Aqronomluq fakültəsi

Kəmalə Məmmədova

Dosent

Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilk, genetika və seleksiya kafedrasının dosenti

Telefon: 

 Iş tel: 022 266 28 03

e-mail: kemale733@mail.ru

                                                        

Doğum tarixi:

18 aprel 1974

Təhsili. elmi dərəcəsi, elmi adı

1991-ci Azərbaycan  Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının(indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Aqronomluq  fakültəsini bitirib

2009-cu ildəGəncə-Qazax bölgəsinin azməhsuldar torpaqlarında gübrələrin yonca bitkisinin  məhsuldarlığına və torpağın münbitliyinə  təsiri”  mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək,  “Aqrokimya”ixtisası üzrə  Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır

2014-cü ildən dosent

Əmək fəaliyyəti

2015- hal-hazıradək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Ümumi əkinçilk, genetika və seleksiya kafedrasının dosenti

2010- 2014 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Ümumi əkinçilk, genetika və seleksiya kafedrasının dosent əvəzi

2006 - 2010 Azərbaycan  Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Ümumi əkinçilk və təbii ehtiyatlardan istifadə kafedrasının baş müəllimi

1998-2006 Azərbaycan  Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Ümumi əkinçilk kafedrasının assistenti

1996-1998 Azərbaycan  Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Ümumi əkinçilk kafedrasının stajçı müəllim

Apardığı dərslər

Bakalavda  -  “Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal texnologiyası”, “Bitkiçilik məhsullarının istehsal texnologiyası”,

Magistratura - “Alternativ əkinçilik”, “Bioloji əkinçilik”

Elmi yeniliyi

İlk dəfə Gəncə-Qazax bölgəsinin azməhsuldar boz-qəhvəyi torpaqlarında tarla və istehsalat təcrübələrində yonca bitkisinə mineral və üzvü gübrələrin tətbiqinin effektiv normaları təyin olunmuş, eyni zamanda yoncanın torpağın potensial və effektiv münbitliyinin bərpasında rolu müəyyən edilmişdir. Azməhsuldar torpaqların məhsuldarlığının artırılması ekoloji “təmiz” azotun hesabına ödənilir. Bu isə bioloji əkinçiliyin əsas üsullarından olaraq, kimyəvi maddələrin və yüksək dozada mineral gübrələrin tədbiqini azaldır.

Mükafatları

2010- cu il Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Diplomu

2012-ci il Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının Fəxri Fərmanı

2013- cü il Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının Fəxri Fərmanı

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycanın pambıqçılıq rayonlarnın əkinçilik sistemlərində kompleks aqrokiməvi maddələrin ekoloji funksiyalarının analizi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

Экологически безопасное восстановление плодородия малопродук-тивных почв западной зоны Азербайджана, Екологiзацiя сталого розвитку агросфери ноосферна преспектива информацiйного суспiльства. Тези доповiдей Международноi науковоi конференцii студентiв, аспирантiв молодiх учених 1-2 жовтня. 2009, Ukrayna, Xarkov

Экологические проблемы хлопководческих районов Азербайджана –tezis, 7th  International scientific conference «European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches. 2013, Almaniya,  Ştutqart    

Показатели рейтинга вузов, Təhsilin yeniləşməsi və inkişaf etdirilməsində beynəlxalq meyillər: kredit sistemində qiymət, dəyər və keyfiyyət Beynəlxalq Simpozium Gəncə, Azərbaycan, 2012 s.232-233. 2012,  Azərbaycan, Gəncə

Biyan  kökünün becərilmə texnologiyası- seminar 2014, Çin Xalq Respublikası

Seçilmiş əsərləri

Dərs  və metodik vəsaitlər

C.Ə. Hacıyev, M.M.Hüseynov Əkinçiliyin elmi əsasları və sistemləri Gəncə 2005, 152 s.

C.Ə. Hacıyev, M.M.Hüseynov, F.H. Əlizadə Əkinçilikdən praktiki məşğələlər Gəncə 2009, 108s.

Prof. C.Ə. Hacıyev, Dos  M.M.Hüseynov və b. Əkinçilik fənnindən kurs isinin tərtibi üçün, Gəncə, 2013

Məqalələr

Влияние минеральных и органо-минеральных удобрений на динамику питательных веществ в малопродуктивных почвах под культуру люцерны, АМЕА GREM «Хəbərlər məcmuəsi», №20, Gəncə: «Elm», 2005. s. 47-50 s. 152-153.

Влияние удобрений на содержание и вынос NPK с урожаем люцерны, Azərbaycan Aqrar-Elmi, №3-4,2006s. 152-153

Влияние четырехлетнего травостоя люцерны и удобрений на восстановление плодородия  малопродуктивных почв,  АКТА-nın elmi əsərləri toplusu, Gəncə, 2006 s. 200-205

Влияние удобрений на качественные по­ка­затели урожая люцерны на ма­лопродуктивных почвах Гянджа-Казахской зоны, АМЕА,GREM «Xəbərlər məc­mu­əsi», №23, Gəncə: «Elm», 2006. s. 56-59

Влияние длительного применения удобрений на плодородие почв и эконо-мическая эффективность урожая лю-церны, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun əsərlər toplusu, XVII cild, Bakı: "Elm", 2007. s. 394-400

Агротехнические мероприятия возделывания люцерны и влияние ее на плодородие почвы,  АКТА-nın məqalələr toplusu, Gəncə, 2007 s. 24-26

Потери гумуса почвенного покрова и его воспроизводствo,   Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования Сборник научных трудов. Санкт-Петербург 2011стр.152-154

Üzvi və mineral gübrələrin tətbiqinin aqroekoloji əsasları,  Gəncə Dövlət Universitetinin elmi xəbərləri №2, 2013

Qısa rotasiyalı çuğundur növbəli əkinlərinin səmərəli sxemlərinin işlənməsi, ADAU-nun Elmi Əsərləri Gəncə-2014,№2, səh-27-30