Aqronomluq fakültəsi

Arif Hüseynov

Kafedranın müdiri

Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının müdiri, dosent

Mobil telefon: (050) 471 35 46

İş tel : (022) 256-91-00

e-mail: huseynov1947@mail.ru

Doğum tarixi:

15 noyabr 1947-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı:

1971-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Torpaqşünaslıq və aqrokimya şöbəsini bitirib.

1983-cü ildə “Boz-çəmən torpaqlarda fosfor birləşmələrinin öyrənilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək “Aqrokimya” ixtisası üzrə kənd təsərrüfatı elmlər namizədi adını almışdır.

1991-ci ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti:

2015-hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının müdiri

1995-2015-ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasında dosent

1998-2008-ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Aqronomluq fakültəsində dekan müavini

1983-1991-ci illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu, Torpaqşünaslıq kafedrasında assistent

1981-1983-cü illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu, Aqrokimya kafedrasının nəzdində olan Problemlər laboratoriyasında elmi işçi

1977-1981-ci illər Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutu, Aqrokimya şöbəsində elmi işçi

1971-1972-ci illərdəb ordu sıralarında xidmət etmişdir

1971-1977-ci illər Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun Şirvan Təcrübə Stansiyası Aqrokimya şöbəsində kiçik elmi işçi

Apardığı dərslər:

Bakalavrda – “Ümumi torpaqşünaslıq modul 1-2”, “Torpaqşünaslıq modul 1-2”

Magistraturada – “Torpaqşünaslığın müasir problemləri”, “Torpaqşünaslığın tarixi və metodologiyası”, “Torpaq kimyası”

Elmi yeniliyi:

Pambıq və payızlıq buğda bitkisinin orqanlarında fosforun metabolizm problemi

Mükafatları:

2010-cu il Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Fəxri fərmanı

2012-ci il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı

Tədqiqat sahəsi:

Respublikanın müxtəlif torpaq tiplərində qida maddələrinin balansı

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar:

2009-cu il. “Kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin hazırlanması” problemləri: müasir vəziyyət, beynəlxalq təcrübə və yeni aqrar təhsil modeli. Beynəlxalq Konfrans, Gəncə

2010-cu il. Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. Beynəlxalq Konfrans, Gəncə

2011-ci il. Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri. Beynəlxalq Konfrans, Gəncə

2012-ci il. Təhsilin yeniləşməsi və inkişaf etdirilməsində beynəlxalq meyllər. Beynəlxalq Konfrans, Gəncə

2013-cü il. Has participated successfully in the 7th Conference European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches held in Stuttgart, Germany

2014-cü il. «Наука и инновационные технологии». Международная научно-практическая конференция. Кутаиси

2014-сü il. VII съезд Российская фотобиологическая общества. Краснодар. Поселок Шелси

2015-ci il. Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər. Beynəlxalq Konfrans, Gəncə

2015-ci il. Перспективы развития АПК в современных условиях 5-я Международная научно-практическая конференция, Владикавказ

Seçilmiş əsərləri:

Dərsliklər:

Hüseynov A.M., Hüseynov N.V.“Torpaq kimyası”, Hüquq nəşriyyatı, Bakı, 2012- 584 s. Dərs və metodik vəsaitlər

Hüseynov A.M., Hüseynov N.V.“Torpağın üzv hissəsinin mənşəyi, tərkibi və ekoloji əhəmiyyəti ”, Dərs vəsaiti, Gəncə, 2012- 67 s

Hüseynov A.M., Babayev A.H., Torpaqşünaslıq fənni üzrə bakalavr pilləsi üçün proqram Gəncə, 2010, 1,5 ç.v

Hüseynov A.M., Hüseynov N.V.“Torpaqşünaslığın tarixi və metodologiyası fənni üzrə magistr pilləsi üçün proqram, Gəncə, 2012, 1,5 ç.v

Hüseynov A.M., Hüseynov N.V.“Torpaqşünaslıq elminin müasir problemləri üzrə Magistr pilləsi üçün proqram, Gəncə, 2012,1,5 ç.v

Hüseynov A.M., Hüseynov N.V.“Torpaqşünaslıq fənni üzrə tədris- istehsalat təcrübələri və diplom işlərinin yerinə yetirilməsi üçün metodiki göstəriş, Gəncə, 2011, 2,1 c.v

Hüseynov A.M., Hüseynov A.A.“Torpağın iqtisadi qiymətləndirilməsi fənni üzrə tədris proqram, Gəncə 2012, 1,5, ç.v

Hüseynov A.M., Hüseynov N.V.“Torpaq kimyası üzrə bakalavr və magistr pilləsi üçün proqram, Gəncə, 2013, 1,5, ç.v

Hüseynov A.M., Hüseynov N.V.“Torpaqşünaslıq və geologiyanın əsasları üzrə fənn proqramı, Gəncə, 2014, 1,5, çv

Hüseynov A.M., Hüseynov N.V, Nəzərova H.M. Torpaq eroziyası və qorunması üzrə fənn proqramı, Gəncə 2015, 1,5, ç.v

Məqalələr:

Влияние температуры воздуха на метаболизм и продуктивность хлопчатника. “Azərbaycan aqrar elmi” Elmi-nəzəri jurnal, №1-2, Bakı, 2010, s.53-57

Влияние органо-минеральных удобрений на динамику фосфорных соединений в органах озимой пшеницы. Москва, Плодородие, №4 (55), 2010, с. 8-10

Баланс NPK в опытах с длительным внесением удобрений в тяжелосуглинистых почвах Азербайджана, в кн. Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования. Санкт-Петербург, 2011, с. 154-162

Влияние концентрации питательных элементов на рост, развитие и качество урожая хлопчатника. // Проблемы агрохимии и экологии, научно-теоретический журнал, №1, Москва, 2011, с. 47-51

Konvensional və ekoloji təsərrüfatçılıq şəraitində torpaqlarda fosfor balansının öyrənilməsi. AMEA, Aqrar elmlər bölməsi, Bakı, 2012, I hissə, s. 242-246

К вопросу изучения динамики гумуса и форм фосфатов под хлопчатником в условиях сероземных почв Азербайджанской Республики. В кн. Аграрная наука XXI века. Актуальные исследования и перспективы. Санкт-Петербург, 2013, с. 8-11

Физико-химическая сущность солонцеобразования в условиях Азербайджанской Республики. // «Плодородие» - журнал для ученых, специалистов и практиков, №3 (78), Москва, 2014, с. 31-33

Влияние тяжелых металлов на оптические параметры растительного организма. Перспективы развития АПК в современных условиях. Материалы 5-й Международной конференции, Владикавказ, 2015, с. 3-7