Aqrotexnologiya fakültəsi

Şahin Əmirov

Dosent

Kimya elməri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin kimya kafedrasının dosenti

Ev tel : 022- 253- 14- 74

İş tel : 022- 252- 16- 50

E- mail :

Doğum tarixi :

10 yanvar 1951 ci il

Təhsili, elmi dərəct əsi, elmi adı :

1971- ildə H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedoqoji İnstitutunun (indiki Gəncə dövlət)Universitetinin ) kimya fakültəsini bitirib. 1985- ci ildə “Xlor və aril əvəzli tsikloheksan karbon turşusu xloranhidridlərinin dekarboksilləşməsi və molekudaxili tsikilləşməsi ” mövzusunda namziədlik disssertasiyası  müdafiə edərək kimya elmlər namizədi adını almışdır.

Əmək fəaliyyəti :

2011 – hal hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin kimya kafedrasının dosenti.

1994- 2011 ci illər Azərbaycan Texnologiya Universitetinin  “”Üzvi və fiziki kimya kafedrasında dosent

1988- 1994- ci illər Azərbaycan Texnologiya Universitetinin  Üzvi və fiziki kimya kafedrasında baş müəllim.

1981- 1988- ci illər Azərbaycan Texnologiya Universitetinin  Üzvi və fiziki kimya kafedrasında müəllim.

1979- 1981 ci illər Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Gəncə flialının   Kimya kafedrasında laborant.

1976- 1979- cu illər Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Gəncə flialının   Kimya kafedrasında aspirant (əyani)

1971- 1976- ci illər Daşkəsən rayon 4 saylı orta mıktəbində kimya müəllimi.

Apardığı dərslər :

Bakalavrda – Fiziki və kolloid kimya, Üzvi kimya.

Elmi yeniliyi :

Yeni benzotsiklik birləşmələrin sintezi , quruluşunun öyrənilməsi və tətbiqi sahələrini tədqiqi olmuşdur.

 

Beynəlxalq konfranslar :

1997- ci  ildə “Xlorüzvi birləşmələrin problemləri” Beynəlxalq konfrans , Bakı.

1978- ci il “Qafqaz respublikalarının ali məktəb professor- müəllim və aspirantların  elmi Beynəlxalq konfransı. ” Tibilisi.

2010 cu il “Müasir sənayedə yeni texnologiyalar” Beynəlxalq elmi – praktik konfrans , Tbilisi.

2011- ci il “Müasir texnologiya və tətbiqi dizayn” Beynəlxalq elmi – praktik konfrans , Tbilisi.

2015- ci il “Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı” Dunya təcrübəsi və müasir prioritetlər. Beynəlxalq konfarans Gəncə

 

 

Dərsliklər  :

 • Abdullayev A.H. , Əmirov Ş.A. “Fizki kimya “ Gəncə 1996- 154 səh
 • Abdullayev A.H. , Əmirov Ş.A, Abbasov R.M. “Fizki kimya “ Gəncə 1986 124 səh

Dərs və metodiki vəsaitlər :

 • Hüseynov R. İ. , Əmirov Ş.A. “İnqibitorlar” Gəncə 2005 112 səh
 • Məmmədov V.N., Rzayeva N. A. Əmirov Ş .A.,  “Ümumi və qeyri üzvi kimyadan təcrübə məşğələləri ” Gəncə 2012  134 səh.
 • Daşdəmirov K.Ş., Əmirova Ş.A  “Üzvi imyadan xülasə” Gəncə 2013 144 səh.
 • Mövsümov E.M., Əmirov Ş.A., Quliyeva L.H., Məmmədov V.N. “Analitik kimyadan praktiki məşğələlər” Gəncə 2014 , 194 səh.
 • Daşdəmirov K.Ş. , Əmirov Ş.A, “Qeyri- üzvi kimyadan xülasə” Gəncə 2014 , 137 səh.

Məqalələr :

Ümumi məqalələrinin sayı 160 dan çoxdur.

 • 3-aril əvəzli-1,2-dimetil tsiklo heksan karbon turşusu xlor anhidridlərinin molekuldaxili asilləşməsi ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə  2012
 • 4-aril əvəzli-1-metiltsikloheksan karbon turşusu xlor anhidridlərinin molekuldaxili asilləşməsi ADAU-nun elmi əsərləri. №1. Gəncə
 • 3-xlor və 4-xlor əvəzli tsikloheksan karbon turşusu xlor anhidridlərinin fəza izomerlərinin molekuldaxili asilləşməsi GDU. Elmi xəbərlər. №1. Gəncə  2012
 • Электро каталитическое поведение платины в растворах глюкозы Материалы международной заочной научно-практической конференции. Новосибирск. 2012.
 • Возделывание амаранта в полевом кормопроизводстве Азербайджане. Актуальные вопросы науки. Мат. VIII Межд. Научно- прак. Конференции Москва 2013
 • Возделывание амаранта в Азербайджанской республике. Актуальные пролеты естественных наук. Материалы Межд. Заоч. научно- прак. Конф. Актуальные проблемы естественных и математических наук.

Новосибирск 2013 ст – 62-67

 • Keçmişin və gələcəyin möcüzəli bitkisi amarant XI əsrin ümidverici bitkisidir. Gəncə Regional Elm Mərkəzi “Xəbərlər məcuməsi  ”№ 51 Gəncə 2013 səh 39- 45
 • Zebu hibridlərində zülal mübadiləsinin xüsusiyyətləri Beynəlxalq baytarlıq və klinik biokimya konfransının materialları 25- 27 iyul 2013- Türkiyə Kars.

Səh 241

 • Amarantdan alınan ot unundan quşların yemləndirilməsində rolu. Beynəlxalq baytarlıq        və klinik biokimya konfransının materialları 25- 27 iyul 2013- Türkiyə Kars.  Səh 243-244
 • Амарант уникальное растения больших возможностей. Теоретические проблемы     развития биотехнологий. Екатеринбург. Урал . Aграр. 2013 стр 35- 39
 • Зерно амаранта источник функсиональная питания ХХVII  МеждКонференция Новосибирск 2014 стр 119- 121.
 • Биохимические основы интродукции новых сортов амаранта в условиях Азербайджана. Material sogthe international research practic conference – Westwood Canada 2015-  page 5- 12
 • Амарант фабрика полезных веществ II Евразийских союз ученых (ЕСУ)  Москва 2015 № - 3 стр- 163- 165
 • Amarantın hibrid heyvanların qara ciyərinin amin turşu tərkibinə təsiri II Beynəlxalq elmi praktiki konfrans Gəncə 2015 səh 477 - 479