Aqronomluq fakültəsi

Nizami Hüseynov

müəllim

ADAU-nun ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının müəllimi.

aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru,

Mob.tel: (+99450) 350 26 26

E-mail: n.huseynov83@mail.ru

Doğum tarixi və yeri

29/05/1983-cü il Ermənistan res. Quqark rayonu.

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2003-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) aqroekologiya ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır.

2005-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) ekologiya ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almışdır.

2017-ci ildə “Gəncə-Qazax bölgəsində təbii seolit mineralının gübrələrlə birlikdə tətbiqinin pambıq bitkisinin becərilməsində səmərəliliyi” mövzusunda fəlsəfə doktorluğu proqramı üzrə dissertasiya müdafiə edərək aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

 

 

Əmək fəaliyyəti

2008-2014. Azərbayvcan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun Aqrokimya və torpaqların münbitliyi şöbəsinin elmi işçisi.

2014 – 2016. Gəncə Regional Hidrometeorologiya Müəssisəsində Meteoroloq vəzifəsi.

2016 – 2017. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Samux rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsində (indiki DAİM) Bitkiçilik sektorunun müdiri.

2017-2018. Heyvandarlıq ETİ “Arıçılıq” Mərkəzi, Eksperimentl-İstehsalat Faxralı təcrübə şöbəsinin müdiri.

2018-2019. Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Texniki bitkilərin seleksiyası şöbəsinin aparıcı elmi işçisi.

2019-cu ilin sentyabr ayında bu günə kimi ADAU-nun ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasınin müəllimi.

 

 

Elmi yeniliyi

 Tədqiqatda ilk dəfə olaraq suvarılan boz-qəhvəyi (şabalıdı) tor­paq­­larda pambıq bitkisi altında seolit və peyin zəmi­nin­də mi­ne­­ral gübrələrin sə­mə­rəli normaları müəyyən edilmiş, torpaq münbitliyi artmış, su-fiziki, fiziki-kimyəvi xas­sələri yaxşılaşmış, məhsul­darlıq, məh­sulun keyfiy­yət göstəri­ci­lərini yük­səlmişdir.

İştirak etdiyi beynəlxalq konfranslar, təlimlər və seminarlar

2018-ci il, 04 iyun-29 iyun. Türkiyə Atom Enerjisi Agentliyində “Fiziki Mutant yolu ilə xəstəlikliyə, şoranlalığa və duzluluğa davamlı yeni pambıq xətlərinin alınması” istiqamətində təlim keçib. Türkiyyə, Ankara şəhəri.

2018-ci il, 29 iyun-28 sentyabr. Türkiyə Pambıq Araşdırmalar İnstitutunda “Molekulyar Bialogiya istiqamətli təlimdə iştirak edib.

Seçilmiş əsərləri

1. N.V.Hüseynov. Seolit tərkibli süxurların bəzi fiziki-kimyəvi xassələri və onla­­­rın əkin­çi­likdə tətbiqi // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2013, №1, s.26-30.

2., N.V.Hüseynov,T.Ə.Həsənova Pambıqaltı torpaqların əsas aqrokimyəvi xüsusiyyətləri // Azər­­­baycan Aqrar Elmi, 2013, №2, s.124-127.

3. N.V.Hüseynov. Təbii seolit mineralının pambıq bitkisi altında tətbiqi // Azər­bay­­can xal­qının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olma­sı­nın 91-ci ildönümünə və Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuş “Gənc alimlərin kənd təsərrüfatında rolu: problemlər və imkanlar. Bey­nəl­xalq Elmi konfrans (17-18 iyun 2014-cü il)”. Bakı, 2014, s.120-121

4. N.V.Hüseynov. Təbii seolit mineralının gübrələrlə birlikdə verilməsinin pam­bıq bitkisi altında torpaqda qida rejiminin dəyişməsinə təsiri // AMEA-nın Gəncə bölməsinin Xəbərlər məcmuəsi, Gəncə-2015, №4(62), s.95-101

5. N.V.Hüseynov. Təbii seolit mineralının gübrələrlə birlikdə verilməsinin pam­bıq bit­ki­sinin yerüstü kütləsində ümumi azot, fosfor və ka­liumun top­lanmasına tə­siri // AMEA-nın Gəncə bölməsinin Xəbərlər Məc­muə­si, Gəncə, 2016, №1(63), s.87-91

6. N.V.Hüseynov . Təbii seolit mineralının gübrələrlə birlikdə verilməsinin pam­bıq bitkisi altında torpağın su-fiziki xassələrinə təsiri // ADAU-nun Elmi əsərləri, Gəncə, 2016, №1, s.47-51.

7. N.V.Hüseynov. Təbii seolit mineralının gübrələrlə birlikdə verilməsinini pam­­bıq bit­ki­sinin ümumi yarpaq səthinə təsiri // “Müasir kimya və bio­lo­gi­yanın aktual problemləri. Beynəlxalq konfrans (12-13 may). Gən­cə Dövlət Universiteti, 2016, s.316-320

8. Н.В.Гусейнов. Эффективность совместного применения цеолита и удоб­ре­ний под хлопчатник // Аграрная наука, М., 2016, №3, с.23-24

9. N.V.Hüseynov. Təbii seolit mineralının gübrələrlə birlikdə verilməsinin pam­bıq bitkisi altında torpağın təbii nəmliyinə təsiri // Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitu­tunun elmi əsərlər məcmuəsi. Bakı, 2016, №27, s.375-379.

 10. N.V.Hüseynov.  Təbii seolit mineralının gübrələrlə birlikdə verilməsinin pam­bıq bit­ki­sinin boy və inkişafına təsiri // Azərbaycanda torpağın mün­bitliyinin artı­rıl­ması yolları (Akademik Məmmədtağı İbrahim oğlu Cəfərovun anadan olmasının 80-ci ildönümünə həsr olunmuş Ümum­respublika elmi-praktik konfrans (08 iyun 2016), ADAU, 2016, s.205-208

11. N.V.Hüseynov. Pambıq bitkisinin qida təhlükəsizliyində rolu // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş Ümum­respublika elmi-praktik konfrans (01-03 iyun 2018), Azərbaycan Kooperasiya Universiteti