Aqronomluq fakültəsi

Aygün Zeynalova

Dosent

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Torpaqşünaslıq və aqrokimya  kafedrasının dosenti

Mob.tel: 

e-mail: aygün.nureddin@mail.ru

Doğum tarixi

22 iyun  1961-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1986-cı ildə Gəncə Dövlət pedoqoji İnstitutunun kimya-biologiya fakültəsini biti­rib. “Suvarılan açıq boz-qəhvəyi torpaqlarda üzüm bitkisinin məhsuldarlığına və qida rejiminə gübrə normalarının təsiri” mövzusunda  namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsini almışdır. 2005-ci ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

30.06.1990-cı ildən 20.09.1995-ci ilə qədər Yer quruluşu və geodeziya kafedraında laborant

20.09.1995-ci ildən 07.04 1997-ci ilə qədər Aqrokimya, torpaqşünaslıq və melio­ra­si­ya kafedrasında baş laborant

09.06.1997-ci ildən 01.09.1998-ci ilə qədər Aqrokimya və torpaqşünaslıq kafedrasında stajor müəllim

16.III.1999-cu ildən 29.05.2000 –ci ilə qədər Aqrokimya kafedrasında asssistent

29.05.2000-ci il tarixdən 03.10.2003-cü ilə qədər Aqrokimya kafedra­sın­da baş müəllim

03.10.2003-cü ildən 2005-ci ilə qədər Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasında dosent əvəzi

2005-ci ildən hal-hazıra qədər müddətli (5 il) əmək müqaviləsi ilə həmin kafedrada dosent  vəzifəsində işləyir.

2013-cü  ildən 2015-ci ilə qədər Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasında müdir vəzifəsində işləmişdir.

Apardığı dərslər

 Bakalavrda – “Aqrokimya”, “Eko­­loji monitorinqi”,

Magistraturada- Ekoloji kənd təsərrüfatı

Elmi yeniliyi

Gəncə-Qazax bölgəsində ilk dəfə olaraq suvarılan açıq boz-qəhvəyi torpaqlarda gübrə normalarının üzüm bitkisinin məhsuldarlığına və qida rejiminə təsiri öyrənil­mişdir.

Mükafatları

Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin fəxri fər­ma­nı, 20 may, 2010-cu il

Tədqiqat sahəsi:

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2010-cu il, ADAU, Beynəlxalq Elmi Praktik Konfrans, Gəncə

2011-ci il, Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf prob­lem­ləri. Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans, Gən­cə

2012-ci il, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aqrar Elmlər Bölməsi, Beynəl­xalq Elmi Konfrans, Bakı

2013-cü il, ADAU, TEC, doktorant və dissertantların elmi-praktiki konfransı, Gəncə

2015-ci il, Müasir biologiya və kimyanın aktual problem­lə­ri, Elmi Praktiki Kon­fransı, Bakı

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər

 

 

Dərs və metodik vəsaitlər:

 1. Gübrələrlə, vegetasiya, tarla və istehsalat təcrübələrinin qoyulması (dərs vəsa­iti), Gəncə-2005
 2. Aqrokimya fənni üzrə tədris təcrübəsinin yerinə yetirilməsi üçün metodik göstərişlər. ADAU-nun tədris prosesinin təşkili üçün labüd olan tədris-meto­di­ki materialların toplusu, Gəncə-2010, s.327-330 (Axundov F.H., Cəfə­rov Y.Ə.,  Meh­diyeva E.X., Hüseynov M.S)
 3. Aqrokimya fənni üzrə tədris istehsalat təctübələri, kurs işi və sərbəst işlərin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstərişlər, ADAU-nun tədris prosesinin təş­ki­li üçün labüd oolan tədris-metodiki materialların toplusu, Gəncə-2010, s.351-367 (Hüseynov M.S., Abdullayeva S.F., Osmanova S.A.)
 4. Aqrokimya fənni üzrə fənni üzrə laboratoriya və sərbəst işlərin yerinə yetiri­lmə­sinə dair Gəncə, 2015 (A.M.Hüseynov, A.M.Vəliyeva)
 5. Torpaq keyfiyyətinin monitorinqi və ekoloji nəzarət fənni üzrə təhsilin bakalavr pilləsi üçün fənn proqramı, ADAU-nun tədris prosesinin təşkili üçün labüd olan tədris-metodiki materialların toplusu, Gəncə-2010, s.77-80 (Babayev A.H., Əs­gə­rova A.L., Abdullayeva S.F.)
 6. Bakalavr üçün “aqrokimya” fənninin proqramı, Gəncə,2004
 7. Biogeokimya fənni üzrə təhsilin magistr pilləsi üçün Fənn proqramı, ADAU-nun tədris prosesinin təşkili üçün labüd oolan tədris-metodiki materialların toplusu, Gəncə-2010,s.81-83 (Babayev A.H., Hüseynov N.V.)
 8. Kənd təsərrüfatının kimyalaşdırılmasının eko­loji problemləri fənni üzrə təhsilin bakalavr pilləsi üçün fənn proqramı, ADAU-nun tədris pro sesinin təşkili üçün labüd oolan tədris-metodiki materialların toplusu, Gəncə-2010, s.85-88, (Ba­ba­yev A.H., Axundov F.H., Vəliyeva A.M.)
 9. Aqroekoloji monitorinq və ekoloji ekspertiza fənni üzrə təhsilin bakalavr pilləsi üçün Fənn proqramı, ADAU-nun tədris prosesinin təşkili üçün labüd olan təd­ris-metodiki materialların toplusu, Gəncə-2010, s.137-141 (Babayev A.H., Nə­zə­­rova H.M., Babayev V.A.)
 10. Torpaq kimyası fənni üzrə təhsilin bakalavr və magistr pilləsi üçün fənn proq­ramı Gəncə-2013 (Babayev A.H., Hüseynov A.M., Hüseynov N.V.)
 11. Dünya əkinçiliyində aqrokimyəvi vasitələrdən istifadənin vəziyyəti və perspek­tiv­ləri fənni üzrə magistr pilləsi üçün, fənn proqramı Gəncə-2013, (A.M.Hü­sey­nov, M.S.Hüseynov, A.M.Vəliyeva)
 12. Torpaqşünaslıq və geologiyanın əsasları fənni üzrə təhsilin bakalavr pilləsi üçün, Gəncə-2014, (A.M.Hüseynov, N.V.Hüseynov, Z.H.Abdullayeva)
 13. Azərbaycan torpaqlarının morfogenetik diaqnostikası fənni üzrə təhsilin  ma­gistr pilləsi üçün fənn proqramı, Gəncə-2014, (A.M.Hüseynov, Z.H.Abdullaye­va)
 14. Magistr hazırlığı üçün Aqrokimya və torpağın bioloji aktivliyi fənnindən proq­­ram. Gəncə, 2014, 10 səh.(həmmüəlliflər A.M.Hüsey­nov, A.M.Vəliyeva)
 15. Magistr hazırlığı üçün Torpağın bioloji aktivliyi fənnindən proqram. Gəncə, 2014, 9 səh. (həmmüəlliflər A.M.Hüseynov, A.M.Vəliyeva, S.F.Əliyeva)
 16.  Magistr hazırlığı üçün Torpaqların aqrokimyəvi xidmətdən istifadəsinin təşkili prinsipləri fənnindən proqram. Gəncə-2014, 7 səh. (həmmüəlliflər A.M.Hüsey­nov, A.M.Vəliyeva, Z.H.Abdullayeva)

 

          Məqalələr

 1. Üzümaltında olan torpaqlarda fosfor balansı, Torpaqşünasliq və aqrokimya, cild 20, №1, Bakı, Elm, 2011, s. 567-570, (Cəfərov Y.Ə., Vəliyeva A.M)
 2. Mineral gübrələrin üzümün keyfiyyət göstəricilərinə təsiri. Azərbaycan Tor­paq­­şü­naslar Cəmiyyətinin Əsərlər toplusu, XI cild, II hissə, Bakı, Elm, 2010, səh. 380-384
 3. Əkinçiliyik aqrar iqtisadiyyatımızın möhkəmlən­di­rilmə­sinin mühüm amilidir, ADAU-nun Elmi əsərləri, 2015, №3, (A.M.Hüseynov, A.M.Vəliye­va, T.R.Əli­ye­va)
 4. Баланс питателъных элементов в серо-корич­не­вых почвах исполъзо­ванн­ных под зерновыми кулъ­ту­рами в западном регионе Азербайд­жан­с­кой Рес­публики, İternational Scientific and practical conference. Dubai, 2015, (A.M.Vəliyeva A.M.Hüseynov)
 5. Оценка параметров почвенного плодородия в горных регионах запад­ной части Азербайджана, Актуалъные проблемы современной  науки, 6, ноябръ,  Москва, 2015 (Vəliyeva A.M., Bəşirov V.V., Verdiyeva V.Q.)
 6. Ceyrançöl qış otlağı şəraitində yayılmış boz və boz-qonur torpaqların şum qa­tın­da mak­ro və mikroele­ment­lərin mütəhərrik forma­larının miqdarı, ADAU, Beynəlxalq Elmi Praktik Konfransın tezisləri, Gəncə-2010, səh.72-73( Cəfərov Y.Ə., Mehdiyeva E.X., Hüseynov M.S.)
 7. Konvensional və ekoloji təsərrüfatçılıq şəraitində torpaqlarda fosfor balan­sının öyrənilməsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aqrar Elmlər Böl­məsi, Beynəlxalq Elmi Konfrans, I hissə, Bakı, “Elm”, 2012,s. (Hüseynov A.M., Hü­sey­nov N.V.)
 8. Ceyrançöl massivində yayılmış yem əhəmiyyəti olan yabanı və becərilən bitki­lə­rin tərkibində mineral və mikroelementlərin miqdarı, Qloballaşma şəra­­itində təhsil və elmin inkişaf problemləri. Beynəlxalq Elmi Praktik Kon­fransın Tezis­ləri, 03-05 oktyabr, Gəncə-2011, s.142-144 ( Cəfərov Y.Ə., Vəliyeva A.M.)
 9. Biohumus, ADAU TEC, Doktorant və dissertantların elmi-praktik konfran­sının materialları, (05...19 noyabr, 2013-cü il), s.49-50 (R.R.İbrahimova)

Torpaqda fosfatların adsorbsiyası və potensial bu­fer­lik qabiliyyəti, Müasir bi­o­lo­giya və kimyanın aktual problem­lə­ri, Elmi Praktiki Konfrans 05-06 may 2015-ci il, I hissə (A.M.Hüseynov, T.R.Məmmədova)