов // Аграрная наука Азербайджана, Баку, 2000, № 1-2, стр. 39-41.

Tünd şərabların isti işlənməsinin tezləşdirilmiş texnologiyası // Azərbaycan aqrar elmi, Bakı, 2000, №1-2, səh.36-38.

Ekoloji təmiz şərab istehsalı // Azərbaycan aqrar elmi, Bakı, 2001, №3-4, səh.81-86.

Новый способ мадеризации вин в

Азербайджане // Международный сельско-хоз­яй­ственный журнал №2, Москва, 2001, стр.39-41.

Оптимизация параметров рабочих органов измельчителя сухих вегетативных одревес­невших частей виноградной лозы // Аграрная наука Азербайджана, Баку, 2002, №4-6, стр.186-188.

Azərbaycan şərablarının texnologiyasının yaxşılaş­dırılması yolları // Azərbaycan aqrar elmi, Bakı, 2004, səh.189-197.

Müxtəlif texnoloji üsullarla hazırlanmış Azərbay­can şərablarının kimyəvi tərkibinin tədqiqi // XVIII Ulusal kimya kon­qresi, Qars, 2004, səh.1211.

Исследование режимов электротермиической обработки Азербайджанских вин // Техника, Баку, 2004, №2, стр.79-84.

Аминокислотный состав крепких винома­териалов полученные различными способами // Аграрная наука Азербайджана, Баку, 2004.

Проблемы сохранения и улучшения качество Азербайджанских вин // Доклады  Национальная Ак. Наук Азербайджана, Баку, 2004, том ЛХ №3-4, стр.113-118.

Совершенствование технологии азербайджан­ских вин и расчет их экономических эффективности // Хранение и переработка сель­хоз­сырья, М., 2004, №11, стр.11-15.

Электротермическая обработка соков и вин // Механизация и электрифика­ция сельского хозяйства, М., 2004, №12, стр. 11-13.

Экстракты для крепленых вин Азербайджана // Виноделие и виноградарство, М., 2005, №1, стр.33-34.

Виноградарство и виноделие Азербайджана: состояние и перспективы развития // Виноделие и виноградарство, М., 2005, №2, стр.12-13.

Установка для биологической стабилизации виноматериалов // Виноделие и виноградарство, М., 2005, №3, стр.25.

Стабильность виноматериалов для маде­ры при электротермической обработке // Виноделие и виноградар­ство, М., 2006, №1, стр.29.

К вопросу электротермической обработ­ки виноматериалов // AzMEA-nın məruzələri, TOML XII cild, №5-6, 2006.

Определение параметров электротерми­ческой обработки виноматериалов // Виноделие и виноградарс­тво. М., 2007, №6, стр.30-31.

Усовершенствованная установка для осветления виноматериалов и соков // Виноградарство и виноде­лие в Молдаве. №3, 2008, стр.27.

Şərabçılığın xammal keyfiyyətinin təmin edilməsi // Azərbaycan Aqrar Elmi, №3, 2008, səh.126-127.

Интенсификация процесса осветления соков и виноматериалов // Editie speciala a Conferintei İnternationale consacrate comemorarii m.c. ASM PETRU UNGUREAN (1894-1975) 18-19 septem-bric 2008, CHİŞNAU, стр.244-246.

Совершенствование сушильной установ­ки для сушки плодово-ягодных выжимок // «Магарач» Ж. Виногра­дар­­­ство и виноделие, №3, 2009, стр.30-32.

Совершенствование установ­ки получе­ния экстрактитвных виноматериалов // «Магарач» Ж. Виногра­дар­ство и виноделие, №4, 2009, стр.25-26.

Şərab stabilliyinə təsir edən faktorların tədqiqi // Azərbaycan Aqrar Elmi, №3-4, 2009, səh. 82-83.

Усовершенствование шнекого пресса для получения сока из плодов айвы // «Магарач» Ж.. Виногра­дар­ство и виноделие., №12, 2010, стр.31-32.

Təhlükəsiz qida məhsulları istehsalı // Azərbaycan Aqrar Elmi, №1, 2011, səh.183-186.

Cостояние и перспективы развития виноделия Азербайджана // “Магарач” Ж.. Виногра­дар­ство и виноделие, №1, 2011.

Применение вибромацерации при полу­чении виноматериалов // Тезисы докладов VIII Меж­ду­на­родной научно-техни­ческой кон­фе­ренции «Тех­ника и техно­логия пище­вых производств», 27-28 апреля 2011 г., респуб­лика Беларусь, Могилев, часть 1, стр.119-120.

Усовершенствование установка для получения виноматериалов // Тезисы докладов VIII Меж­ду­на­родной научно-техни­ческой кон­ференции «Тех­ника и техно­логия пище­вых производств», 27-28 ап­реля 2011 г., респуб­лика Бела­русь, Могилев, часть 1, стр.120.

Совершенствование способа осветления виноматериалов // Международная научно-прак­ти­ческая конференция «Совре­мен­ные технологии и приклад­ной дизайн». Сбор­ник трудов, Грузия, Кутаиси, 2011, стр.114-115.

Yeni qurğu və onun iqtisadi səmərəsinin hesabatı // AzMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəz «Xəbərlər məcmuəsi», №43, 2011, səh.66-71.

Комплексное использование вторичных матери­альных ресурсов при переработки плодов и ягод // Материалы V Всеукраин­ской научно-практической конфе­рен­ции молодых ученых, 2011, стр. 165-166.

Ekstraktlı şərab materialı hazırlan­masının təkmilləşdirilmiş texnoloji xətti // Azərbaycan Milli Elmlər Akade­mi­yası, Gəncə Regi­o­nal Elmi Mər­kə­zi, Xəbərlər məcmuəsi, №45, 2011, səh.78-83.

Усовершенствование технологии получения напитков из плодов и ягод // Тезисы докладов Меж­ду­народ­ной научно-техни­ческой конфе­ренции. Чернопольский Нацио­нальный Технический Универ­ситет имени Ивана Пулюя. 2011, стр.70.

Осветления винограного сусла в поточной линии приготовления виноматериалов // Виноделие и виноградарс­тво.

М., 2011, №6, стр. 28.

Комплексное использование вторичных материальных ресурсов при переработки

плодов и ягод // Всеукраинской научно-практической конференции молодых учёных «Экологические проблеми сельскохозяйственного производства»,Яремче, 21-24 июня 2011 г.

Bəzi şərablarin antioksidant xüsusiyyət­ləri­nin yüksəldilməsi ilə qida məhsullari texnologiyasinin təkmilləşdirilməsi // Azərbaycan Aqrar Elmi, №1, 2012, səh. 112-114.

Оценка качественных показателей Азербай­джан­ских крепленных вин // Научное обеспечение развития япк в условиях реформирования. Ма­териалы научной конферен­ции про­фессорско-преподава­тель­­ского состава, научных сотруд­­­ников и аспирантов СПГАУ. Санкт-Петер­бургсий Госу­дар­ственный Аграр­ный Уни­верси­тет, Санкт-Перет­бург, 2012, стр.60-62.

Alma şirəsinin duruldulma və qatılaşdırılmasına təsir edən amillərin tədqiqi // Azərbaycan Aqrar Elmi, №2, 2012, səh.132-134.

Bioşərab ilə əlaqəli xüsusiyyətlərin öyrənilməsi // Azərbaycan Aqrar Elmi, №3, 2012, səh. 111-112.

Изготовление мясных продуктов из буйволятины // «Хранение и переработка сельхоз­сырья», 2013, №3, стр. 48-49.

Model məhlullarda şərabın rənginə taninin təsirinin tədqiqi // Azərbaycan Aqrar Elmi, №1, 2013, səh. 100-101.

Müxtəlf üzüm sortlarından alınmış şərab materiallarının tədqiqi // Azərbaycan Aqrar Elmi, №2, 2013, səh. 87-89.

Tünd şərabların keyfiyyətinə təsir edən bəzi amillərin qiymətləndirilməsi // Azərbaycan Aqrar Elmi, №3, 2013, səh.118-120.

Fransadan introduksiya olunmuş bəzi üzüm sortlarının uvaloji və texnoloji xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi // Azərbaycan Aqrar Elmi, №4, 2013, səh. 55-57.

Исследование факторов, влияющих на развитие

и специализацию виноделия в Азербайджане // Виноделие и виноградарс­тво. М., 2014, №1, стр. 9-12.

Устройство для изготовления мясных деликатесов из буйволятины // «Хранение и переработка сельхоз­сырья», 2014, №4, стр. 55-56.

Совершенствование установки для термической обработки вин и соков // Виноделие и виноградарс­тво. М., 2014, №3, стр.14-15.

Виноделия Азербайджана // Магарач, Виноградарство и виноделе, 2014, №1, стр. 38-39.

Gilənin bərk hissələrinin şərabın keyfiyyətinə təsirinin tədqiqi // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2014, №2, səh.118-119.

Моделирование оптимального планирования органического виноделия // Виноделие и виноградарс­тво. М., 2014, №6, стр. 18-19.

Şirə və şərabların keyfiyyətinə krioişlənmənin təsirinin tədqiqi // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2015, №1, səh.101-104.

Qırmızı natural şərabların keyfiyyətində rol oynayan faktorların tədqiqi // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2015, №1, səh.105-107.

Orta əsr mənbələri üzümçülük və şərabçılıq haqqında // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2015, №1, səh.178-182.

İsti ilə emalın tünd şərabların tərkibinə təsirinin qiymətləndirilməsi // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2015, №2, səh.106-108.

Факторы, обеспечивающие производство биовино // Виноделие и виноградарс­тво. М., 2015, №3, стр.35-37.

Eksperimental elektrodlu qızdırıcı qurğuda isti işlən­mənin şərab materialının tərkibinə təsirinin tədqiqi // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2015, №4, səh.117-119

Natural şərablar üçün xammalın tədqiqi və qiymətləndirilməsi // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2016, №1, səh.85-88

Усовершенствованная установка для получения столовых виноматериалов // Виноделие и виноградарс­тво. М., 2016, №1, стр. 12-14

Характеристика интродуцированных сортов

винограда в Азербайджане // Виноделие и виноградарс­тво. М., 2016, №2, стр. 40-42

Совершенствование технологии белых натуральных вин // Пищевая технология. Краснодар, 4(352)2016, стр. 53-56

Azərbaycanda konyak istehsalının tarixi, müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2016, №2, səh.91-94

Kalvados üçün xammal və şərab materialı istehsalının tədqiqi // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2017, №4, səh.161-164

Xeres şərab materialı istehsalının fərqli xüsusiyyətləri // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2017, №4, səh.180-183

Влияние криообработки на качество соков и вин Виноделие и виноградарс­тво. М., 2017, №2, стр. 40-42

Hazırlanma üsulunun kaqor şərab materialının tərkibinə təsirinin tədqiqi // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2017, №4, səh.161-164

Xeres şərab materialı istehsalının fərqli xüsusiyyətləri // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2017, №4, səh.180-183

Влияние криообработки на качество соков и вин // Виноделие и виноградарс­тво. М., 2017, №2, стр. 40-42

Hazırlanma üsulunun kaqor şərab materialının tərkibinə təsirinin tədqiqi // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2017, №4, səh.161-164