Aqronomluq fakültəsi

Vəfa Verdiyeva

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Torpaqşünaslıq və aqrokimya” kafedrasının baş müəllimi  

Mob.tel:

İş tel: 2569100

e-mail: vefa_675@mail.ru

Doğum tarixi

06 iyun 1974-cü il

Təhsili,elmi dərəcəsi,elmi adı

1993-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının aqronomluq ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirmişəm. 1997-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı   Akademiyasının aqronomluq ixtisası üzrə magistr dərəcəsini almışam. 2008-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında aspiranturaya daxil olmuşam.

Əmək fəaliyyəti

2011-hazırda – Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində asisstent işləyirəm 2000-ci ildən 2011-ci ilə kimi Gəncə Torpaq şöbəsində, Gəncə şəhər İH Memarlıq və Şəhərsalma İdarəsində şöbə müdiri işləmişəm  

Apardığı dərslər

Bakalavrda-“Torpaqşünaslıq Modul -1,2”, “Ümumi torpaqşunaslıq» , «Geologiya və mineralogiyanın əsasları»

Elmi yeniliyi

Yoxdur

Mükafatları

Yoxdur

Tədqiqat sahəsi

«Ceyrançöl ərazisində torpaq örtüyünün deqradasiyası və ona qarşı tədbirlər kompleksinin işlənib hazırlanması”

Beynəlxalq treninqlər,simpozium və konfranslar

Китайская народная республика 09.06.2015-06.09.2015 Семинар, «Оазисное с/х и технология водосберегающей ирригации в рамках евразиатс ких стран» Университет Шихэцзы   

Seçilmiş əsərləri

Yoxdur

Dərsliklər:

Yoxdur

Dərs və metodik vəsaitlər:

Yoxdur

Məqalələr

“Torpaqların aqroekoloji qiymətləndirilməsi, keyfiyyət monitorinqi və ekoloji nəzarət Modul-1,2 “ Tədris proqramı, Gəncə 2015

“Daşkəsən rayonu ərazisində yayılan torpaqların münbitliyinin artırılmasında torpaq strukturunun rolu»  AMEA Torpaqşünaslıq və aqrokimya cild 21 №3 səh,505-514

 “Ceyrançöl ərazisinin qış otlaqlarında deqradasiyaya uğramış boz-qəhvəyi torpaqların bərpası” Bakı, AMEA,Torpaqşünaslıq və aqrokimya cild 21 №3 səh,524-527

«Ceyrançöl ərazisinin qış otlaqlarında torpaqların qida rejiminin xüsusiyyətləri» Azərbaycan Elmi-Tədqiqat İpəkçilik İnstitutunun Elmi Xəbərləri, XX cild,  Bakı 2013,

«Деградация почв зимних пастбищ Азербайджанской республики», Лондонский университет, Британский журнал о науке и культуре, Лондон, 2014, стр 31-36

Деградация пастбищных почв Азербайджана из-за перевыпаса скота и пути их улучшени я» Журнал «Наука и мир», Волгоград, 2014, №9, сентябрь

«Удобрение сорта озимой пшеницы при возделывании  по интенсивной технологии»  Научно-методический журнал «Проблемы современной науки и образования» г.Москва 2019, №9(27), стр 36-42

«Влияние NPKна урожай твердой пшеницы при оптимальных нормах и сроках высеваа.» Материалы I ьуждународной научной конференции по евразийскому научному сотрудничеству, Москва 2014, стр 96-102